Тести до ЗНО (з відповідями). Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО. 734

Тести до ЗНО (з відповідями). Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

734. Імпресіонізм та символізм — це течії
А романтизму
Б модернізму
В реалізму
Г постмодернізму
Д соцреалізму

735. У загальному культурному контексті термін «модерн» означає
А краще мистецтво
Б високе мистецтво
В найкраще мистецтво
Г нове мистецтво
Д вишукане мистецтво

736. У розвитку літератури модернізму виділяють два етапи —
А перший і другий
Б поміркований і епатажний
В раціональний та ірраціональний
Г ранній і зрілий
Д передмежовий і межовий

737. Визначальну роль щодо виникнення нових тенденцій у світовій літературі наприкінці XIX ст. відіграла
А Англія
Б Німеччина
В Росія
Г Франція
Д Норвегія

738. До явищ раннього модернізму належать
А імпресіонізм, символізм, неоромантизм
Б експресіонізм, футуризм, акмеїзм
В імпресіонізм, сюрреалізм, дадаїзм
Г імажизм, імпресіонізм, неоромантизм
Д футуризм, дадаїзм, імажизм

739. Твердження «Померли всі Боги, залишилась одна людина» належить
А 3. Фрейду
Б А. Бергсону
В А. Шопенгауеру
Г Ф. Ніцше
Д А. Бретон

740. Основною ознакою мистецтва модернізму є
А ірраціональність
Б непередбачуваність
В агресивність
Г традиційність
Д ліризм

741. Визначте хронологічні межі символізму:
А остання третина XIX — початок XX ст.
Б остання третина XVIII — початок XIX ст.
В середина XX ст.
Г середина XIX ст.
Д кінець XX — початок XXI ст.

742. Творчість поетів-символістів будувалася на сформульованому Ш. Бодлером законі
А «абсурду»
Б «занепаду»
В «істини»
Г «відповідностей»
Д «протилежностей»

743. Уперше термін «символізм» вжив
А Ж. Мореас
Б Ш. Бодлер
В А. Рембо
Г Т. Готьє
Д О. Уайльд

744. Поняття «символ» у контексті літератури кінця XIX ст. означає
А ірраціональну силу, яка керує буттям
Б художній образ, що втілює певну ідею
В відкидання правдоподібності
Г уособлення краси й гармонії
Д контрастність художніх образів

745. Поети-символісти кінця XIX ст. вважали себе
А видобувачами поетичного вогню
Б шукачами пригод
В захисниками правди
Г втаємниченими обранцями
Д виразниками соціальних ідей

746. Автором статті «Літературний маніфест. Символізм» (1886) був
А Т. Готьє
Б П. Верлен
В Ж. Мореас
Г С. Малларме
Д Ш. Бодлер

747. Поети, що оголосили себе прихильниками нового напряму — символізму, довкола якого поета у середині 80-х р. XIX ст. згуртувалися навколо
А П. Верлена
Б Ш. Бодлера
В А. Рембо
Г С. Малларме
Д Т. Готьє

748. На думку символістів, поезія
А повинна відображати реальний світ
Б повинна слугувати вираженню людських стосунків
В покликана наблизитися до непізнанної таїни, вищого смислу
Г має бути соціально спрямованою
Д має висвітлювати людські почуття

749. Загальна назва кризових явищ кінця XIX — початку XX ст., що характеризувалася настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду життєвих сил, а також культом естетизму
А символізм
Б імпресіонізм
В неоромантизм
Г експресіонізм
Д декаданс

750. Назву «декаданс» щодо кризових тенденцій у культурі та літературі вперше було застосовано в
А Росії
Б Німеччині
В Франції
Г США
Д Англії

751. Декаданс як умонастрій літератури кінця XIX ст. характеризується
А усвідомленням абсурдності буття, існуванням «до смерті»
Б песимізмом, гіпертрофованим авторським суб’єктивізмом
В песимізмом, «світовою тугою», відчуттям самотності
Г іронічністю, втратою моральних ідеалів і орієнтирів
Д оптимізмом, життєствердженням

752. Філософською та світоглядною основою декадентства як умонастрою кінця XIX ст. є
А інтуїтивізм
Б Фрейдизм
В «філософія життя»
Г раціоналізм
Д екзистенціалізм

753. Представниками символізму в літературі є
А В. Маяковський, Дж. Конрад, Л. Толстой, П. Верлен, П. Грабовський
Б О. Блок, І. Северянін, Кнут Гамсун, С. Цвейг, Леся Українка
В А. Рембо, М. Метерлінк, С. Малларме, П. Верлен, Олександр Олесь
Г Е. Верхарн, А. Чехов, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Коцюбинський
Д М. Гумільов, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Кузьмін

754. Представники французького символізму XIX ст. на початку своєї діяльності належали до поетичного угруповання
А «Парнас»
Б «Плеяда»
В «Абатство»
Г «Озерна школа»
Д «Буря і натиск»

755. Імпресіоністична манера зображення характеризується
А поєднанням реального й фантастичного в межах одного часо-просторового виміру через гіпертрофоване-авторське «я»
Б загостреним суб’єктивним світобаченням
В поєднанням різнорідних об’єктів, не пов’язаних між собою образів
Г відтворенням розрізнених вражень через переживання героя
Д незвичайний ракурс подання теми

756. Роки життя Волта Вітмена
А 1844-1896
Б 1819-1892
В 1854-1891
Г 1821-1867
Д 1835-1910

757. Уїтмен своєю творчістю репрезентує літературний напрям
А пізній романтизм
Б реалізм
В символізм
Г естетизм
Д екзистенціалізм

758. Поетична збірка Волта Вітмена «Листя трави» побачила світ
А 1855 р.
Б 1842 р.
В 1850 р.
Г 1861р.
Д 1892 р.

