ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1941 год : в 2 кн. / составит. : Л. Е. Решин, Л. А. Безыменский, В. К. Виноградов, Д. Д. Воробьев и др. — М. : Международный фонд «Демократия», 1998. — Кн. 1. — 832 с. ; кн. 2. — 752 с.
Акція «Вісла»: документи. — Львів, 1997.
Алекєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985—1999 рр.) : навч. посіб. / Ю. М. Алекєєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. — К. : ЕксОб, 2000. — 296 с.
Андрусишин Б. І. У пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції та визвольних змагань 1917—1920 рр. / Б. І. Андрусишин. — К., 1995. — 192 с.
Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917—1920 рр. (доба Директорії УНР) : навч. посіб. для студ. вузів / Б. І. Андрусишин. — К. : Либідь, 1997. — 174 с.
Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг» / І. О. Андрухів. — Івано-Франківськ, 1992. — 178 с.
Аркуша О. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. / О. Аркуша // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів, 2000. — № 6. — С. 68—91.
Аркуша О. Русофільство в Галичині в середині ХІХ — на початку ХХ ст.: ґенеза, етапи розвитку, світогляд / О. Аркуша, М. Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 1999. — Вип. 34. — С. 231—268.
Архіви окупації. 1941—1944 / упоряд. Н. Маковська — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 877 с.
Архієрейський Д. В. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ—ХХ ст.: Історичні нариси / Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. Б. Бикова та ін. ; НАН України ; Ін-т історії України. — К. : Наукова думка, 2002. — 950 с.
Бiлас I. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917—1953. Суспiльно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 кн. / упоряд. І. Г. Білас. — К. : Либідь. — Військо України, 1994. — Кн. 2. Документи та матеріали. — 344 с.
Бажан О. Процес десталінізації в Україні (друга половина 1950-х — початок 1960-х рр.) / О. Бажан // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — 1999. — № 1/2.
Баран В. К. Україна 1950—1960 рр.: еволюція тоталітарної системи / В. К. Баран. — Львів, 1996.
Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946—1980-ті рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. — К., 1999.
Баран В. К. Україна після Сталіна: нарис історії 1953—1985 / В. К. Баран. — Львів, 1992.
Баран В. Україна: західні землі: 1939—1941 рр. / В. Баран, В. Токарський. — Л. : Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича, 2009. — 448 с.
Баран В. Україна: новітня історія (1945—1991) / В. Баран. — Львів, 2003.
Баран В. Україна: політична історія. ХХ — початок ХХІ століття / В. Баран, О. Бойко, В. Верстюк та ін. ; НАН України, Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; ред. В. А. Смолій, Ю. А. Левенець. — К. : Парламентське вид-во, 2007. — 1028 с.
Бахтурина А. Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны / А. Ю. Бахтурина. — М. : АИРО — ХХ, 2000. — 264 с. — (Серия «Первая монография» под ред. Г. А. Бордюгова.).
Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941—1945. / ред. кол. : І. О. Герасимов (голова), І. Т. Муковський, П. П. Панченко, Р. Г. Вишневський. — К. : Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті України», 2000. — 944 с.
Бєсов Л. Науково-технічна політика в Україні. Минуле, сучасне, майбутнє / Л. Бєсов. — Х. : ХДПУ, 1997. — 167 с.
Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917—1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 т. / І. Г. Білас. — К. : Либідь, 1994. — Кн. 1. — 428 с. ; кн. 2. — 685 с.
Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917—1941 рр.) : джерелознавче дослідження / С. І. Білокінь ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 1999. — 447 с.
Бойко О. Д. Нариси з новітньої історії України (1985—1991 рр.) : навч. посіб. / О. Д. Бойко. — К. : Кондор, 2004. — 357 с.
Бойко О. Д. Україна в 1985—1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку : монографія / О. Д. Бойко. — К. : ІПіЕНД, 2002.
Бойко О. Д. Формування території Української незалежної держави в часи Української революції (1917—1921 рр.) / О. Д. Бойко. — К. : НАН України : Ін-т історії України, 2007. — 62 c.
Борисенко М. В. Уніфікація літературного життя України в 1920—1932 роках / М. В. Борисенко ; наук. ред. В. Ф. Салабай ; Київський національний економічний ун-т. — К. : Унісерв, 2001. — 126 с.
Босак О. І. Українські соціал-демократи в суспільно-політичному русі Галичини (кінець ХІХ — початок ХХ століття) / О. І. Босак.— Запоріжжя ; Львів : Дике Поле, Фенікс, 2001. — 130 с.
Ботушанський В. М. Сільське господарство Буковини (Друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / В. М. Ботушанський. — Чернівці : Золоті литаври, 2000. — 340 с.
Брицький П. П. Україна у Другій світовій війні (1939—1945) / П. П. Брицький. — Чернівці, 1995. — 208 с.
Брусилов А. А. Мои воспоминания / А. А. Брусилов. — М. : РОСПЭН, 2001. — 464 с.
Буковина 1918—1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток : мат. і док. / упоряд. та ред. С. Д. Осачук ; Науково-дослідний центр буковинознавства при Чернівецькому нац. ун-ті ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Зелена Буковина, 2005. — 328 с.
Васильєв В. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929 — березень 1930 рр.) / В. Васильєв, Л. Віола. — Вінниця : Логос, 1997. — 536 с.
Васильчук Г. М. Радянська Україна 20—30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс : монографія / Г. М. Васильчук. — Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2008. — 314 с.
