Історіографія історії Давньої Греції.
Історія Давньої Греції

Історіографія історії Давньої Греції. Історія Давньої Греції

Вивчення історії Давньої Греції у XIX — початку XX ст.

Наприкінці XVIII — першій половині XIX ст. історія Давньої Греції набуває важливого значення в європейській історичній науці. Цьому сприяло декілька обставин. Одне з них — досягнення класичної філології і методів джерелознавчого аналізу, що отримали найбільш яскраве вираження в роботах англійця Р. Бентлі, німецьких учених Ф. Вольфа і Г. Нібура. Вони стали засновниками історико-критичного метода в європейському джерелознавстві. Їх аналіз структури і змісту ряду джерел (Бентлі довів підробленість листів Фаларіса, тирана Акраганта VI ст. до н. е.; Вольф виявив різні хронологічні шари гомерівських поем, дав своє вирішення питання про авторство, внутрішню єдність і протиріччя в поемах, показав вплив усної традиції і час запису поем; Нібур зумів виявити в римській пізній традиції сліди ранніх документів і по ним провів блискуче відновлення прадавньої римської історії), заклав основи наукового джерелознавства і зробив можливою повноцінну розробку різних періодів грецької історії.
Плідний вплив на розробку грецької історії мала також можливість введення в науковий обіг все більшої кількості джерел, передусім археологічних і епіграфічних. Після звільнення території Греції від турецького ярма і утворення незалежної грецької держави (у 1830 р.) в Грецію були спрямовані численні і щедро фінансовані археологічні експедиції низки країн Європи (особливу активність проявляли Франція і Німеччина), які займалися описом руїн, що збереглися, — найважливіших центрів старогрецької культури — і у ряді місць приступили до їх розкопок.
Історія Давньої Греції викликала велику увагу не лише фахівців античників, але і широких громадських кіл Європи XIX ст. Молодій буржуазії, що вела боротьбу із залишками феодалізму і феодальної ідеології, світ старогрецьких республіканських полісів здавався свого роду ідеалом свободи, громадянськості, високої культури. Творами старогрецьких письменників зачитувалися багато освічених людей, їх цитували політичні діячі, витвори грецького мистецтва (особливо скульптура) стали розглядатися як цінне надбання кращих європейських музеїв.
Усе це сприяло появі цілого ряду видатних робіт, що заклали основи старогрецької історії. Найбільш інтенсивна розробка історії Давньої Греції в XIX ст. йшла в Німеччині. Основи наукової історії античного мистецтва були закладені німецьким ученим І. Вінкельманом, який в 1764 р. випустив видатну працю «Історія мистецтва старовини». У цій роботі пам’ятники античного мистецтва були вивчені, класифіковані по різних історичних періодах, виявлена історія різних стилів. Вінкельман розглядав мистецтво як органічну частину грецького суспільства.
Традиції І. Вінкельмана, Ф. Вольфа, Г. Нібура продовжили інші німецькі вчені XIX ст. А. Бек почав збори і видання звідного корпусу грецьких написів (1825—1859). На основі ретельного аналізу матеріалу написів він зробив дослідження економічної історії Афін («Державне господарство афінян». У 3 т. 1817—1823). Його учень Мюллер звернув увагу на історію окремих міст і племен (дорійців, о. Егіни та ін.), грецьку міфологію і класичну археологію. Помітний слід в європейській науці залишив Дройзен, який першим звернувся до систематичного дослідження останнього періоду старогрецької історії, який почався після походів Александра Македонського на схід і тривав до I ст. до н. е. Він назвав його елліністичним («Історія еллінізму». У 3 т. 1833—1843). Тим самим були розсунені рамки грецької історії майже на три століття (кінець IV — кінець I ст. до н. е.).
Працею, що узагальнювала конкретні дослідження багатьох германських учених, стала робота Курціуса «Грецька історія» (У 3 т. 1852—1867), в якій історія Греції була дана в історико-культурному плані, соціально-економічні відносини практично ігнорувалися. До того ж Курціус перебільшував вплив географічного середовища на розвиток грецького суспільства, а також украй ідеалізував грецьку культуру.
Великий інтерес вивчення старогрецької історії викликало в Англії, країні класичного капіталізму з сильними парламентськими традиціями. У різних зіткненнях політичних партій (консерваторів — торі і лібералів — вігів) широко використовувався матеріал старогрецької історії, зокрема боротьба аристократії і демократії, така характерна для грецьких полісів. У кінці XVIII і в першій половині XIX ст. в Англії раніше, ніж в інших країнах Європи, виходять багатотомні звідні праці з історії Давньої Греції. Якщо У. Мітфорд, прибічник торі, у своїй «Історії Греції» (у 8 т. 1784—1794) вихваляє консервативну Спарту, її політику і установи, то ліберал Дж. Грот у своїй «Історії Греції» (у 12 т. 1846—1856), навпаки, підпорядковує усе дослідження грецької історії прославлянню Афін і афінської демократії. Афінська історія для Грота — основа усієї грецької історії. Переважну увагу Грот приділяє політичній і культурній історії з елементами соціальної і економічної. Дослідження самих різних сторін грецької історії, інтерес до демократичних інститутів, критичний метод використання джерел, образну і живу мову забезпечили праці Грота почесне місце в європейській історіографії.