759. Прийом, який відіграє велику роль у збірці «Листя трави», коли уявлення про той чи інший масштабний образ створюється за допомогою переліку явищ, предметів, подій, має назву
А «каталогізація»
Б «реєстрація»
В «перепис»
Г «опис»
Д «інвентаризація»

760. Поетичним маніфестом збірки Волта Вітмена «Листя трави» став вірш
А «Пісня про самого себе»
Б «Я співаю про тіло електричне»
В «Йдучи травою степовою»
Г «Про Францію зоря»
Д «З виру нуртівного океану»

761. У поданих словах «Чи ти гадав, що народитися — це щастя?» Волт Вітмен використав художній засіб
А символ
Б метафору
В риторичне запитання
Г гіперболу
Д асонанс

762. У поданих рядках

Якщо ми йтимо назустріч незнаному — то йтимемо вдвох,
Можливо, ми станемо кращі і щасливіші чогось навчимося,
Можливо, це ти ведеш мене до справжніх моїх пісень (хто знає?),
Можливо, це ти відмикаєш і розчиняєш двері у смерть, —
Тож нині востаннє — Прощавай, — і привіт, натхнення

Волт Вітмен використав художній засіб
А анафору
Б епіфору
В метафору
Г асонанс
Д алітерацію

763. Позначте, що не входило до «життєвих університетів» молодого Волта Вітмена.
А складальник топографії
Б наглядач на рабських плантаціях
В репортер газети «Мешканець Лонг-Айленда»
Г шкільний учитель
Д медбрат у військових шпиталях

764. Тираж першого видання збірки Волта Вітмена «Листя трави» був
А кілька примірників
Б 1000 примірників
В 5000 примірників
Г 10000 примірників
Д 100000 примірників

765. Волт Вітмен у своїй збірці «Листя трави» уславлює
А американську конституцію
Б американську армію
В американську демократію
Г американську мрію
Д американську природу

766. Боротьбі з рабовласництвом присвячений вірш Вітмена
А «Пісня про самого себе»
Б «Під барабанний гуркіт»
В «З виру нуртівного океану»
Г «Я співаю про тіло електричне»
Д «О, капітане!»

767. Верлібр — це
А ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба, тобто з двох чотиривіршів з перехресним римуванням та двох тривіршів;
Б неримовані вірші з чіткою внутрішньою метричною структурою, де на місці рими лишається чиста клаузула
В вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини
Г віршовий дактилічний розмір з шістьма наголосами без рими
Д трирядковий неримований вірш, який постав на основі першої півстрофи танка

768. Вірш Волта Вітмена «О, капітане» був присвячений
А Джорджу Вашингтону
Б Аврааму Лінкольну
В Роберту Лі
Г Уліссу Гранту
Д Бенджаміну Франкліну

769. Волт Вітмен писав вірші виключно
А хореєм
Б гекзаметром
В верлібром
Г амфібрахієм
Д дактилем

770. Ключовим поняттям творчості Вітмена є
А краса
Б кохання
В рівність усіх людей
Г непротивлення злу
Д сплін

771. У вірші Волта Вітмена «Чую — співає Америка…» оспівується
А праця простих американців
Б демократичні свободи американців
В музична обдарованість негрів
Г вміння американських робітників співати
Д американська природа

772. Волта Вітмена вважають в американській літературі засновником
А пейзажної поезії
Б мариністичної поезії
В урбаністичної поезії
Г медитативної поезії
Д сугестивної поезії

773. Роки життя Шарля Бодлера
А 1819-1892
Б 1854-1891
В 1844-1896
Г 1821-1867
Д 1842-1898

774. Твори Шарля Бодлера
А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Гімн красі», «Відповідності»
Б «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»
В «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче…», «Поетичне мистецтво»
Г «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»
Д «Лебідь», «Вікна», «Лазур», «Невдача»

775. У 1857 р. книгу Шарля Бодлера «Квіти зла» було засуджено за
А натуралізм
Б естетизм
В символізм
Г аморальність й реалізм
Д модернізм

776. Ідею композиції збірки «Квіти зла» підказав Шарлеві Бодлеру твір
А «Декамерон» Джованні Боккаччо
Б «Людська комедія» Оноре де Бальзака
В «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі
Г «Канцоньєре» Франческо Петрарки
Д «Гамлет» Вільяма Шекспіра

777. Майже в усіх віршах книги Шарля Бодлера «Квіти зла» протиставляються
А кохання і ненависть
Б краса і потворність
В природа і наука
Г добро і зло
Д сила і розум

778. Зненавидівши те, що чорним звуть нічим,
шукає серце втіх в минулій світлій днині.
Пірнуло сонце в кров, що застигає в сині,
а слід горить в мені потиром золотим (Пер. М. Драй-Хмари).