Васюта І. К. Політична історія Західної України (1918—1939) / І. К. Васюта. — Л. : Каменяр, 2006. — 336 с.
Великочий В. С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР: (До 85-ліття Західно-Української Народної Республіки) / В. С. Великочий. — Івано-Франківськ : Плай, 2003. — 278 с.
Верстюк В. Українська Центральна Рада : навч. посіб. / В. Ф. Верстюк. — К. : Заповіт, 1997. — 341 с.
Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліогр. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. — К., 1998. — 255 с.
Верстюк В. Ф. Махновщина: Селянський повстанський рух на Україні (1918—1921) / В. Ф. Верстюк. — К. : Наук. думка, 1991. — 368 с.
Вєдєнєєв Д. В. Юність української дипломатії. Становлення зовнішньополітичної служби Української держави 1917—1923 років / Д. В. Вєдєнєєв, Д. В. Будков. — К. : К.І.С., 2006. — 312 с.
Вєтров І. Г. Економічна експансія Третього рейху в Україні 1941—1944 /
Вєтров Р. І. Ліквідація багатопартійності в Україні (1920—1925 рр.) / Р. І. Вєтров ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2007. — 344 с.
Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. — К. ; Відень, 1920. — Ч. І—ІІІ. — Репринтне відтворення видання видавництвом політичної літератури України. — 1990. — Ч. І. — 348 с., ч. ІІ — 328 с., ч. ІІІ. — 542 с.
Винниченко В. Відродження нації : у 3-х ч. — Репринтне видання 1920 р. / В. Винниченко. — К. : Видавництво політичної літератури України, 1990. — Ч. І. — 348 с. ; Ч. ІІ. — 328 с.
Відновлення Української Держави в 1941 році. Нові документи та матеріали / упоряд. В. Сергійчук. — К. : Українська Видавнича Спілка, 2001. — 211 с.
Власюк І. Зміни у розвитку поміщицьких господарств Правобережної України в роки проведення Столипінської аграрної реформи (1906—1914 рр.) / І. Власюк // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. — К., 2004. — Вип. 7. — С. 48—54.
Вронська Т. В. В умовах вiйни: життя та побут населення мiст України (1943—1945) / Т. В. Вронська. — К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. — 85 с.
Врублевський В. К. В. Щербицкий: правда и вымыслы / В. К. Врублевський. — К. : Довіра, 1993. — 254 с.
Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення / Павло Гай-Нижник. — К. : «ЩеК», 2010. — 304 с.
Гетьманчук М. П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918—1939 рр.) : монографія / М. П. Гетьманчук ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — 432 с.
Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования. Малоизученные страницы истории. 1941—1944 / А. Гогун. — М. : Центрполиграф, 2008. — 476 с.
Голобуцький О. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ — початку ХХ століття. Дослідження / О. Голобуцький, В. Кулик. — К., 1996. — 124 с.
Горбань Ю. А. Застереження історією (Українська радянська державність у координатах більшовицької етнополітичної моделі. 1918—1920-ті роки) / Ю. А. Горбань, Л. М. Марценюк, А. Г. Слюсаренко. — К. : Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2002. — 136 с.
Гофман И. Сталинская война на уничтожение. Планирование, осуществление, документы / И. Гофман. — М. : АСТ, 2006. — 372 с.
Гошовська В. А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця ХІХ — початку ХХ століття: Проблема світогляду, національних особливостей, теоретичного осмислення на сторінках преси / В. А. Гошовська. — Х., 1997. — 422 с.
Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / І. Гошуляк. — К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2009. — 467 с.
Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки) : монографія / В. А. Греченко. — Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 352 с.
Григоренко П. Спогади / П. Григоренко. — Детройт, 1984.
Гриневич В. А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939—1945) / В. А. Гриневич. — К., 2007. — 348 с.

Гриневич В. А. Україна на початковому етапі Другої світової війни / В. А. Гриневич // Політична історія України ХХ століття. — К., 2003. — С. 63—128.
Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ— ХХ ст. / Я. Грицак. — К., 2000. — 360 с.
Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ—ХХ ст. : навч. посіб. / Я. Грицак. — К. : Генеза, 2000.
Грінченко Б. Діалоги про українську національну справу / Б. Грінченко, М. Драгоманов ; упоряд. А. Жуковський ; НАНУ, Ін-тут української археографії. — К., 1994. — 286 с.
Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть? / М. С. Грушевський. — К. : Товариство «Знання», 1991.
Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть? / М. С. Грушевський. — К. : Т-во «Знання», 1991.
Данилюк Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х—80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан. — К., 2000.
Депортации польских граждан из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940 году / составит. : В. Христофоров, К. Мерецкий. — Варшава; Москва, 2003.
Депортації. Захiднi землi України (кiнець 1930-х — початок 1950-х рр.): документи, матерiали, спогади / упоряд. : М. Литвин, К. Науменко. — Львiв : Світ, 1996. — Т. 1 (1939—1945).
Державна регіональна політика в Україні: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2007. — 768 с.
Держалюк М. С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917—1922 роках / М. С Держалюк. — К. : Оріяни, 1998. — 240 с.
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба // Вітчизна. — 1990. — № 5—8.
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918—1920 : док. і матеріали : у 2-х т., 3-х ч. / упоряд. : В. Верстюк (керівник) та ін. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. — Т. 1. — 687 с., т. 2. — 744 с.
Добржанський О. В. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. / О. В. Добржанський. — Чернівці : Золоті литаври, 1999. — 574 с.