В середині XIX ст. була створена оригінальна концепція старогрецької історії і культури К. Марксом і Ф. Енгельсом. Вони розглядали історію старогрецького і давньоримського суспільства з позицій матеріалістичного тлумачення історії — як суспільство, що проходить стадію суспільно-економічної формації, розвиток якої визначається рабовласницьким способом виробництва класичного типу. К. Маркс і Ф. Енгельс піддали ретельному аналізу центральну проблему грецької історії — проблему полісу (міста-держави). Вони показали особливості античної форми власності, соціальну структуру полісу, специфіку аграрних відносин, його державного і військового устрою. Античний поліс, на їх думку, — це особливий соціально-економічний організм, заснований на античній формі власності, відмінної як від давньосхідної, так і германської форм. Це в той самий час і община землевласників, які в той же час є повноправними громадянами і воїнами. Антична форма власності є співіснуванням двох видів власності: приватної власності громадян і громадської (державною) власності, що належить усьому колективу громадян.
К. Маркс і Ф. Енгельс піддали дослідженню і іншу основну проблему давньої історії — проблему рабства, його економічні, соціальні і політичні аспекти. Вони показали структуру рабовласницького господарства, його можливості і обмеженість, характер знарядь праці і технічного прогресу, особливості раба як працівника.
Успіхи у вивченні історії Давньої Греції в другій половині XIX ст. були пов’язані з археологічними відкриттями на території Греції, щедрими надходженнями епіграфічного матеріалу і досконалішими методами його оброблення. З археологічних робіт найвидатнішими були розкопки Г. Шлімана і В. Дерпфельда в Трої, Мікенах і Тіринфі (1871—1894) і Еванса на Криті (з 1900 р.), які привели до відкриття пам’ятників II тисячоліття до н. е. Якщо раніше грецьку історію розпочинали з гомерівського періоду, тобто з початку I тисячоліття до н. е., то після розкопок Шлімана і Еванса, історію грецької цивілізації стали вивчати з III тисячоліття до н. е.
Принципове значення мало використання нових етнографічних даних. Американський вчений Л. Морган ввів у своє дослідження («Древнє суспільство», 1877) нові матеріали про північноамериканських індійців і гомерівський епос. Завдяки цим новим даним грецька історія не лише була відсунута більш ніж на тисячоліття, але і з матеріалістичних позицій були пояснені заплутані проблеми формування класового суспільства і прадавньої державності в Греції.
Великий резонанс в європейській науці другої половини XIX ст. мали дослідження античної (і передусім грецькою) цивільної общини або полісу, які проводив французький історик Фюстель де Куланж («Антична цивільна община», 1864). Він рішуче виступив проти модернізації старовини і розглядав цивільну общину як найважливішу основу усієї античної (у тому числі і грецькою) цивілізації, що покоїться на рабстві і глибоко відмінної від капіталістичних відносин. Фюстель де Куланж пояснював суть античного полісу, виходячи з релігійних переконань греків. У капітальній праці Валлона «Історія рабства у античному світі» (1849, 1879) отримала розробку кардинальна і нова для того часу проблема про велику роль рабства в громадських відносинах старовини, про глибокий і притому негативний вплив рабовласницьких відносин на увесь лад греко-римської цивілізації.
Тривало вивчення політичних установ і державного устрою греків, причому воно супроводжувалося постійними зіставленнями державних установ старовини і сучасних капіталістичних країн, як, наприклад, в роботах англійського історика Фрімена. Йому ж належить чотиритомна капітальна історія древньої Сицилії (1891—1894), причому він проводить постійні аналогії між подіями давньосицилійської історії і історії Англії епохи норманського завоювання.
Найбільш яскравим зразком культурно-історичного напряму європейської історіографії 70—80-х років XIX ст. є дослідження грецької цивілізації як складного культурно-релігійного комплексу, проведене швейцарським істориком Я. Буркхардом («Історія грецької культури», 1893—1902, т. I—IV). На відміну від більшості істориків XIX ст., що вважають визначальною силою історичного розвитку державу, політичні установи, Я. Буркхард висував на перший план історію духовної культури. Основу грецької цивілізації, її рушійну силу він бачить в особливостях «грецького духу», носіями якого є великі особи, «цивілізатори» народу.
У кінці XIX — на початку XX ст. європейська історіографія переживає методологічну кризу. У області античної, зокрема старогрецької, історіографії це проявилося в прагненні до модернізації соціально-економічних відносин старогрецького суспільства, розумінню їх як аналогічних сучасному капіталізму, в різкій критиці грецької, особливо афінської, демократії, яка була нічим іншим, як спробою дискредитації демократичних прагнень в сучасній Європі. Проявом методологічної кризи була відмова від теорії історичного прогресу, розгляд грецького суспільства як замкнутого, по суті статичного комплексу.