Подані рядки взято з поезії Шарля Бодлера
А «Альбатрос»
Б «Гімн красі»
В «Відповідності»
Г «Вечорова гармонія»
Д «Зосередження»

779. Шарль Бодлер став предтечею
А натуралізму
Б модернізму
В постмодернізму
Г романтизму
Д постмодернізму

780. Утіленням поетичного кредо Шарля Бодлера є поезія
А «Гімн красі»
Б «Відповідності»
В «Альбатрос»
Г «Зосередження»
Д «Вечорова гармонія»

781. Шарль Бодлер, за його словами, вклав «усе своє серце, усю ніжність, усю віру (вивернуту навиворіт), усю свою ненависть» у книгу
А «Квіти зла»
Б «Штучний рай»
В «Маленькі поезії в прозі»
Г «Сплін та ідеал»
Д «Паризькі картини»

782. Образ птаха — володаря морських просторів, безпорадного і смішного на палубі корабля (за поезією Шарля Бодлера «Альбатрос») — переростає в образ-символ
А недовговічного щастя, яке примушує людину страждати
Б поета і його долі
В самотньої людини, яка страждає від своєї самотності й відчуження від людей
Г буденності, сірості, безвиході
Д недовговічного щастя, яке примушує людину страждати

783. Шарль Бодлер на початку своєї творчості належав до поетичного угруповання
А «Парнас»
Б «Плеяда»
В «Абатство»
Г «Озерна школа»
Д «Лугосад»

784. Ридає скрипка десь, як серце в самотині, зненавидівши те, що чорним звуть нічим; сумна краса небес в спокої віковім,
пірнуло сонце в кров, що застигає в сині… (Пер. М. Драй-Хмари)
Подані рядки взято з вірша Шарля Бодлера
А «Відповідності»
Б «Гімн красі»
В «Альбатрос»
Г «Зосередження»
Д «Вечорова гармонія»

785. Видана підпільно збірка Шарля Бодлера, до якої увійшли «заборонені» вірші, вилучені зі збірки «Квіти зла», мала назву
А «Заборонене»
Б «Уламки»
В «Вибране»
Г «Квіти добра»
Д «Сміття»

786. Поет, як альбатрос — володар гроз та грому,
Глузує з блискавиць, жадає висоти,
Та, вигнаний з небес, на падолі земному
Крилатий велетень не має змоги йти (Пер. Д. Павличка).
Подані рядки взято з вірша Шарля Бодлера
А «Гімн красі»
Б «Відповідності»
В «Зосередження»
Г «Вечорова гармонія»
Д «Альбатрос»

787. Шарль Бодлер відкрив «закон», який вплинув на розвиток модернізму —
А закон уяви
Б закон відповідностей
В закон краси
Г закон діалектики
Д закон одивнення

788. Образом-символом митця в поезії Бодлера є птах
А буревісник
Б альбатрос
В чайка
Г гагара
Д фрегат

789. Центральним у книзі Бодлера «Квіти зла» є цикл
А «Паризькі картини»
Б «Сплін і ідеал»
В «Бунт»
Г «Смерть»
Д «Квіти зла»

790. Природа — храм живий, де символів ліси
Спостерігають нас і наші всі маршрути;
Ми в ньому ходимо, й не раз вдається чути
Підмурків та колон неясні голоси (Пер. Д. Павличка).

Подані поетичні рядки взято з вірша Шарля Бодлера
А «Вечорова гармонія»
Б «Відповідності»
В «Альбатрос»
Г «Гімн красі»
Д «Зосередження»

791. Основний пункт Бодлерівської естетичної програми, сформульований ним у передмові до книги «Квіти зла»
А видобування краси зі зла
Б встановлення відповідностей між природою і людьми
В протиставлення Творця і Сатани
Г доведення рівності всіх людей
Д парадоксальність мистецтва

792. Проблему «поет і юрба» порушено в поезії Шарля Бодлера
А «Вечорова гармонія»
Б «Альбатрос»
В «Відповідності»
Г «Гімн красі»
Д «Хвора муза»

793. Утіленням Зла у книзі Шарля Бодлера «Квіти зла» є поетичний образ
А Смерті
Б диявола
В спліну
Г ідеалу
Д квітки

794. Роки життя Поля Верлена
А 1844-1896
Б 1842-1898
В 1854-1891
Г 1821-1867
Д 1819-1892

795. Твори Поля Верлена
А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Гімн красі», «Відповідності»
Б «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»
В «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»
Г «Лебідь», «Вікна», «Лазур», «Невдача»
Д «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче…», «Поетичне мистецтво»

796. Перша збірка Поля Верлена мала назву
А «Меркуріанські балади»
Б «Сатурнічні вірші»
В «Сонети до Орфея»
Г «Марсіанські хроніки»
Д «Юпітеріанські балади»

797. Поетичні замальовки природи Поля Верлена називають
А «пейзаж душі»
Б «діалектика душі»
В «опис душі»
Г «дзеркало душі»
Д «історія душі»

798. З якого вірша Поля Верлена взято подані рядки?