Довженко О. Зачарована Десна… Щоденник (1941—1956) / О. Довженко. — К. : Український письменник, 1995. — 231 с.
Документи трагічної історії України (1917—1927 рр.) / ред.-упоряд. : П. П. Бачинський. — К., 1999. — 640 с.
Документи трагічної історії України (1917—1927 рр.) / ред.-упоряд. П. П. Бачинський. — К., 1999. — 640 с.
Дорошенко Д. І. Історія України 1917—1923 рр. : в 2-х т. / К. Галушко (упоряд., авт. передм. та комент.). — К. : Темпора, 2002. — Т. 1 : Доба Центральної Ради. — 320 с.; т. 2 : Українська Гетьманська Держава 1918 року. — 351 с.
Дорошенко Д. Історія України 1917—1923 рр. / Дмитро Дорошенко. — К. : Темпора, 2002. — Т. 1. Доба Центральної Ради. — 320 с.
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914—1920 роки) / Дмитро Дорошенко. — К. : Темпора, 2007. — 632 с.
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914—1920 рр.) / Дмитро Дорошенко. — К. : Темпора, 2007. — 632 с.
Дорошко М. С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917—1938 рр.) : монографія / М. С. Дорошко. — К. : Ніка-Центр, 2008. — 368 c.
Єфіменко Г. Г. Взаємовідносини Кремля та радянської України: економічний аспект (1917—1919 рр.) / Г. Г. Єфіменко. — К. : Ін-т історії України, 2008. — 230 c.
Захарченко П. П. Селянська війна в Україні: рік 1918 / Петро Захарченко. — К. : ЗАТ «Нічлава», 1997. — 188 с.
Західно-Українська Народна Республіка. 1918—1923 : док. і матеріали : у 5-ти т. / О. Карпенко (відп. ред.), О. Карпенко (уклад.), К. Мицан (уклад.). — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001.
Західноукраїнська трагедія 1941. Документи / упоряд. : О. Романів, І. Федущак. — Львів, Нью-Йорк : Дослідницько-науковий центр Наукового товариства імені Т. Шевченка, 2003. — 428 с.
Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття : монографія / С. І. Здіорук. — К. : Знання України, 2005. — 552 с.
Зербіно Д. Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Д. Д. Зербіно, М. Р. Гжегоцький. — Львів : БаК, 2005. — 280 с.
Зленко А. Дипломатия и политика Украины в процессе динамических геополитических перемен / А. Зленко. — Харьков, 2004.
Змагання за українську державність на Буковині (1914—1921 рр.) : док. і матеріали / О. Добржанський, В. Старик. — Чернівці : Чернів. обл. друкарня, 2009. — 512 с.
Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991—2003) / відп. ред. С. В. Віднянський. — К. : Генеза, 2004. — 616 с.
І. Г. Вєтров. — К., 2000. — 249 с.
імперської Росії / В. М. Матвієнко. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. — 373 с.
Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. — К. : Знання України, 2002. — 336 с.
Історія застерігає: трофейні документи про злочини німецько-фашистських загарбників та їх посібників на тимчасово окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни / упоряд. В. М. Коваль. — К. : Політвидав України, 1986.
Історія України : хрестоматія : у 2-х ч. / упоряд. С. М. Клапчук (кер.), В. Г. Білик, Ю. А. Горбань та ін. — 2-ге вид., перероб. і доповн. — К. : ІЗМН, 1996. — Ч. ІІ. — 336 c.
Історія України від найдавніших часів до сьогодення : зб. док. і матеріалів / за заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. — К. ; Чернівці : Книги ХХІ, 2008. — 1100 с. : додатки.
Історія України. Документи. Матеріали / уклад., комент. В. Ю. Короля. — К. : ВЦ «Академія», 2002. — 448 с.
Історія українського селянства : нариси : в 2-х т. — К. : Наукова думка, 2006. — Т. 2.
Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу : іст.-екон. дослідження / В. В. Калініченко. — Х. : Основа, 1997. — 400 с.
Капелюшний В. П. Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917—1921 рр.) / В. П. Капелюшний. — К. : Олан, 2003. — 607 с.
Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация / С. Г. Кара-Мурза. — К. : Оріяни, 2004. — 800 с.
Карпинець І. Галичина: військова історія 1914 — 1921 / Іван Карпинець. — Львів : Видавничий дім «Панорама», 2005. — 408 с.
Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960—1980-х рр. / Г. В. Касьянов. — К., 1995.
Кафарський В. І. Політичні партії України: конституційно-правове регулювання організації та діяльності : монографія / В. І. Кафарський. — К. : Логос, 2008. — 560 с.
Кентій А. В. Нариси історії організації українських націоналістів (1929—1941 рр.) / А. В. Кентій ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 1998. — 200 с.
Кентій А. Нарис боротьби ОУН — УПА в Україні (1946—1956) / А. Кентій. — К., 1999.
Киридон А. М. Час випробувань: Держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917—1930-х років / А. М. Киридон. — Т. : Підручники і посібники,
Киричук Ю. Український національний рух 40—50 років ХХ століття: ідеологія та практика / Ю. Киричук. — Львів : Добра справа, 2003. — 463 с.
Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939—1945) / М. В. Коваль. — К. : Наукова думка, 1999. — 376 с.
Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: Українсько-білогвардійське збройне протистояння / М. Ковальчук. — К. : Темпора, 2006. — 576 с.