Німецький вчений Мейєр висунув теорію циклічного розвитку європейського суспільства. На його думку, європейська історія пройшла два цикли розвитку: один в античності — первісний стан, середні віки, капіталізм, занепад в результаті внутрішнього заколоту (падіння Древнього Риму) — і новий цикл розвитку — від середніх віків до капіталізму. З точки зору Мейєра, античний (грецький) і сучасний капіталізм — поняття в цілому ідентичні, обидва є вищим етапом в розвитку культури усередині свого циклу.
Проте, незважаючи на методологічну кризу, вивчення старогрецького суспільства тривало. Особлива увага у кінці XIX — на початку XX ст. приділяється дослідженню соціально-економічних відносин в давнину. Одна за одною виходять роботи Мейєра, Бюхера, Белоха, Пельмана, Глотца. У роботах німецьких істориків Мейєра, Белоха, Пельмана знайшла крайні форми прояву модернізаторської концепції соціально-економічних відносин Давньої Греції, причому розквіт грецької цивілізації, найвищі досягнення грецької культури в V—VI ст. до н. е. пов’язувалися з проникненням капіталістичних відносин в старогрецьке суспільство. Навпаки, в працях Бюхера підкреслювався низький рівень розвитку грецької економіки, показувалися натуральний характер античного господарства, скромні можливості древнього виробництва, бідність грецького суспільства.
Відкриття в Єгипті величезної кількості (понад сотня тисяч) різних документів, написаних на папірусі, і успіхи в їх обробці сприяли активним дослідженням з історії елліністичного часу. На основі вивчення цих документів створюються багатотомні дослідження з історії всього елліністичного світу, такі, як праці Керста, Магаффі, з історії окремих країн — елліністичного Єгипту (роботи Буше-Леклерка, Вількена), з історії Селевкідів (роботи Буше-Леклерка, Бівена). За новими документами вивчаються багато сторін елліністичних суспільств (економіка, соціальні відносини, державність, культура), хоча в цілому у буржуазній історіографії еллінізм розглядається передусім як синтез старогрецьких і давньосхідних політичних і культурних інститутів, і переважна увага приділяється опису політичної і культурної історії.

Російська історіографія XIX — на початку XX ст.

Вивчення історії Давньої Греції в Росії почалося ще в XVIII ст. Знавцями грецької історії були Ломоносов, Радищев, які часто використовували у своїх працях багато відомостей старогрецьких авторів. Радищеву належить переклад російською мовою твору одного з видатних французьких просвітників Г. Маблі «Роздуми про старогрецьку історію» (1773). У своєму творі «Гімн історичний» він дав ескізний виклад головних подій грецької історії. Великим фахівцем європейського масштабу був запрошений для роботи в Росії німецький вчений Байєр. Він видав ряд праць з історії Ахейського союзу, Греко-Бактрийського царства, взаємовідносин грецьких колоній Північного Причорномор’я і скіфських племен.
Велике захоплення античною, передусім старогрецькою, історією і культурою в Росії спостерігається в першій половині XIX ст. Мартинов в 20-х роках XIX ст. видав в 26 томах в перекладі російською мовою багатьох старогрецьких авторів. Гнедич і Жуковський подарували російській публіці прекрасні переклади чудових поем Гомера «Іліада» і «Одіссея». У першій половині XIX ст. почалися розкопки деяких грецьких колоній на півдні Росії (особливо вдалими були розкопки курганів в районі Керчі). Основоположником російської професійної школи з вивчення історії Давньої Греції став професор Санкт-Петербурзького університету Куторга. Сферою його наукових інтересів було вивчення Аттики, передусім афінської демократії в архаїчний і класичний періоди. Куторга в 30—50-х роках провів глибоке дослідження найважливіших проблем афінської історії: прадавньої племінної організації і виникнення перших станів, соціальної структури афінського суспільства, у тому числі положення рабів і відпущеників, він показав зв’язок політичного розвитку і соціально економічного прогресу в Аттиці. Ще до Фюстеля де Куланжа Куторга зробив вивчення афінського полісу як цивільної общини. Роботи Куторги були перекладені на французьку і німецьку мови, вони заклали основи наукової історії Давньої Греції і сталі видатною подією європейської історіографії.
Куторга був в той самий час творцем цілої школи спеціалістів із старогрецької історії. Серед його учнів особливо плідною була діяльність Василевського і Соколова. Новаторською була праця Василевського «Політична реформа і соціальний рух в Древній Греції в період її занепаду» (1869), в якому він докладно розглянув нові для європейської науки проблеми соціальної боротьби в грецькому суспільстві III ст. до н. е. Соколов був засновником цілого напряму російської науки про грецьку старовину, пов’язаного з ретельним аналізом усе більш зростаючого епіграфічного матеріалу, і вважається батьком російської епіграфічної школи. Соколов прагнув поставити вивчення історичних проблем на строго фактичну основу, виявити усі достовірні частини античної традиції. Його невеликі за об’ємом статті уточнили багато різних датувань і подій грецької історії V—III ст. до н. е. і міцно увійшли до наукового ужитку. У своїй дисертації про прадавній період історії Сицилії (1865) Соколов дав зразки історико-критичного дослідження літературної традиції, відокремивши сумнівні відомості від достовірного ядра, відновив головні віхи прадавньої сицилійської історії.