О, цей шелест, шемріт, шепіт,
Воркіт, туркіт, цвіркіт, щебет,
Журкіт, муркіт, свист і писк,
Трав розмайних шелевіння,
Шум води по моховинню,
По камінню плеск та блиск… (Пер. М. Лукаша)

А «Сонце на спаді»
Б «Так тихо серце плаче…»
В «Поетичне мистецтво»
Г «Осіння пісня»
Д «Забуті арієти»

799. Основою символістської поезії (вірш «Поетичне мистецтво») Поль Верлен вважав
А музикальність
Б живописність
В філософічність
Г символічність
Д сугестивність

800. Поезію Поля Верлена відносять до літературно-художньої течії
А символізм
Б романтизм
В натуралізм
Г реалізм
Д імажизм

801. Перші літературні спроби Поля Верлена помітно позначені естетикою митців групи
А «Плеяда»
Б «Абатство»
В «Озерна школа»
Г «Лугосад»
Д «Парнас»

802. Подані поетичні рядки

Так музики ж всякчас і знов!
Щоб вірш твій завше був крилатий,
Щоб душу поривав — шукати
Нову блакить, нову любов

взято з вірша Поля Верлена
А «Забуті арієти»
Б «Так тихо серце плаче…»
В «Поетичне мистецтво»
Г «Осіння пісня»
Д «Туга»

803. Фатальна дружба, яка привела Поля Верлена до в’язниці, пов’язувала його з французьким поетом-символістом
А Теофілем Готьє
Б Стефаном Малларме
В Артюром Рембо
Г Леконтом де Лілем
Д Шарлем Бодлером

804. Головні принципи символізму були проголошені у вірші Верлена
А «Сентиментальна прогулянка»
Б «Місячне сяйво»
В «Осіння пісня»
Г «Поетичне мистецтво»
Д «Забуті арієти»

805. З якого вірша Поля Верлена взято подані рядки?

Найтяжчий, певне, сум —
Без гніву, без любові,
Без ревнощів, без дум —
Такий нестерпний сум (Пер. М. Рильського).

А «Забуті арієти»
Б «Так тихо серце плаче…»
В «Поетичне мистецтво»
Г «Осіння пісня»
Д «Туга»

806. Вершинною у творчості Поля Верлена вважають його книгу
А «Сатурнічні поезії»
Б «Романси без слів»
В «Добра пісня»
Г «Вишукані свята»
Д «Прокляті поети»

807. Словами «Найперше — музика у слові» розпочинається вірш Поля Верлена
А «Поетичне мистецтво»
Б «Сентиментальна прогулянка»
В «Осіння пісня»
Г «Туга»
Д «Півголосом»

808. З якого вірша Поля Верлена взято подані рядки?

Не клопочись добором слів,
Які б в рядку без вад бриніли,
Бо наймиліший спів — сп’янілий:
Він невиразне й точне сплів (Пер. Г. Кочура).

А «Забуті арієти»
Б «Так тихо серце плаче…»
В «Поетичне мистецтво»
Г «Осіння пісня»
Д «Туга»

809. Сугестія — це
А виразність
Б натяк
В навіювання
Г враження
Д порівняння

810. Однією з провідних рис лірики Поля Верлена є
А інвективність
Б сугестивність
В алегоричність
Г медитативність
Д алюзивність

811. Роки життя Артюра Рембо
А 1844-1896
Б 1819-1892
В 1854-1891
Г 1821-1867
Д 1842-1898

812. Твори Артюра Рембо
А «Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Відповідності»
Б «Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»
В «Лебідь», «Лазур», «Невдача»
Г «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче…», «Поетичне мистецтво»
Д «П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»

813. Артюр Рембо був представником літературно-мистецької течії
А символізму
Б імажизму
В дадаїзму
Г футуризму
Д сюрреалізму

814. Артюра Рембо вважають творцем європейського
А верлібру
Б сонета
В дольника
Г акровірша
Д ронделя

815. Єдина надрукована за життя збірка Артюра Рембо мала назву
А «Осяяння»
Б «Сезон у пеклі»
В «П’яний корабель»
Г «Відчуття»
Д «Сатурнічні поезії»

816. «Ангелом і демоном» назвав Артюра Рембо
А Шарль Бодлер
Б Поль Верлен
В Максим Рильський
Г Іван Франко
Д Стефан Малларме

817. Свій шедевр «П’яний корабель» Артюр Рембо створив у віці
А тридцять сім років
Б сім років
В п’ятнадцять років
Г двадцять років
Д тридцять років

818. Гімн творчій уяві, свободі митця є ідеєю поезії Артюра Рембо
А «Відчуття»
Б «Голосівки»
В «Моя циганерія»
Г «П’яний корабель»
Д «Паризька оргія»

819. З якого вірша Артюра Рембо взято поданий уривок?

