ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 1. Розкрийте суть поняття «державотворення», назвіть його складники в Україні. Охарактеризуйте процес українського державотворення.
 2. Визначте основні етапи конституційного процесу в Україні. Вкажіть проблеми, які мала вирішити Конституційна угода 1995 р.
 3. Проаналізуйте економічне становище в Україні в 90-ті роки ХХ ст. Вкажіть, які галузі України найбільше постраждали від економічної кризи.
 4. З’ясуйте основні чинники аграрної реформи в Україні.
 5. Охарактеризуйте життєвий рівень населення в період після здобуття Україною незалежності. Визначте особливості безробіття в Україні.
 6. Поясніть, у чому полягає особливість демографічної ситуації в Україні.
 7. Обґрунтуйте необхідність проведення пенсійної реформи в Україні.
 8. Розкрийте сутність російсько-українських відносин наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
 9. Вкажіть етапи та особливості співробітництва ЄС з Україною. Охарактеризуйте сучасний стан взаємин Україна — ЄС.
 10. Назвіть характерні ознаки й основні досягнення української культури наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
 11. Поясніть, які зміни передбачає нова освітня концепція в Україні.
 12. Визначте головні чинники церковного розколу в Україні. Поясніть, чому важко подолати розкол українського православ’я.
 13. Охарактеризуйте національний, соціальний і професійний склад населення Наддніпрянської України на початку ХХ ст.
 14. Визначте характерні ознаки економічного розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст.
 15. Охарактеризуйте програмні засади діяльності українських політичних партій Наддніпрянщини.
 16. Зазначте особливості революції 1905—1907 рр. у Наддніпрянській Україні.
 17. Поясніть, у чому сутність столипінської аграрної реформи. З’ясуйте, як вона вплинула на стан сільського господарства та соціальне становище на селі.
 18. Проаналізуйте діяльність українських депутатів у Державних думах Росії.
 19. Охарактеризуйте етнічний і соціальний склад населення Західної України.
 20. Проаналізуйте економічне становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ ст.
 21. Визначте спільні ознаки українського руху Східної Галичини, Буковини та Закарпаття.
 22. Охарактеризуйте воєнні дії на території України в 1914—1917 рр.
 23. Проаналізуйте прояви кризових явищ у соціально-економічному житті України в період Першої світової війни.
 24. З’ясуйте сутність позицій європейських країн щодо українського питання напередодні та під час Першої світової війни.
 25. Охарактеризуйте основні етапи національного державотворення доби Української Центральної Ради.
 26. Проаналізуйте розвиток взаємин Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом.
 27. Поясніть, за яких обставин було проголошено Українську Народну Республіку.
 28. Визначте характерні ознаки політичних процесів в Україні періоду Гетьманату.
 29. Проаналізуйте соціально-економічну політику урядів Української Держави.
 30. Охарактеризуйте процес і наслідки запровадження радянської державності в Україні наприкінці 1918—1920 рр.
 31. Проаналізуйте сутність комуністичних перетворень в Україні в 1918—1920 рр.
 32. Визначте характерні ознаки політики «воєнного комунізму».
 33. Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Директорії УНР наприкінці 1918 — у 1919 рр.
 34. З’ясуйте вплив зовнішньополітичних чинників на діяльність Директорії УНР.
 35. Назвіть головні події в суспільно-політичному та соціально-економічному житті ЗУНР.
 36. Висвітліть основні тенденції у взаєминах між УНР і ЗУНР.
 37. Укажіть, коли розпочався і здійснювався перехід до нової економічної політики в УСРР. З’ясуйте її сутність, мету і специфіку.
 38. Назвіть характерні ознаки непу в промисловості та сільському господарстві.
 39. Проаналізуйте причини згортання нової економічної політики.
 40. Поясніть, чому наприкінці 20-х pp. ХХ ст. радянське керівництво повернулося до політики форсованого соціалістичного будівництва. Здійснення яких економічних перетворень воно передбачало?
 41. Охарактеризуйте економічні, соціальні та демографічні наслідки насильницької колективізації.
 42. Обґрунтуйте, чи є голод в Україні в 1932—1933 рр. геноцидом.
 43. Проаналізуйте процес утворення СРСР. Назвіть головні його етапи.
 44. З’ясуйте, як і в яких формах здійснювалася політика коренізації в Україні. Розкрийте її наслідки.
 45. Охарактеризуйте національно-культурний розвиток національних меншин у роки здійснення політики коренізації.
 46. Визначте основні тенденції культурного процесу в УСРР у 20—30-ті pp. ХХ ст.
 47. Охарактеризуйте становище українців під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини в міжвоєнний період.
 48. Розкрийте особливості економічного, політичного та культурного розвитку західноукраїнських земель у 20—30-ті pp. ХХ ст.
 49. Проаналізуйте сутність «української проблеми» в контексті міжнародної політики напередодні та в перші роки Другої світової війни.
 50. Поясніть, за яких обставин відбувалось включення до складу УРСР Західної України, Буковини та Бессарабії.
 51. Охарактеризуйте перебіг і наслідки бойових дій на території України в 1941—1942 рр.
 52. Визначте основні причини поразок Червоної Армії в перші місяці війни.
 53. З’ясуйте мету й сутність гітлерівського окупаційного режиму в Україні.
 54. Визначте характерні ознаки українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни.
 55. Розкрийте головні етапи діяльності радянського підпілля та партизанського руху в окупованій гітлерівцями Україні.
 56. Охарактеризуйте перебіг і наслідки бойових дій на території України в 1943—1944 рр.
 57. Проаналізуйте зміни у ставленні населення України до радянського режиму в роки війни.
 58. Поясніть зміни у ставленні населення України до гітлерівського режиму в роки окупації.
 59. Визначте здобутки і втрати України в роки Другої світової війни.
 60. Проаналізуйте адміністративно-територіальні зміни в Україні в роки Другої світової війни.
 61. Проаналізуйте причини та наслідки переслідування інтелігенції в УРСР у повоєнні роки, а також ліквідації Української греко-католицької церкви.
 62. Охарактеризуйте процес радянізації Західної України. Доведіть, що антикомуністичний опір у західних областях УРСР наприкінці 50-х — на початку 60-х років ХХ ст. не припинявся.
 63. З’ясуйте причини та наслідки гуманітарної катастрофи 1946—1947 рр. в УРСР.
 64. Опишіть особливості процесу десталінізації в УРСР.
 65. Визначте переваги суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя УРСР за доби «відлиги».
 66. Охарактеризуйте опозиційний рух в УРСР у другій половині 60-х — першій половині 80-х років ХХ ст.
 67. Доведіть, що в період другої половини 60-х — першої половини 80-х років ХХ ст. відбувалось поглиблення системної кризи радянського ладу.
 68. Поясніть, чому дехто із учених кваліфікує УРСР другої половини 80-х років як «заповідник застою».
 69. У чому полягають особливості розгортання національно-визвольного руху в Україні? Поясніть, чому незалежність України в 1991 р. вдалося здобути мирними засобами.
 70. Охарактеризуйте міжнародну діяльність УРСР у 1945—1985 рр. Чому зусилля МЗС УРСР на міжнародній арені спрямовувались на обстоювання позиції СРСР, натомість ігнорувались національні інтереси України?
 71. Обґрунтуйте обставини, за яких відбувалось формування основ самостійної зовнішньої політики України.
 72. Визначте основні особливості культурного розвитку України у 50—80-ті роки ХХ ст.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Попередня сторінка з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

До змісту ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Наступна сторінка з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