Учні Соколова Латишев і Жебелев гідно продовжили діяльність свого учителя з вивчення старогрецької історії. Латишев зробив капітальне видання в 3 томах усіх грецьких і латинських написів, знайдених в Північному Причорномор’ї (1885—1916). На основі аналізу цих написів він зайнявся розробкою проблем державного управління в грецьких колоніях, в Ольвії, Херсонесі, Боспорському царстві, заклавши основи вивчення їх політичної історії.
Різнобічним дослідником був Жебелев. Його головні праці присвячені вивченню тих періодів грецької історії, які не отримали достатнього відображення в літературній традиції. Йому довелося відновлювати їх за розрізненими написами і усіма наявними джерелами. Саме з цих мізерних матеріалів він відтворив історію елліністичних Афін (1898) і історію Балканської Греції в римський час I—III ст. н. е. (1903).
У кінці XIX — початку XX ст. в російській науці склалося декілька наукових напрямів, кожне з яких робило акценти на тих або інших сторонах історичного процесу: соціально-економічне (найбільш яскраві представники —Ростовцев, Віппер), вивчення політичних установ (Жебелев, Бузескул, Кареєв), культурологічне (Зелінський). У роботах Віппера були дані якнайповніші для його часу розробки соціальної історії Давньої Греції VIII—IV ст. до н. е., складні взаємовідносини різних соціальних груп, зіткнення і боротьба між ними і вплив цих взаємовідносин на загальний хід розвитку старогрецького суспільства. Хвостову належать монографічні дослідження деяких економічних проблем елліністичного і римського Єгипту. У своєму університетському курсі Хвостов, підносив грецьку історію передусім з точки зору розвитку соціально-економічних відносин.
Об’єктом наукових інтересів Бузескула була історія афінської демократії. У монографії «Перикл» (1889) Бузескул дав найґрунтовніший в російській науці аналіз політичній діяльності вождя афінської демократії. В умовах царського самодержавства і гострої критики афінської демократії реакційними істориками Заходу увага до афінської демократії, підкреслення її величезного історичного значення була показником прогресивних поглядів Бузескула. У «Історії афінської демократії» (1909) Бузескул досліджував генезіс афінської демократії, її структуру, функціонування і показав велику дію на грецький світ.
Зелінський активно займався вивченням різних аспектів грецької релігії і культури. Результатом цих занять була публікація чотиритомної праці «З життя ідей» (1905—1907,1922). Зелінський був прибічником ідеалістичного напряму і розглядав пануючі в Греції ідеї, духовну культуру і передусім релігію в якості основи політичного і соціально-економічного розвитку греків.
Як і в XIX ст., активно вивчалася історія грецьких колоній Північного Причорномор’я і їх взаємовідносин з навколишніми кочівниками, передусім із скіфами. Окрім Латишева і Жебелева цими проблемами багато займався Ростовцев, який випустив цінні праці «Античний декоративний живопис на півдні Росії» (1914) і «Еллінство і іранство на півдні Росії» (1918), про взаємовідносини Херсонесу і Римської імперії.
Багатогранну наукову діяльність з вивчення старогрецької історії і культури проводив Міщенко. Йому належать прекрасні переклади на російську мову творів Геродота, Фукідіда, Полібія і Страбона. Він займався історією громадської думки древніх греків, зокрема простежив зародження раціоналізму в Греції, представляють інтерес його характеристики політичних установ і державного устрою, особливо за часів еллінізму. Нарешті, він видав цікаві роботи про торгові взаємовідносини між Афінами і Боспором в IV ст. до н. е. і про відносини між грецькими містами і скіфами.
В цілому російська наука внесла цінний вклад і збагатила світову науку багатьма серйозними дослідженнями з історії Давньої Греції.

 

Зарубіжна історіографія Давньої Греції XX ст.

З початку 20-х років XX ст. почався новий період в розвитку зарубіжної історіографії. На її стан робили сильний вплив загальні умови громадського життя Європи, що склалися після руйнівної світової війни, революційні потрясіння в Росії і багатьох європейських країнах, економічні кризи 20-х років. В той самий час триває накопичення джерел, ведуться великомасштабні археологічні розкопки, поступають в розпорядження фахівців нові сотні тисяч написів, монет, пам’ятників матеріальної культури. Удосконалюється методика історичного дослідження, історики починають використовувати методи природних і технічних наук (математики, статистики, геофізики, палеогеографії та ін.), розширюється проблематика історичного дослідження — тепер вивчення ведеться практично з усіх періодів і регіонів античної старовини. У цих умовах збільшується розрив між конкретно-історичними дослідженнями і їх теоретичним осмисленням, починається довільне використання даних історичної науки в реакційних політичних цілях. Яскравим прикладом такого антинаукового підходу до деяких досягнень сучасної історіографії, більше того, свідомої фальсифікації її результатів в інтересах реакції і мілітаризму є фашистська історіографія 20—30-х років в Італії і Німеччині.