В настої зорянім, в Морській Поемі милій
Я плавав і ковтав зелену синь тоді,
Як мрець замислений вигулькує з-під хвилі,
Неначе тьмяний знак занурення в воді… (Пер. В. Ткаченка)

А «П’яний корабель»
Б «Голосівки»
В «Відчуття»
Г «Моя циганерія»
Д «Новорічні подарунки сиріт»

820. Подані поетичні рядки

Отож мовчу собі, сповільнюю ходу.
В душі безмежної любові лиш припливи;
Все далі й далі, мов бродяга той, піду,
З Природою, немов із жінкою, щасливий. (Пер. Г. Кочура)

взято з поезії Артюра Рембо
А «П’яний корабель»
Б «Голосівки»
В «Паризька оргія»
Г «Моя циганерія»
Д «Відчуття»

821. Блукання ліричного героя в бурхливому морі життя є темою вірша Артюра Рембо
А «Паризька оргія»
Б «Моя циганерія»
В «Голосівки»
Г «Відчуття»
Д «П’яний корабель»

822. У вірші «П’яний корабель» Артюр Рембо абсолютизує найвищу для людини цінність
А некерованість
Б свободу
В сваволю
Г кохання
Д красу

823. Вірш Артюра Рембо «Голосівки» є
А верлібром
Б сонетом
В білим віршем
Г ронделем
Д дольником

824. З ідеями якого вірша французьких поетів-символістів співзвучні ідеї поезії Артюра Рембо «Голосівки»?
А «Гімн красі» Шарля Бодлера
Б «Відповідності» Шарля Бодлера
В «Поетичне мистецтво» Поля Верлена
Г «Лебідь» Стефана Малларме
Д «Так тихо серце плаче…» Поля Верлена

825. Подані поетичні рядки

Доволі плакав я! Жорстокі всі світання,
Гіркі усі сонця й пекельний молодик;
Заціпило мені від лютого кохання.
Нехай тріщить мій кіль! Поринути в потік! (Пер. В. Ткаченка)

взято з поезії Артюра Рембо
А «Паризька оргія»
Б «Голосівки»
В «Відчуття»
Г «Моя циганерія»
Д «П’яний корабель»

826. Волю, свободу, життєві шторми у поезії Артюра Рембо «П’яний корабель» символізують
А розлите вино і море
Б мости
В чайки
Г кораблі
Д лагуни

827. Подані поетичні рядки

О — неземна Сурма, де скрито скрегіт гострий,
Мовчання Янголів, Світів безмовний простір,
Омега, блиск його фіалкових Очей. (Пер. Г. Кочура)

взято з поезії Артюра Рембо
А «П’яний корабель»
Б «Паризька оргія»
В «Відчуття»
Г «Моя циганерія»
Д «Голосівки»

828. Встановіть відповідність між звуком та кольором у вірші Артюра Рембо «Голосівки».
1 «А» А зелений
2 «Е» Б синій (фіолетовий)
3 «У» В білий
4 «О» Г чорний
Д червоний

Ключ: 1Г 2В 3А 4Б

829. Установіть відповідність між назвами віршів та їх авторами.
1 Шарль Бодлер А «Так тихо серце плаче»
2 Артюр Рембо Б «О, Капітане!»
3 Волт Вірмен В «Голосівки»
4 Поль Верлен Г «Вечорова гармонія»
Д «Орфей. Еврідіка. Гермес»

Ключ: 1Г 2В 3Б 4А

830. Установіть відповідність між поетичними фрагментами та їх авторами.
1 Бодлер
2 Рембо
3 Вітмен
4 Верлен

А «Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав — шукати нову блакить, нову любов»
Б «Себе я оспівую — просту, окрему особу, проте вживаю слово «Демократичність» і термін «Людський загал»
В «А чорне, біле Е, червоне І, зелене У, синє О — про вас я нині б розповів: А — чорних мух корсет, довкола смітників кружляння їх прудке, дзижчання тороплене»
Г «Я прийшов до тебе, мила,
Розказать, що сонце встало,
Що його живуща сила
В листі променем заграла»
Д «Природа — храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути».

Ключ: 1Д 2В 3Б 4А

831. Роки життя Оскара Вайльда
А 1819-1892
Б 1854-1900
В 1854-1891
Г 1844-1896
Д 1812-1870

832. Твори Оскара Вайльда
А «Арманс», «Ваніна Ваніні», «Пармський монастир», «Червоне і чорне»
Б «Саломея», «Ідеальний чоловік», «Балада Редінзької в’язниці»
В «Пані Боварі», «Саламбо», «Виховання почуттів», «Бувар і Пекюше»
Г «Посмертні записки Піквікського клубу», «Девід Копперфільд», «Різдвяна пісня в прозі»
Д «Пігмаліон», «Дім, де розбиваються серця», «Смаглява леді сонетів»

833. Оскар Уайльд був представником літературно-художнього напряму
А реалізму
Б естетизму
В натуралізму
Г символізму
Д екзистенціалізму

834. До літературного тріумфу Оскара Вайльда спричинилися його твори
А роман «Портрет Доріана Грея»,
Б оповідання зі збірки «Злочин лорда Артура Севіла»
В казки зі збірок «Щасливий принц та інші казки» та «Гранатовий будиночок»
Г п’єси «Віяло леді Віндермір», «Ідеальний чоловік», «Як важливо бути серйозним», «Жінка, не варта уваги»
Д оповідання «Кентервільський привид»

835. Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» з’явився у
А 1890 р.
Б 1879 р.
В 1889 р.
Г 1891 р.
Д 1900 р.