Ковалюк Р. Т. Український студентський рух на західних землях ХІХ—ХХ ст. / Р. Т. Ковалюк. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2001. — 424 с.
Колесник В. Ф. Історіографія нової економічної політики в Українській СРР / В. Ф. Колесник, В. П. Коцур, Г. Г. Коцур. — К. : Хрещатик, 2002. — 176 с.
Колесник В. Ф. Український рух в Австро-Угорщині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) / В. Ф. Колесник, О. О. Рафальський. — К., 1998. — 36 с.
Колесник В. Ф. Шляхом національного відродження: національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900—1907. / В. Ф. Колесник, О. О. Рафальський, О. П. Тимошенко. — К., 1998. — 226 с.
Коллард Ю. Спогади юнацьких днів: 1897—1906. Українська студентська громада в Харкові і Революційна Українська партія (РУП) / Ю. Коллард. — Торонто : Срібна Сурма, 1972.
Конституційні акти України. 1917—1920: Невідомі конституції України / наук. ред. і упоряд. : Ю. Д. Прилюк, В. Ф. Жмир. — К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. — 272 с.
Корноусов Ю. О. Інакомислення в Україні (60-ті — перша половина 80-х рр. ХХ ст.) / Ю. О. Корноусов. — К., 1995.
Король В. Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України / В. Ю. Король. — К. : Академія, 2002. — 189 с.
Король В. Ю. Україна в період Другої світової війни (1939—1945 рр.) / В. Ю. Король. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. — 67 с.
Корсунський С. В. Енергетична дипломатія : навч. посіб / С. В. Корсунський. — К. : Вища шк., 2008. — 159 с.
Косик В. Україна i Нiмеччина у Другiй свiтовiй вiйнi / В. Косик. — Львiв : НТШ, 1993. — 636 с.
Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В. О. Котигоренко. — К. : Світогляд, 2004. — 722 с.
Котигоренко В. Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? / В. Котигоренко // Історичний журнал. — 2008. — № 1—3.
Кравчук Л. М. Останні дні імперії… Перші роки надії / Л. М. Кравчук. — К., 1994.
Кресіна І. О. Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми : монографія / І. О. Кресіна, Є. В. Перегуда. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — 368 с.
Кугутяк М. В. Історія української націонал-демократії (1918—1929) / М. В. Кугутяк ; Ін-т політ. та етнонац. досліджень НАН України. — К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2002. — Т. 1. — 534 с.; 2004. — Т. 2. — 704 с.
Кульчицький С. В. Володимир Винниченко / С. В. Кульчицький, В. Ф. Солдатенко. — К. : Вид. дім «Альтернативи», 2005. — 376 с.
Кульчицький С. В. Голодомор 1932—1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. — К. : Наш час, 2007. — 424 с.
Кульчицький С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919—1928) / С. В. Кульчицький. — К. : Основи, 1996. — 396 с.
Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921—1939 рр.) / С. В. Кульчицький. — К. : Альтернативи, 1999. — Т. 11. — 336 с. — (Серія «Україна крізь віки» : у 15 т.).
Кульчицький С. В. УСРР в добу «воєнного комунізму» (1917—1920 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. — К., 1994. — 142 с.
Курас І. Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917—1920 рр.) / І. Ф. Курас, В. Ф. Солдатенко. — К. : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. — 246 с.
Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война / Б. Лиддел Гарт. — М. : АСТ, 1999. — 837 с.
Лисенко О. В. Причини непорозумінь між західними та східними українцями на початку ХХ ст. / О. В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ—ХХ ст. — К., 2004. — Вип. 8. — С. 149—167.
Лисенко О. Є. Церковне життя в Україні: 1941—1946 / О. Є. Лисенко. — К., 1998. — 387 с.
Литвин В. М. Історія України : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін. ; за ред. В. М. Литвина. — К. : Знання-Прес, 2006. — 460 с.
Литвин В. М. Історія України : підручник. — К. : Наук. думка., 2009. — 821 с.
Литвин В. М. Украина: политика, политики, власть. На фоне политического портрета Л. Кравчука / В. М. Литвин. — К. : Издательский Дом «Альтернативы», 1997.
Литвин В. М. Україна — 2004. Події. Документи. Факти : у 3-х т. / В. М. Литвин. — К. : Вид-во ТОВ «3 Media», 2005.
Литвин В. М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956—1965) / В. М. Литвин. — К. : Видавничий дім «Лі-Терра», 2004. — 272 с.
Литвин В. М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946—1955) / В. М. Литвин. — К., 2004.
Литвин В. М. Україна: міжвоєнна доба (1921—1938) / В. М. Литвин. — К. : Вид. дім «Альтернативи», 2003. — 511 с.
Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914—1920) / Володимир Литвин. — К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2003. — 487 с.
Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914—1920) / Володимир Литвин. — К. : Вид. дім «Альтернативи», 2003. — 487 с.
Литвин М. Історія галицького стрілецтва / Микола Литвин, Кім Науменко. — Львів : Каменяр. — 200 с.
Литвин М. Р. 1939. Західні землі України. / М. Р. Литвин, О. І. Луцький, К. Є. Науменко. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1999. — 151 с.
Литвин М. Р. Історія ЗУНР / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко. — Львів : Вид. фірма «Олір», 1995. — 361 с.
Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918—1919 рр. / М. Р. Литвин. — Львів, 1998. — 488 с.
Литвин С. Х. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана / С. Х. Литвин. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. — 640 с.