Вивчення конкретної історії країн Древнього Сходу, Давньої Греції і римського Середземномор’я показало складність і різноманіття світового історичного процесу, привело до подолань одностороннього греко- чи романоцентризма. На початку XX ст. вже визнавалася застарілою концепція ізольованого розвитку давньосхідних і античних суспільств, були виявлені численні зв’язки між ними. Відображенням нових віянь в науці стала підготовка і видання багатотомних всесвітніх історій старовини, в якій історія давньосхідних країн, грецьких полісів і величезної римської держави розглядалася в деякій єдності. Найбільш відомими виданнями подібного роду стали 12-томна «Кембріджська древня історія» (1928—1938), «Загальна історія» в 13 книгах під редакцією Г. Глотца (1923—1939) і 5-томна робота «Народи і цивілізації. Загальна історія» під редакцією Альфана і Саньяка (1930—1937). В якості авторів були запрошені великі фахівці в тій або іншій області старовини, яка виклала новітні досягнення зарубіжної історіографії. У цих виданнях, написаних з позицій помірної модернізації старовини, було дано ґрунтовний, заснований на ретельному вивченні джерел опис економіки, соціальних відносин, детальніше — військово-політичної історії і культури. І англійська, і французька загальні історії старовини стали свого роду оглядом досягнень помірно-консервативного напряму 20—30-х років. Після закінчення другої світової війни в 50—60-х роках вийшло декілька аналогічних видань в різних країнах Європи: «Загальна історія цивілізації» під редакцією Краузе у Франції, «Історія світу» в 10 томах в Швейцарії, «Всесвітня історія Фішера» в 37 томах в Німеччині, «Історія людства. Культурний і науковий розвиток», виданий під егідою ЮНЕСКО. Проте в післявоєнних історіях стародавньому світу, у тому числі Греції, приділялося невелике місце, і вони за повнотою охоплення матеріалу сильно поступалися «Кембріджській древній історії» і «Загальній історії старовини» Г. Глотца. Недивно, що в 60-х роках було почато з урахуванням нових даних перевидання «Кембріджської древньої історії».
Створення звідних праць з давньої історії стало можливим завдяки накопиченню нового матеріалу і інтенсивній розробці приватних проблем і окремих розділів старогрецької і античної економічної і соціальної, політичної і культурної історії.
Досить активно розроблялися різні проблеми економічної історії Давньої Греції. Сформувалися дві основні концепції: модернізації античних відносин за зразком капіталістичних і концепція особливого шляху розвитку античного суспільства, відмінного від капіталізму. Найбільш авторитетним представником зарубіжної науки 20—40-х років XX ст. став видатний російський історик, що переїхав в США і став професором Єльского університету Ростовцев. У тритомній праці про соціально-економічну історію елліністичного світу (1941) він дав вичерпне для свого часу і зберігаюче своє значення досі дослідження самих різних сторін економічних і соціальних відносин елліністичного світу. Глибокий аналіз старогрецької економіки був даний також видатними французькими істориками Тутеном («Антична економіка», 1927) і Г. Глотцем («Праця в Древній Греції. Історія грецької економіки», 1920), німецьким ученим Ф. Хайхельхаймом («Економічна історія стародавнього світу», 1938). Проте аналіз нових матеріалів показує безперспективність і невідповідність фактам цього впливового з початку XX ст. напряму. У роботах голландця X. Болькенштейна «Грецька економіка золотого століття» (1923; 1958), англійського ученого X. Мітчела «Економіка Греції» (1940) про модернізацію господарських відносин говориться вже дуже помірно, підкреслюється відома примітивність економіки, автори вважають за краще більше викладати фактичний матеріал. З гострою критикою модернізації давньої історії, у тому числі і економіки, виступили такі великі історики, як Білль (Франція) і особливо англійський вчений Фінлі, якому належить велика кількість досліджень з найрізноманітніших проблем історії Давньої Греції (історія рабства, аграрні відносини, соціальна і політична історія). Великий інтерес представляє його концепція античної (у тому числі і грецької) економіки, яку він розвиває в узагальнювальній роботі «Антична економіка» (1973). На його думку, антична економіка по суті відрізнялася від капіталістичної настільки, що до неї не можна навіть застосувати економічні поняття «капітал», «капіталовкладення», «продукція», «попит», «пропозиція». Античне місто було центром споживання, а не виробництва, а основою економіки було натуральне господарство ойкоса, ізольоване від інших. У суспільстві не могла сформуватися державна економічна політика, а тому не було і боротьби за ринки збуту і джерела сировини. Метою ж виробництва було не отримання прибутку, додаткової продукції, а передусім самозабезпечення зайнятих в конкретному замкнутому ойкосі працівників. Французький учений Білль і американський історик Честер Старр в цілому розділяють антимодерністську концепцію Фінлі, хоча вони, особливо Стар, вважають за можливе застосовувати економічні поняття «продукція», «прибуток», «вкладення» при аналізі господарського життя Давньої Греції. В цілому концепція своєрідності античної економіки, її корінної відмінності від капіталістичної отримує все більшу підтримку в сучасній зарубіжній науці, хоча в такій узагальнювальній роботі, як «Економічна історія Європи» (1972), економіка Давньої Греції, так само як і Давнього Риму, подається з позицій досить модернизаторських, аж до твердження, що Афіни V—IV ст. до н. е. нагадують Лондон XIX ст.