836. Своєрідним маніфестом естетизму стала передмова до твору Оскара Вайльда
А «Саломея»
Б «Щасливий принц»
В «Ідеальний чоловік»
Г «Портрет Доріана Грея»
Д «Віяло леді Віндермір»

837. Сутність і призначення мистецтва, за Оскаром Вайльдом, полягає у
А зображенні незвичайного і прекрасного
Б відображенні дійсності
В створенні фантастичних світів
Г пізнанні навколишнього світу
Д оспівуванні героїчних подій

838. Естетизм знайшов своє теоретичне обґрунтування у
А працях Джона Рескіна та Волтера Пейтера
Б романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»
В книзі Оскара Вайльда «Задуми»
Г книзі Стефана Малларме «Анкета про літературну еволюцію»
Д вірші Шарля Бодлера «Відповідності»

839. Казкою є твір Оскара Вайльда
А «Як важливо бути серйозним»
Б «Саломея»
В «Ідеальний чоловік
Г «Хлопчик-зірка»
Д «Кентервільський привид»

840. Думка, що немає краси поза істиною, а істини — поза мораллю, стверджується у творі Оскара Вайльда
А «Балада Редцінзької тюрми»
Б «Ідеальний чоловік»
В «Щасливий принц»
Г «Портрет Доріана Грея»
Д «Як важливо бути серйозним»

841. Лише персонажів роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» перелічено в рядку
А Алан Кембел, Джим Вейн, Безіл Голуорд, Дервіль
Б Сібіл Вейн, Генрі Уоттон, Безіл Голуорд, Алан Кембел
В лорд Генрі, Безіл, Гобсек, Доріан Грей, леді Брендон
Г Сібіл Вейн, Луїза де Реналь, Матильда де Ла-Моль, Анастазі де Ресто
Д Джон Вордінг, Алджернон Монкріф, Меррімен, канонік Чезюбл

842. Ім’я цинічного і скептичного лорда, який виховував свого учня — Доріана Грея — в дусі нового гедонізму та цілковитої свободи від будь-яких зобов’язань («Портрет Доріана Грея»)
А Генрі Уотгон
Б Безіл Голуорд
В Альфред Дуглас
Г Алан Кембел
Д Алджернон Монкріф

843. «Чарівним Принцом» у романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» називають
А Генрі Уоттона
Б Безіла Голуорда
В Доріана Грея
Г Алана Кембела
Д Джеймса Вейна

844. Лорд Генрі порівнює Доріана Грея з персонажем давньогрецької міфології
А Гераклом
Б Прометеєм
В Нарцисом
Г Ясоном
Д Орфеєм

845. У поданому уривку «Ця врода його — ось що знівечило йому життя, — його врода і його молодість, що він собі виблагав» йдеться про
А Безіла Голуорда
Б Генрі Уоттона
В Джеймса Вейна
Г Доріана Грея
Д Алана Кембела

846. Автором живописного портрета головного героя в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» є
А Доріан Грей
Б Генрі Уоттон
В Безіл Голуорд
Г Сібіл Вейн
Д Джеймс Вейн

847. Доріан Грей поціновував у житті
А мистецтво, красу, насолоду, розкіш
Б природу
В кохання, сімейний затишок, злагоду у стосунках
Г подорожі
Д друзів

848. Рупором авторських ідей у романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» є
А Алан Кембел
Б Доріан Грей
В Безіл Голуорд
Г лорд Генрі Уоттон
Д Джеймс Вейн

849. Оскар Вайльд успадкував від героя свого роману «Портрет Доріана Грея» лорда Генрі титул
А Принц Парадокс
Б Чарівний Принц
В Щасливий Принц
Г Хлопчик-зірка
Д Проклятий поет

850. Портрет Доріана Грея символізує в романі
А красу і молодість
Б добро і зло
В душу і совість головного героя
Г аморальність вищого товариства
Д творчість і обивательство

851. Образ Доріана Грея споріднений з образом
А Фауста
Б Печоріна
В Онєгіна
Г Раскольникова
Д Сореля

852. У якій книзі Оскара Вайльд виклав свої художньо-естетичні переконання?
А «З безодні»
Б «Задуми»
В «Щасливий принц та інші казки»
Г «Злочин лорда Артура Севіла»
Д «Балада Реддінзької в’язниці»

853. Про який свій твір Оскар Вайльд писав у передмові до нього: «Немає книг моральних або аморальних. Є книги добре написані або погано написані»!
А «Портрет Доріана Грея»
Б «З безодні»
В «Щасливий принц»
Г «Як важливо бути серйозним»
Д «Кентервільський привид»

854. Якої слави зажив роман Оскар Вайльда «Портрет Доріана Грея» відразу після його публікації?
А роман і його творця обвинуватили в аморальності
Б роман був тріумфально зустрітий читачами і критикою
В критики не помітили виходу роману
Г роман привселюдно спалили на головній площі Лондона
Д роман був відзначений літературною премією

855. Назва етичного вчення, яке проголошує сьогоденну насолоду й чуттєві втіхи найвищим благом і метою життя
А естетизм
Б фемінізм
В нігілізм
Г гедонізм
Д цинізм

856. За одним з афоризмів Оскара Вайльда, викладених у передмові до роману «Портрет Доріана Грея», митець — це:
А творець прекрасного
Б матеріал для мистецтва
В знаряддя мистецтва
Г втілення диявола
Д той, хто спроможний передати … своє враження від прекрасного