Літопис УПА. Нова серія. — К., 1995—2010. — Т. 1—15.
Літопис УПА. Нова серія. —Т. 1—8. — К., 1998—2006.
Літопис УПА. Основна серія. — Торонто ; Львів, 1976—2010. — Т. 1—54.
Лободаєв В. М. Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917—1918 рр. / Володимир Лободаєв. — К. : Темпора, 2010. — 671 с.
Лозицький В. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки 1918—1991 / В. Лозицький. — К. : Генеза, 2005. — 368 с.
Лозовий В. С. Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) / В. С. Лозовий. — Кам’янець-Подільський : ПП «Мошак М. І.», 2008. — 480 с.
Лук’яненко Л. Г. Сповідь у камері смертників / Л. Г. Лук’яненко. — К., 1991.
Любовець О. Політична опора гетьманату П. Скоропадського / Олена Любовець. — К. : [б. в.], 2009. — 131 с.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917—1921. — К. : Темпора, 2003. — 608 с.
Макарчук С. А. Українська Республіка галичан: Нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. — Львів : Світ, 1997. — 191 с.
Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917—1991 / М. Маля ; пер. з англ. — К. : Мегатайп, 2000. — 608 с.
Марочко В. І. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929—1941) / В. І. Марочко, Г. Хілліг ; Ін-т історії України НАН України, Марбурзький ун-т (Німеччина). — К. : Науковий світ, 2003. — 302 с.
Матвієнко В. М. Українська дипломатія 1917—1921 років: на теренах пост-
Мейс Дж. Український національний комунізм: трагічні ілюзії / Дж. Мейс, М. Панчук // Наукові записки / НАН України, Ін-т нац. відносин і політології. — К., 1997. — Вип. 3. — 81 с.
Мирні переговори між Українською державою та РСФСР 1918 р.: Протоколи і стенограми пленарних засідань : зб. док. і матеріалів / відп. ред. : В. Ф. Верстюк; упоряд. : О. І. Лупандін та ін. — К. ; Нью-Йорк ; Філадельфія : Вид-во М. П. Коць, 1999. — 366 с.
Мироненко О. М. Світоч української державності: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної ради / О. М. Мироненко. — К., 1995. — 328 с.
Мисак Н. Ф. Українська інтелігенція Галичини наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: соціально-професійний аспект / Н. Ф. Мисак. — Львів, 2005. — 20 с.
Міхновський М. Самостійна Україна / М. Міхновський ; передмова і післямова П. Дорожинського. — Видання журналу «Самостійна Україна», січень 2000. — 34 с.
Могильний Л. П. Програмні вимоги ліберально-демократичних партій Наддніпрянщини / Л. П. Могильний // Вісник. Історія. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К. : НВЦ «Київський університет», 2002. — № 59—60. — С. 20—24.
Москалюк М. М. Розвиток харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / М. М. Москалюк. — Черкаси, 2005. —20 с.
Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Н. Мюллер. — М., 1974. — 583 с.
Надольський Й. Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України. (1939—1953) / Й. Е. Надольський. — Луцьк : Вежа, 2008. — 260 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / авт. кол. : В. Литвин (кер.), В. Андрущенко, А. Гуржій та ін. — К. : Навч. книга, 2004. — кн. 1: Пріоритет інтелекту. — 638 с.; кн. 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. — 2004. — 672 c.; кн. 3: Модернізація освіти. — 2004. — 943 c.
Нацiональнi вiдносини в Україні у ХХ столітті : зб. док. i мат. — К. : Наукова думка, 1994. — 559 с.
Національні процеси в Україні. Документи і матеріали : довід. : у 2-х ч. / упоряд. : І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка ; за ред. В. Ф. Панібудьласки. — К. : Вища шк., 1997. — Ч. 2. — 702 с.
Національні процеси в Україні. Історія і сучасність : док. і мат. : довідник : у 2 ч. / ред. В. Ф. Панібудьласка ; упоряд. І. О. Кресіна. — К. : Вища школа, 1997. — Ч. 1. — 583 с. ; ч. 2. — 704 c.
Національні процеси в Україні: документи і матеріали : у 2 ч. / упоряд. І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка ; за ред. В. Ф. Панібудьласка. — К. : Вища школа, 1997. — Ч. 2. — 702 с.
Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : зб. документів і матеріалів. — К., 1963. — 458 с.
НКВД и партизанское движение. Факты и документы / составит. А. Попов. — М. : Олма-Пресс, 2003. — 263 с.
Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками : сб. материалов : в 7 т. / под ред. Р. А. Руденко. — М. : Госюриздат, 1967.
Органи Радянської Державної Безпеки у 1939 — червні 1941 р. Документи ГДА СБУ / упоряд. : В. Даниленко, С. Кокін. — К., 2009.
Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : колективна монографія / відп. ред. В. С. Кульчицький. — К., 2005. — 495 с.
Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси / Г. В. Папакін. — К., 2003. — 281 с.
Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності / Іван Патер. — Львів, 2000. — 345 с.
Патриляк І. Військова діяльність ОУН(Б) у 1940—1942 роках / І. К. Патриляк. — К. : Інститут історії України НАН України, 2004.
Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни. Спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. — К. : Меланіка, 2010. — 590 с.
Пащенко В. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917—1930-ті роки / В. Пащенко, А. Киридон. — Полтава, 2004. — 336 с.
Пащенко В. О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 1920—30-х рр. / В. О. Пащенко. — К. : ВН України, 1994. — 249 с.
