Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО. 1040

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  1140. Хронологічні межі постмодернізму умовно визначають
  А початком XX — початком XXI ст.
  Б серединою XIX — кінцем XX ст.
  В останньою третиною XX — початком XXI ст.
  Г кінцем XIX — початком XX ст.
  Д кінцем XIX — кінцем XX ст.

  1141. Поетиці постмодернізму притаманні
  А інтертекстуальність, іронічність, колажність
  Б синкретизм, культ розуму, універсалізм
  В симультанеїзм, гармонійність форми
  Г раціоналізм, мімесис, ієрархія жанрів
  Д антонімічність і подвійність світу, його інтуїтивне сприйняття

  1142. До постмодернізму як етапу розвитку літератури належать твори
  А Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо,
  Б Р. М. Рільке, Гійома Аполлінера, О. Блока
  В У. Еко, П. Зюскінда, М. Павича
  Г Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста
  Д Е. М. Ремарка, Ф. Скотга Фіцджеральда, Е. Хемінгуея

  1143. Постмодернізм — це
  А модерністська течія в російській поезії 1910-х років, що об’єднала Миколу Гумільова, Анну Ахматову, Осипа Мандельштама, Сергія Городецького, Георгія Іванова, Михайла Зенкевича, Григорія Нарбута і «співчуваючих» Михайла Кузьміна, Бориса Садовського та інших митців
  Б літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ
  В світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття XX ст. приходить на зміну модернізмові. Цей напрям — продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних
  Г одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х рр. XIX ст. Основною рисою є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ
  Д низка художніх течій у літературі й мистецтві, що зародилися на початку XX ст. й рішуче порвали з реалістичною традицією

  1144. «Новому баченню світу» в межах літератури постмодернізму притаманні
  А настанова на пошук духовних засад буття
  Б орієнтованість виключно на суб’єктивність та ірраціональність мистецтва
  В чітка обумовленість часу, місця та дії
  Г втрата моральних орієнтирів, дисгармонія
  Д заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини

  1145. Постмодерністський герой — це людина, яка
  А уособлює гармонію, емоційно стійка, морально врівноважена
  Б протистоїть реальному світові в пошуках ірреального
  В перебуває на перехресті різних часів, епох, просторів
  Г намагається знайти точки дотику між реальним і фантастичним світами
  Д кидає виклик обставинам

  1146. Текст, побудований таким чином, що він перетворюється на систему, ієрархію текстів, водночас становлячи єдність і численність текстів, — це …
  А гіпертекст
  Б потік свідомості
  В роман-епопея
  Г роман-притча
  Д роман-парабола

  1147. Ознаки постмодернізму вперше виявилися у творі
  А «Ім’я троянди» У. Еко
  Б «Поминки по Фіннегану» Дж. Джойса
  В «Хозарський словник» М. Павича
  Г «Запахи» П. Зюскінда
  Д «Перевтілення» Ф. Кафки

  1148. У двох версіях — чоловічій та жіночій — написаний постмодерний твір
  А «Ім’я троянди»
  Б «Хозарський словник»
  В «Запахи»
  Г «Останній світ»
  Д «Дамаскін»

  1149. Автор роману «Запахи»
  А М. Павич
  Б К. Райнсмайр
  В П. Зюскінд
  Г У. Еко
  Д І. Кальвіно

  1150. Художньо-смисловим центром у творах постмодернізму є образ
  А автора
  Б тексту
  В героя
  Г природи
  Д епохи

  1151. Художній прийом, який дає можливість письменникам вільно пересуватися у часі, просторі, культурних шарах, свідомості й підсвідомості
  А фантастика
  Б метафора
  В гіпербола
  Г гра
  Д сарказм

  1152. У постмодерністській літературі зображення, копія того, що насправді не існує, отримало назву
  А синестезія
  Б симулякр
  В синекдоха
  Г сугестія
  Д сублімація

  1153. Роки життя Милорада Павича
  А 1923-1985
  Б 1922-2007
  В 1899-1986
  Г 1914-1984
  Д 1929-2009

  1154. Милорад Павич є представником
  А чеської літератури
  Б польської літератури
  В болгарської літератури
  Г сербської літератури
  Д чорногорської літератури

  1155. Твір Милорада Павича «Дамаскін» є зразком
  А модерністської літератури
  Б літератури «потоку свідомості»
  В постмодерністської літератури
  Г екзистенційної літератури
  Д символістської літератури

  1156. Характерною ознакою твору М. Павича «Дамаскін» є
  А «нульовий градус письма»
  Б «віртуальний історизм»
  В «потік свідомості»
  Г «магічний реалізм»
  Д «принцип айсберга»

  1157. Прототипом Йована Дамаскіна став
  А біблійний персонаж
  Б полководець кінця VII — початку VIII ст.
  В відомий діяч християнської церкви, літератури і культури VII ст. — початку VIII ст.
  Г видатний філософ кінця VII — початку VIII ст.
  Д герой античної літератури

  1158. Варіантів прочитання оповідання «Дамаскін» існує
  А чотири
  Б три
  В два
  Г один
  Д п’ять

  1159. В оповіданні «Дамаскін» образ Храму на небі є символом
  А розкутості духу
  Б свободи
  В моральної чистоти
  Г творчого поривання
  Д прагнення людини до польоту

  1160. Художнім простором, на якому розвивався талант Милорада Павича, була
  А антична культура
  Б індійська культура
  В японська культура
  Г візантійська культура
  Д китайська культура

  1161. Балкани для письменника є символом
  А усього сучасного світу
  Б Батьківщини
  В Європи
  Г батьківщини
  Д Слов’янщини

  1162. В оповіданні наявний симулякр
  А відрубаного пальця
  Б відрубаної руки
  В відрубаної голови
  Г відрізаного волосся
  Д відрубаної ноги

  1163. Домінантними в тексті оповідання «Дамаскін» є слова із семою
  А відновлювати
  Б руйнувати
  В будувати
  Г створювати
  Д спокутувати

  1164. Слова, які виявилися пророчими: «Все має бути готове одночасно, …храм без палацу нічого не вартий, та й палац нічого не вартий без храму», — промовив(ла)
  А Йован Дамаскін
  Б майстер Шувакович
  В пан Николич
  Г Йован Лествичник
  Д Атиллія

  Тести до ЗНО (з відповідями). Літертура XX — початку XXI століть. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

  Комментарии закрыты.