857. Намагаючись убити власну совість, убиває себе персонаж роману Вайльда «Портрет Доріана Грея»
А Генрі Уоттон
Б Безіл Голуорд
В Джеймс Вейн
Г Сибіл Вейн
Д Доріан Грей

858. Визначте жанрову специфіку роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».
А сімейно-побутовий роман
Б філософський (інтелектуальний) роман
В роман-епопея
Г фантастичний роман
Д роман-щоденник

859. «Схопивши запалену свічку, він підніс її до портрета. У лівому кутку видніли довгі літери — його ім’я, виведене циноброю». Чиє ім’я було написане на потворному портреті?
А Генрі Уоттон
Б Доріан Грей
В Безіл Голуорд
Г Джеймс Вейн
Д Алан Кембел

860. Доріана Грея перетворює на злочинця
А новий гедонізм
Б ніцшеанство
В нігілізм
Г фрейдизм
Д анархізм

861. Назвіть героя за його портретом: «Цей юнак — з ніжними обрисами ясно-червоних уст, чистими блакитними очима, золотистими кучерями — був надзвичайно вродливий. Його обличчя чимось викликало довіру. З нього промовляла вся щирість юності, вся чистота юнацького запалу. Бачилось — життєвий бруд ще не позначив його своїм тавром».
А Безіл Голуорд
Б Генрі Уоттон
В Джеймс Вейн
Г Алан Кембел
Д Доріан Грей

862. В основу роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» покладено контраст
А між портретом героя і зображенням у дзеркалі
Б між зовнішньою красою головного героя і його внутрішньою потворністю
В між молодістю і старістю
Г між багатством і бідністю
Д між аристократом та плебейкою

863. Сюжет роману «Портрет Доріана Грея» побудовано на традиційному мотиві
А мандрівки
Б оборудки з дияволом
В спокуси
Г провини
Д пошуків скарбів

864. Гедонізм — це
А філософсько-естетичне вчення, згідно з яким насолода, задоволення — це найвище благо, до якого прагне людина в житті
Б вишуканість манер, поведінки, мови; обстоювання ідеалів краси, гармонії
В відчутна перевага інтелектуально-розумових елементів образного мислення
Г абсолютизування інтелекту, відрив його від чуттєвої основи та суспільно-історичної практики
Д заперечення цінностей або заперечення усталених суспільством норм, принципів, законів

865. Ідеологом естетизму в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» є
А Безіл Голуорд
Б лорд Генрі Уоттон
В Алан Кембел
Г Доріан Г рей
Д Джеймс Вейн

866. Проблеми, що порушуються в романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»
А роль особистості та народних мас в історії, роль певних історичних подій у розвитку суспільства
Б проблема трагічного та непримиренного конфлікту гордої самотньої особистості із суспільством, її бунту й загибелі
В проблеми сім’ї, кризові явища в сучасній родині
Г пошук сенсу життя, відповідальність за скоєне, велич краси, сенс кохання і згубну владу гріха тощо
Д свобода і насильство, художник і влада, сенс буття людини, духовна сутність світу, цінність кохання, призначення особистості, вибір життєвої позиції тощо

867. Безіл Голуорд перед своєю смертю побачив на портреті Доріана
А вродливого юнака
Б зморшкуватого старця
В юнака з жорстокою складкою біля рота
Г череп і скелет, поїджені хробаками
Д бридотно вишкірене обличчя

868. Доріан Грей убив Безіла Голуорда тому, що Безіл
А побачив, що відбувається з портретом Доріана
Б викликав Доріана на дуель
В звинуватив Доріана у смерті Сибіл Вейн
Г дізнався, що Доріан курить морфій
Д відбив у нього наречену

869. Краса Доріана Грея є аморальною, тому що вона
А не відповідає канонам тогочасної краси
Б вбиває тих, хто в неї закоханий
В не рятує світ
Г досягнута неприродним шляхом
Д викликає огиду

870. Центральний конфлікт роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» —
А протистояння митця й обивателя
Б протистояння краси і потворності
В протистояння реального й уявного
Г протистояння краси і моралі
Д протистояння Грея й оттона

871. Роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» сюжетно суголосний із творами
А «Гімн красі» Бодлера, «Поетичне мистецтво» Верлена, «П’яний корабель» Артюра Рембо
Б «Домбі й син» Чарльза Діккенса, «Знак чотирьох» Артура Конан Дойла, «Ярмарок суєти» Вільяма Теккерея
В «Червоне і чорне» Стендаля, «Втрачені ілюзії» Бальзака, «Пані Боварі» Флобера
Г «Фауст» Гете, «Мельмот-блукач» Метьюріна, «Шагренева шкіра» Бальзака
Д «Майстер і Маргарита» Булгакова, «Доктор Живаго» Пастернака

872. Відтворіть послідовність подій у романі Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея».
А загибель Безіла Голуорда
Б перші зміни на портреті
В втеча Доріана Грея з Лондона
Г самогубство Сибіл Вейн

Ключ: 1Г 2Б ЗА 4В

873. Встановіть відповідність між твором Оскара Вайльда та його жанром.
1 «Портрет Доріана Грея» А казка
2 «Ідеальний чоловік» Б оповідання
3 «Кентервілльський привид» В вірш
4 «Хлопчик-зірка» Г комедія
Д роман