Петлюра С. В. Вибрані твори та документи / С. В. Петлюра ; уклад. Л. В. Голота. — К. : Довіра, 1994. — 271 с.
Петлюра С. В. Статті / С. В. Петлюра ; упоряд. та авт. передм. О. Климчик. — К. : Дніпро, 1993. — 341 с.
Петровський В. В. Історія України. Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. — Х. : Вид. дім «Школа», 2007. — 592 с.
Плющ М. Промисловість України у 80—90-ті роки: люди, проблеми, уроки / М. Плющ. — К. : Ін-т історії Укр-ни НАН Укр-ни, 2002. — 335 с.
Политическое руководство Украины. 1938—1989 / сост. В. Ю. Васильев, Р. Ю. Подкур, Х. Куромия, Ю. И. Шаповал, А. Вайнер. — М. : Российская политическая энциклопедия, 2006. — 544 с.
Політична історія України ХХ століття : у 6-ти т. / редкол. : І. Ф. Курас (голова) та ін. — К. : Генеза, 2002—2003. — Т. 6.
Політична історія України. XX ст. : у 6 т. / гол. ред. І. Ф. Курас ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень. — К. : Генеза, 2002. — Т. 3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921—1938). — 445 с.
Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ—ХХ ст. : історичні нариси / відп. ред. В. А. Смолій. — К. : Наукова думка, 2002. — 431 с.
Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929—1941) / ред. О. М. Мироненко, І. Б. Усенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. — 220 с.
Раєвський С. М. Сільське господарство Лівобережної України наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. / С. М. Раєвський. — К., 2006.
Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : Знання України, 2005. — 498 с.
Реєнт О. П. Ідея соборності України і спроби її реалізації в ХІХ—ХХ ст. // Проблеми історії України ХІХ—ХХ ст. / О. П. Реєнт. — К., 2004. — Вип. 8. — С. 7—15.
Реєнт О. П. Павло Скоропадський / О. П. Реєнт. — К. : Вид. дім «Альтернативи», 2003. — 304 с.
Реєнт О. П. Українська революція і робітництво: Соціально-політичні та економічні зміни 1917—1920 рр. / О. П. Реєнт. — К. : Ін-т історії України, 1996. — 265 с.
Реєнт О. П. Українці в Державній Думі Російської імперії // Проблеми історії України ХІХ—ХХ ст. / О. П. Реєнт. — 2009. — № 16. — С. 318—335.
Реєнт О. Перша світова війна і Україна / Олександр Реєнт, Олександр Сердюк. — К. : Генеза, 2004. — 480 с.
Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ — початок ХХ ст.) / Олександр Реєнт. — К., 2003. — 338 с.
Рибак І. Соціально-побутова інфраструктура українського села (1921—1991 рр.) / І. Рибак. — Кам’янець-Подільський, 2000. — 304 с.
Ринажевський Б. Правове становище в складі іноземних держав та становлення національної державності в Закарпатті (1918—1939) / Б. Ринажевський ; Львівський регіональний ін-т держ. управління Української Акад. держ. управління при Президенті України. — Л. : Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2002. — 198 с.
Розовик Д. Культурне будівництво в Україні у 1917—1920 рр. / Дмитро Розовик. — К. : «Аквілон-Плюс», 2011. — 544 с.
Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932—1933 років в Україні в документах ГПУ — НКВД / відп. ред. В. Даниленко ; упоряд. В. Борисенко ; Служба безпеки України ; Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000». — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — 604 c.
Романцов В. О. Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ — початок ХХІ ст.) / В. О. Романцов. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. — 184 с.
Романюк І. Українське село в 50-ті — першій половині 60-х рр. ХХ століття / І. Романюк. — Вінниця : Книга : Вега, 2005.
Ротар Н. Партія влади як модель функціонування політичної еліти України у трансформаційний період / Н. Ротар // Історичний журнал. — 2009. — № 4. — С. 95—102.
Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914—1939) / О. С. Рубльов. — К., 2004. — 632 с.
Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х — початок 1990 рр. / А. М. Русначенко. — К. : Вид-во імені Олени Теліги, 1998.
Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х — початок 1990 рр. / А. М. Русначенко. — К., 1998.
Русначенко А. М. Пробудження. Робітничий рух на Україні в 1989—1993 роках : у 2-х кн. / А. М. Русначенко. — К. : Вид. дім «КМ Academia», 1995.
Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ ст.) / О. Салтовський. — К. : ПАРАПАН, 2002. — 396 с.
Сергійчук В. І. Десять буремних літ: західноукраїнські землі у 1944—1953 рр.: нові документи / В. І. Сергійчук. — К., 1998.
Сергійчук В. І. Неусвідомлення України: Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917—1921 роки з аналізом сьогодення / В. І. Сергійчук. — Львів : Свічадо, 2002. — 704 с.
Сідак В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917—1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак. — К. : Вид. дім «Альтернативи», 1998. — 320 с.
Скорейко Г. М. Населення Буковини за австрійським урядовим переписом ІІ половини ХІХ — початку ХХ ст.: історико-демографічний нарис / Г. М. Скорейко. — Чернівці : Рута, 2002. — 218 с.
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918 / Павло Скоропадський. — К. ; Філадельфія, 1995. — 493 с.
Слюсаренко А. Г. Новітня історія України (1900—2000) : підручник / А. Г. Слюсаренко (кер. кол. авт.), В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. — К. : Вища шк., 2002. — 719 с.