Одна з ключових проблем старогрецької історії — проблема рабства, міра його поширення, його роль у виробництві і суспільстві — в 30—40-і роки XX ст. майже не привертала уваги. Проте в 50—70-х роках вона набула великого значення і стала однією з популярних історіографічних проблем. Найбільш великими напрямами у вивченні античного (і старогрецького) рабства стали школи американського ученого Уестермана і німецького ученого Фогта. Уестерман активно займався проблемою рабства в давнину в 20—30-х роках, і результатом стала публікація узагальнювальної праці «Рабські системи греко-римської старовини» (1955). У цій роботі він доводить слабку поширеність рабства, непогане громадське положення рабів і спростовує висновок про рабовласницький характер античної цивілізації. Концепцію Уестермана підтримують Джонс і Стар.
Великий вплив в науці 50—70-х років мала група західнонімецьких фахівців на чолі з Фогтом. Вони випустили понад два десятки монографій з різних проблем античного рабства (про джерела рабства, положення рабів в суспільстві, технічний прогрес і рабство, про рабство в гірській справі, повстання рабів та ін.). Для школи Фогта характерний уважніший і глибший аналіз фактичного матеріалу, який привів до констатації значної ролі рабства в античному суспільстві і виробництві.
Новий поворот у вивченні рабства в античній Греції спостерігається в працях Фінлі — він розглядає його в широкому контексті соціальних відносин. На його думку, роль рабства в Греції була велика вже з часів Гесіода, тобто, з початку VII ст. до н. е., а рабство було одним з елементів грецької цивілізації, причому він вважає, що випадкові цифри, що дійшли, не показують повною мірою велику роль рабів у грецькому світі. Проте Фінлі вважає, що не можна говорити про клас рабів так само, як і про класи грецького суспільства взагалі. Громадська структура античних суспільств, з його точки зору, є цілим комплексом багатьох соціальних груп, статусів, станів, не об’єднаних якими-небудь загальними ознаками. Саме рабство було однією з багатьох форм залежності, відомих в давнину, яке лише на короткий термін і лише у ряді регіонів (як, наприклад, в Афінах) витіснило інші категорії неповноправних працівників. Ґрунтовні і глибокі дослідження з соціальної історії грецького суспільства II тисячоліття — першої половини I тисячоліття до н. е. належать англійському вченому Томпсону, який простежив процеси класоутворення, соціальних взаємовідносин, становище в суспільстві різних класів і соціальних прошарків. Для нього розвиток виробництва є визначальним чинником соціальної стратиграфії, а рушійною силою історичного прогресу — соціальні протиріччя. Вивчення соціальної історії знаходиться в центрі уваги впливової школи французьких фахівців на чолі з Левеком, яка склалася у Безансонському університеті. Представники цієї школи видали близько трьох десятків монографій і збірок з різних проблем історії, включаючи і соціально-політичну, рабська праця в ремеслі і сільському господарстві, становище селянського населення в древньому суспільстві, роль жінки, різні форми залежності, питома вага родових об’єднань в державній і соціальній структурі та ін.
Незважаючи на кількість робіт з соціально-економічної історії, переважаюча увага в сучасній історіографії приділяється проблемам політичної історії. Політична історія Греції досліджується за декількома напрямами. Передусім це вивчення різних аспектів афінської демократії (Клоше, Моссе, Джоунз, Мейгз та ін.), яка трактується не так односторонньо, як раніше, без ідеалізації або в очорнюючих тонах, а як явище складне і внутрішньо суперечливе, звертається увага на її прогресивні і негативні сторони, на сам механізм дії демократичних установ, її соціальні основи.
Збільшилася кількість робіт з історії Спарти (Мітчел, Хакслі, Форрест). Нові точки зору на ранню історію Спарти дозволили показати складніший і суперечливіший генезіс спартанського суспільства і держави, ніж це було прийнято в попередній історіографії. Рання Спарта розглядається як суспільство, що розвивається, рух якого був призупинений в VI ст. до н. е., після чого воно перетворилося на застійну соціально-економічну систему з пануванням грубого мілітаризму, що контролював передусім численніх ілотів (Хакслі). Якщо Афіни, Коринф і інші торгово-ремісничі міста вважалися центрами античного капіталізму, то модернізація спартанської історії проявляється в тому, що вона трактується як феодальне суспільство (Митчел).
Узагальненням багатьох конкретних досліджень грецької державності є роботи Ларсена «Представницьке правління у греків і римлян» (1953) і Еренберга «Грецька держава» (I960, 1969, т. 1—11). У цих роботах аналізуються різні форми державності, шлях її становлення, зміни характеру держави в класичний і елліністичний час. Державність для Ларсена і Еренберга — самодовліюча сила, що не лише не залежна від суспільства, але і стоїть над суспільством і спрямовує його розвиток.