Ключ: 1Д 2Г 3Б 4А

874. Встановіть відповідність між персонажами роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана
Грея» та їх родом занять.
1 Безіл Голуорд А аристократ
2 Генрі Уоттон Б актриса
3 Джим Вейн В моряк
4 Сибіл Вейн Г музикант
Д художник

Ключ: 1Д 2А 3В 4Б

875. Роки життя Генріка Ібсена
А 1854-1891
Б 1828-1906
В 1844-1896
Г 1819-1892
Д 1862-1949

876. Творчість Генріка Ібсена є надбанням літератури
А німецької
Б англійської
В шведської
Г норвезької
Д фінської

877. Генрік Ібсен був одним із творців
А інтелектуального роману
Б епічної драми
В театру абсурду
Г нової драми
Д народної драми

878. Першою п’єсою Генріка Ібсена є
А «Примари»
Б «Катіліна»
В «Ляльковий дім»
Г «Воїни в Хельгеланні»
Д «Пер Гюнт»

879. Найповнішим утіленням художньої форми «нової драми» була п’єса Генріка Ібсена
А «Будівничий Сольнес»
Б «Ляльковий дім»
В «Жінка з моря»
Г «Примари»
Д «Пер Гюнт»

880. Жанрова специфіка п’єси «Ляльковий дім» Генріка Ібсена
А соціально-психологічна драма
Б комедія В трагедія
Г соціально-історична драма
Д фарс

881. Композиція драм Г. Ібсена є
А психологічною
Б аналітичною
В кільцевою
Г параболічною
Д лінійною

882. П’єса «Ляльковий дім» належить до … періоду творчості Ібсена.
А «імпресіоністичного»
Б «символістського»
В «реалістичного»
Г «романтичного»
Д «модерністського»

883. Внутрішнє життя персонажів п’єси Ібсена «Ляльковий дім» розкривається через
А діалоги
Б ремарки
В підтекст
Г довгі монологи
Д декорації

884. Представники «нової драми» зосереджували увагу на
А історичній проблематиці
Б психологічному підтексті
В зовнішній дії
Г швидкоплинності проблем
Д стосунках персонажів

885. Персонажами п’єси Ібсена «Ляльковий дім» є
А Фейгін, Ненсі, Роза Мейлі
Б Нора, Крогстад, Хельмер
В Дервіль, Максим де Трай, Фанні Мальво
Г Жульєн Сорель, пані де Реналь, Матильда де Ла-Моль
Д Еліза Дуліттл, Хіггінс, Піккерінг

886. Розвиток дії у п’єсі Ібсена «Ляльковий дім» визначається
А бажанням Хельмера покарати Нору
Б прагненням Нори стати повноцінною особистістю
В пафосом утвердження справедливості в суспільстві
Г бажанням Нори пізнати справжнє кохання
Д бажанням Нори втекти з дому

887. Хельмер, за п’єсою Ібсена «Ляльковий дім», обійняв посаду
А директора школи
Б директора театру
В директора банку
Г директора заводу
Д директора фабрики

888. Крогстад шантажував Нору
А любовними листами
Б зробленими потай фотографіями
В підробленим векселем
Г вирізкою зі старої газети
Д розпискою

889. Сімейне життя подружжя Хельмерів засноване на
А коханні й повазі одне до одного
Б обмані й егоїзмі
В почутті обов’язку
Г взаємодомовленості
Д дружніх стосунках

890. Багатопланові та багатозначні діалоги, зосередження уваги на внутрішньому стані персонажів, що розкривається через деталі, жести тощо, у творах Ібсена сприяють поглибленню
А сюжету
Б композиції
В підтексту
Г фіналу
Д кульмінації

891. Нора, головна героїня драми Генріка Ібсена «Ляльковий дім», вчинила подвиг-провину —
А втекла з осоружного лялькового дому, забравши із собою дітей
Б вкрала у батька гроші, щоб урятувати хворого чоловіка
В підробила підпис покійного батька, щоб урятувати хворого чоловіка
Г підробила підпис чоловіка, щоб отримати гроші
Д вкрала гроші у Крогстада

892. Ляльковий дім сімейного життя Хельмерів руйнується через те, що
А Хельмер не кохав Нору
Б Нора не кохала Хельмера
В Хельмер покохав іншу жінку
Г Норі набридли подружні обов’язки
Д він побудований не на взаємній довірі та розумінні

893. Генрік Ібсен зображує головну героїню п’єси «Ляльковий дім»
А зі зневагою і обуренням
Б з повагою та захопленням
В зі співчуттям її чоловікові
Г з недовірою щодо ролі жінки в суспільстві
Д з жалістю і співчуттям до Нори

894. Нора, головна героїня драми Генріка Ібсена «Ляльковий дім», протестує проти
А примусової жіночої праці
Б «чоловічих» законів у суспільстві
В обмежень у галузі жіночої освіти »
Г емансипації
Д руху суфражисток

895. Нора на зауваження чоловіка, що вона передусім дружина й мати, відповідає, що крім того має «священні обов’язки» перед
А суспільством
Б церквою
В собою
Г батьком
Д нащадками

Тести до ЗНО (з відповідями). Література 19 століття. Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО

Повернутися на сторіну Зарубіжна література. Підготовка до ЗНО