Слюсаренко А. Г. Україна в роки Другої світової війни : навч. посіб. для студ. іст. фак-тів / А. Г. Слюсаренко, І. К. Патриляк, М. А. Боровик. — К. ; Ніжин : Меланіка, 2009. — 446 с.
Смирнов В. М. Суспільно-політичні та економічні перетворення в українському селі в період нової економічної політики / В. М. Смирнов. — Х. : Майдан, 2002. — 304 с.
Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра. Політичні портрети революційної доби / В. Ф. Солдатенко. — К. : Світогляд, 2007. — 621 с.
Солдатенко В. Ф. Володимир Винниченко. На перехресті соціальних і національних прагнень / В. Ф. Солдатенко. — К. : Світогляд, 2005. — 324 с.
Солдатенко В. Ф. Революційні альтернативи 1917 року й Україна / В. Ф. Солдатенко, О. М. Любовець. — К. : Наук. думка. — 319 с.
Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу: Історичні есе-хроніки : у 4-х т. / В. Ф. Солдатенко. — Т. І : Рік 1917. — Х. : Прапор, 2008. — 560 с.; т. ІІ : Рік 1918. — К. : Світогляд, 2009. — 411 с.; т. ІІІ : Рік 1919. — К. : Світогляд, 2010. — 453 с.; т. ІV : Рік 1920. — К. : Світогляд, 2010. — 442 с.
Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис / В. Ф. Солдатенко. — К. : Либідь, 1999. — 975 с.
Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія / НАН України; Ін-т національних відносин і політології / В. Ф. Солдатенко. — К. : «Книга Пам’яті України», 1997. — 411 с.
Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918—1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко. — К. : Книга Пам’яті України, 1999. — 507 с.
Социально-экономическое развитие Украинской ССР 80-е гг. : сб. науч. трудов. — К. : Наук. думка, 1988. — 134 с.
Соціальна історія Наддніпрянської України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів історичних факультетів / упоряд. В. О. Куліков, М. В. Проценко. — Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. — 63 с.
Срібняк І. В. Полонені Українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914—1920 рр.) / І. В. Срібняк. — К. : Київський державний лінгвістичний університет, 1999. — 296 с.
Статистичний щорічник України за 2009 рік. — К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010. — 566 c.
Степан Бандера: документи і матеріали (1920—1930 рр.) / наук. ред. Г. Дем’ян ; упоряд. М. Посівнич. — Л., 2006. — 248 с.
Стрілець В. В. Українська радикально-демократична партія: витоки, ідеологія, організація, діяльність (кінець ХІХ століття — 1939 рік). — К. : ВПЦ «Київський університет», 2002. — 361 с.
Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921—1928 рр.) / ред. С. В. Кульчицький ; Ін-т історії України НАН України, Держ. фонд фундаментальних досліджень. — К., 2000. — 223 с.
Тейлор А. Дж. Габсбургська монархія 1809—1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж. Тейлор. — Львів, 2002.
Темірова Н. Р. Поміщики України в 1861—1917 рр.: соціально-економічна еволюція / Н. Р. Темірова. — Донецьк : ДонНУ, 2003. — 320 с.
Терещенко Ю. Скарби історичних традицій. Нариси з історії української державності / Юрій Терещенко. — К. : Темпора, 2011. — 560 с.
Тимченко С. Українське село: проблеми етносоціальних змін. 1959—1989 / С. Тимченко. — Запоріжжя, 1995. — 195 с.
Тинченко Я. Українські збройні сили, березень 1917 р. — листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії) / Ярослав Тинченко. — К. : Темпора, 2009. — 455 с.
Токар М. Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919—1939) / М. Ю. Токар ; Ужгородський нац. ун-т, Агенція політ. досліджень «Соціум Карпат». — Ужгород, 2006. — 380 с.
Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга половина ХІХ — перша половина ХХ ст.) / Б. Трофим’як. — Т. : Економічна думка, 2001. — 696 с.
Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів / А. Трубайчук. — К. : Наукова думка, 1993. — 184 с.
Трубайчук А. Друга світова війна / А. Трубайчук. — К. : Наукова думка, 1995. — 191 с.
Україна — Росія, 1990—2000 : док. та матеріали / ред. кол. : О. О. Чалий (відп. ред.), Г. В. Берденніков (голова) та ін. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 776 c.
Україна в 2005—2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Г. Рубана. — К. : НІСД, 2009. — 655 с.
Україна в Другій світовій війні у документах : зб. німецьких архівних матеріалів : у 5 т. / упоряд. В. Косик. — Л. : Ін-т українознавства імені І. Крип’якевича, 1997—2001.
Україна в ХХ столітті (1900—2000) : зб. док. і матер. / упоряд. : А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. — К. : Вища школа, 2000. — 351 с.
Україна в ХХ столітті. 1900—2000 : Зб. док. і матеріалів / упоряд. : А. Г. Слюсаренко (кер. кол. авт.), В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. — К. : Вища шк., 2000. — 351 с.
Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів (1900—1939) / упоряд. А. Г. Слюсаренко, А. О. Буравченков, Н. І. Миронець та ін. — К. : ІЗМН, 1997. — 448 с.
Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів (1990—2000) / упоряд. А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. Ю. Король та ін. — К. : Вища школа, 2000. —351 с.
Україна. 1919 рік: Капустянський М. Похід українських армій на Київ — Одесу в 1919 році. Є. Маланюк Уривки зі спогадів ; док. і матеріали : Докум.-наук. вид. / передм. Я. Тинченко. — К. : Темпора, 2004. — 558 с.