Слід зазначити, що в зарубіжній історіографії 50—70-х років формується школа фахівців, яка вивчає старогрецьку історію з матеріалістичних позицій або близьких до них. Англійські і американські історики Сен Круа (праці з історії Пелопоннеської війни, «Карл Маркс і історія класичної античності»), Картледж (роботи про ранню Спарту), Педгаг («Класи і суспільство класичної Греції»), Уазен («Класова боротьба в древній Греції») досліджують кардінальні проблеми старогрецької історії, визнаючи важливу роль способу виробництва в розвитку соціально-політичних структур, соціальних протиріч в старогрецькому суспільстві.
У 80—90-х роках дослідження проводилися за різними періодами, з багатьох аспектів і практично по усіх регіонах грецького світу. Отримала продовження і велику інтенсивність така форма досліджень, як організація численних симпозіумів і тематичних конференцій, у рамках яких фахівці багатьох наукових центрів, археологічних інститутів і університетів підводили підсумки останніх наукових розробок. Як правило, підсумком таких інтернаціональних конференцій стає видання праць, багатотомних видань, свого роду колективних монографій, що представляють серйозний вклад в історіографію проблеми. Так, наприклад, практично щорічно збираються конференції в Таранто з проблем Великої Греції. За їх матеріалами була здійснена 4-томна публікація «Велика Греція» під редакцією Карателлі (1985—1990), що є зведенням останніх розробок в цій частині грецького світу. За результатами міжнародних конгресів присвячених вивченню історії Пелопоннесу видані 3 томи сучасних досліджень (1987—1988).
З наукових проблем, що вийшли на одне з пріоритетних місць в сучасній історіографії Давньої Греції, можна назвати такі: питання екології, історичної географії і демографії. Досліджуються освоєння людиною природного довкілля і розвиток відповідно різних сфер економіки, взаємодія людини, окремих колективів і природного ландшафту, роль моря, гірських ланцюгів в життя окремих полісів, негативний вплив людського і соціального чинника на природу, проблеми екологічних катастроф, тривалість життя, стан здоров’я суспільства і вплив його на культурні процеси. У цій області з’явилися фундаментальні дослідження: роботи Ракхема про історичну екологію Беотії (1983), робота М. Хансен «Демографія і демократія» (1986), узагальнювальна праця Саллареса «Екологія у старогрецькому світі» (1991), Тергуд «Людина і середземноморський ліс» (1981), Осборн «Класичний ландшафт» (1987). До того ж екологічні проблеми займають все більше місце в загальних роботах, освітлюючих різні періоди старогрецької історії, таких, як, наприклад, книга Снодграсса «Археологія Греції» (1987), збірка «Грецьке місто», видане під редакцією Меррея, робота Джеймсона про сільське господарство в Древній Греції (1988,1991), праця Гарней «Голод і виробництво продовольства в греко-римському світі» (1988) і ряд інших досліджень. Ймовірно, цей напрям в історіографії Древньої Греції переважатиме найближчими роками.
З робіт загального характеру, що вийшли останніми роками, можна відмітити серію монографій провідних фахівців з різних тимчасових періодів, які в сукупності дають сучасне уявлення про історію Греції з кінця мікенської цивілізації до кінця елліністичної епохи (Меррей. Рання Греція, 1993; Девіс. Демократія і класична Греція, 1993; Уолбенк. Елліністичний світ, 1992), видані у рамках єдиної серії під загальною редакцією Меррея.

 

Вітчизняна історіографія античності (1917—1996)

Після Жовтневої революції 1917 р. вітчизняна історична наука стала розвиватися на основі марксистсько-ленінського вчення про суспільство, що стало офіційною громадською доктриною, причому особливе значення придбало використання ідей Ленина, зокрема його концепції революції, вирішальної ролі класової боротьби, розуміння держави як апарату насильства одного класу над іншим. Проте розробка історії стародавнього світу, у тому числі Давньої Греції, на основі ч ідеології була складним процесом. У багатьох роботах вчених 20-х років відчувався сильний вплив популярних концепцій європейської історіографії, зокрема циклічній теорії Мейєра, ойкосної теорії Бюхера, поглядів Вебера. Основи марксистського антиковедення були закладені працями Тюменева, Сергєєва, Ковальова. Важливе місце в розробці нової концепції старогрецької історії в 20-і роки зайняли дослідження Тюменева. У декількох монографіях («Нариси економічної і соціальної історії Древньої Греції», 1920—1922, т. I — ІІI; «Чи існував капіталізм в Древній Греції? », 1923; «Введення в економічну історію Древньої Греції», 1923) він запропонував нове розуміння соціально-економічних відносин в Древній Греції, визначив специфіку старогрецької економіки, класової і соціальної структури, піддавши критиці як модернізм Мейєра, так і ойкосну теорію Бюхера.