Україна: друга половина ХХ століття: нариси історії / за ред. П. П. Панченка. — К., 1997.
Українська Гельсінська Група: 1978—1982 : док. і мат. — Торонто, 1983.
Українська державність у ХХ столітті (Історико-політологічний аналіз) / О. Дергачов (керівник авт. кол.). — К. : Політична думка, 1996.
Українська революція і державність (1917—1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського / О. С. Онищенко (ред.), А. Л. Панова (уклад.). — К., 2001. — 803 с.
Українська РСР на міжнародній арені : зб. док. 1944—1961 рр.—К., 1963.
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріяли / упоряд. Тарас Гунчак і Роман Сольчаник. — К. : Сучасність , 1983. — Т. 1 — 510 с.
Українська суспільно-політична думка в ХХ ст. : док. і матер. : у 3-х т. — Мюнхен, 1983. — Т. 3.
Українська Центральна Рада : док. і матеріали : у 2-х т. / упор. : В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. — Т. 1 : 4 березня — 9 грудня 1917 р. — К. : Наук. думка, 1996. — 588 с. ; Т. 2 : 10 грудня 1917 р. — 29 квітня 1918 р. — К. : Наук. думка, 1997. — 422 с.
Українське державотворення. Акт 30 червня 1941: Зб. документів і матеріалів / упоряд. : О. Дзюбан. — Львів; Київ : Літературна агенція «Піраміда», 2001. —556 с.
Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / за ред. В. Ісаїва. — К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. — 362 с.
Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В. Ф. Солдатенко (кер. кол.). — К. : Парламентське вид-во, 2007. — 576 с.
Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В. Ф. Солдатенко (керівник авт. кол.). — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 576 с.
Український національно-визвольний рух, Березень — листопад 1917 року : док. і матеріали / відп. ред. В. Верстюк; упоряд. : В. Верстюк (керівник), В. Бойко, О. Бойко та ін. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. — 1024 с.
Українські політичні партії кінця ХІХ — початку ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали / упоряд. В. Ф. Шевченко та ін. — К., 1993.
Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917—1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. І. Ульяновський. — К. : Либідь, 1997. — 319 с.
Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917—1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : навч. посіб. для студ. вузів / В. І. Ульяновський. — К. : Либідь, 1997. — 200 с.
Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации : сб. документов. — Иерусалим, 1991. — 784 с.
Уряди України у ХХ столітті. — К., 2001.
Усенко І. Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність / відп. ред. О. Н. Ярмиш ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького та ін. — Х., 1995. — 74 с.
Фареній І. А. З історії становлення кооперативного руху в Наддніпрянській Україні: друга половина ХІХ — початок ХХ ст. / І. А. Фареній. — Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. — 143 с.
Цьолнер Е. Історія Австрії / Е. Цьолнер ; наук. ред. В. Расевич. — Львів, 2001. — 712 с.
Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України : підручник / Л. Д. Чекаленко. — К. : Либідь, 2006. — 712 с.
Ченцов В. В. Політичні репресії в радянській Україні в 20-ті роки / наук. ред. П. Т. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 1999. — 482 с.
Чикаленко Є. Щоденник (1907—1917) : у 2-х т. / Є. Чикаленко. — К. : Темпора, 2004. — Т. 1. — 428 с.
Шаповал Ю. І. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної історії / Ю. Шаповал. — К. : Наукова думка, 1993. — 351 с.
Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії / Центр історичної політології Ін-ту політ. і етнонац. досліджень НАН України ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-т ім. Г. Сковороди. — К. : Генеза, 2001. — 557 с.
Шаповал Ю. І. Україна: 1920—1950-ті рр.: сторінки ненаписаної історії / Ю. І. Шаповал. — К. : Наукова думка, 1993. — 352 с.
Шаповал Ю. І. ЧК — ГПУ — НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. І. Шаповал, В. Пристайко, В. А. Золотарьов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Абрис, 1997. — 608 с.
Шаповал Ю. М. С. Хрущов на Україні / Ю. Шаповал. — К. : Знання, 1990.
Шарпатий В. Г. Соціальне забезпечення в УРСР (20—30-ті роки ХХ ст.) / В. Г. Шарпатий. — К. : Ніка-Центр, 2006. — 268 с.
Шевчук В. П. Історія української державності : курс лекцій / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. — К. : Либідь. 1999. — 480 с.
Шелест П. Справжній суд історії ще попереду : Спогади, щоденники, документи, матеріали / упоряд. : В. Баран, О. Мандебура та ін. ; за ред Ю. Шаповала. — К. : Генеза, 2003. — 808 с.
Яблонський В. М. Від влади п’ятьох до диктатури одного: Історико-політичний аналіз Директорії УНР / В. М. Яблонський. — К. : Альтерпрес, 2001. — 160 с.
Якименко М. А. Переселення селян з України на Далекий Схід в епоху ринкових реформ кінця ХІХ — початку ХХ ст. / М. А. Якименко. — Полтава : Інтер Графіка, 2003. — 129 с.
Якубова Л. Д. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-ті — перша половина 30-х рр. ХХ ст. / Л. Д. Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2006. — 507 с.
Ярош Б. О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях: 30—50-ті рр. ХХ ст. (історико-політологічний аспект) / Б. О. Ярош. — Луцьк : Надстир’я, 1995. — 176 с.

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Попередня сторінка з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

До змісту ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Наступна сторінка з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