Великий вплив на становлення марксистського антиковедення зробила проведена у кінці 20-х — початку 30-х років дискусія про суспільно-економічні формації. У її ході були розроблені основні положення теорії рабовласницької суспільно-економічної формації, яка охоплювала суспільства Древнього Сходу, Древньої Греції і Древнього Риму. У ряді робіт Ковальова («Про основні проблеми рабовласницької формації», 1933; «Проблеми соціальної революції в античному суспільстві» та ін.) і Мишулина («Про відтворення в античній громадській формації», 1932) були розроблені методологічні аспекти рабовласницької формації, її суть, особливості і головні чинники розвитку. Загальна розробка історії Древньої Греції як рабовласницького суспільства була зроблена Сергєєвим і Ковальовим в підручниках для історичних факультетів державних університетів, які були видані в 30-х роках. Ці узагальнювальні роботи створювалися на основі конкретніших розробок різних проблем старогрецької історії. Колобова зосередила свої зусилля на аналізі складної і важливої проблеми становлення класового суспільства і державності на о. Родос і в Аттиці. Цінні твори із соціально-економічної проблематики були видані Крюгером («Загальний нарис соціально-економічної історії еллінізму», 1934; «Сільськогосподарське виробництво в елліністичному Єгипті», 1935), Шмидт (про гірську справу і металообробне виробництво, 1935; про положення пенестів у Фессалії). У численних роботах Лурье ставилися різні проблеми політичної історії Аттики і грецької науки (серія монографій «Демокрит», «Архімед», «Геродот», «Нариси з історії античної науки»).
З деяких фундаментальних проблем старогрецької історії розгорнулися жваві дискусії. Нарикінці 30-х років обговорювалася проблема суті старогрецького суспільства в II тисячолітті до н.е. Богаевський відстоював точку зору про наявність безкласового суспільства у крито-микенському світі, тоді як Сергєєв дотримувався концепції ранньорабовласницьких відносин і наявності державності в Греції II тисячоліття до н. е., яка була зруйнована дорійським завоюванням у кінці II тисячоліття до н. е. Дешифрування лінійного письма, вивчення документів II тисячоліття до н. е. у 50—60-х роках підтвердили наукові позиції Сергєєва.
Дуже дискусійними стали основні проблеми елліністичного суспільства, сам характер еллінізму. Дискусія 1953 р. виявила різні точки зору. Сергєєв, Ковальов, Ранович («Еллінізм і його історична роль», 1950) розглядали еллінізм як більш високий за своїм соціально-економічним, політичним і культурним змістом етап старогрецької історії, ніж попередні періоди, бачили наявність багатьох загальних рис в елліністичних суспільствах і державах, в той же час Зельїн розумів суть еллінізму як конкретно-історичне поєднання старогрецьких і давньосхідних елементів в кожній країні елліністичного світу. У 1960 р. Зельїн випустив капітальне дослідження про земельні відносини в пізньоеллінистичному Єгипті, де був даний не лише самий аналіз аграрних відносин в Єгипті, але і поставлена низка принципових запитань теоретичного характеру (про роль товарного і натурального господарств, різних формах залежності, ролі економічних і позаекономічних форм примусу та ін.).
Особливу увагу фахівців в 60—7 0-і роки привертали дві кардинальні проблеми загальногрецької історії — рабства і поліс. З першої проблеми була видана серія монографій «Дослідження з історії рабства у античному світі». У рамках цієї серії були опубліковані монографія Я. А. Ленцмана «Рабство в мікенській і гомерівській Греції» (1963), збірки «Рабство на периферії античного світу» (1968), «Рабство в елліністичних державах III—I ст. до н. е». (1969) монографія Зельїна і Трофімової «Форми залежності в Східному Середземномор’ї в елліністичний період» (1969), робота Доватура «Рабство в Аттиці в VI—V ст. до н. е.» (1980). Написані на основі самого скрупульозного аналізу численних джерел, ці монографії дали сучасніше трактування найрізноманітнішим аспектам рабовласницьких і інших форм залежності в Древній Греції, показали роль рабовласницького виробництва у грецькому світі.
Велике місце в 60—70-х роках приділялося і різним сторонам полісної організації, старогрецького полісу. У роботах Ю. Андрєєва, В. Андрєєва, Глускиной, Казакевич-Грейс, Кошеленко, Маринович, Фролова старогрецький поліс досліджувався з різних сторін. Передісторія і ранні форми полісної організації (Ю. Андрєєв), суть полісу, економіка і у тому числі аграрні відносини (В. Андрєєв, Кошеленко), рабство і поліс (Казакевич-Грейс), криза полісної організації в IV ст. до н. е. (Глускина, Маринович, Фролов), долі полісу у елліністичному світі (Кошеленко, Маринович) — це лише деякі з численних проблем старогрецького полісу, які були піддані найуважнішому розгляду.
Відомим завершенням дослідницької роботи з вивчення старогрецького полісу до середини 80-х років став вихід праці «Антична Греція» (1983, т. I—II), в якій історія виникнення, розквіту і кризи грецького полісу розглядається як основа розвитку усього старогрецького суспільства і держави.
У 80-х роках отримує популярність проблема прадавніх витоків грецького народу, пов’язана з їх приналежністю до так званої індоєвропейської культурно-мовної спільності. У працях Іванова і Гамкрелидзе «Індоєвропейська мова і індоєвропейці» (1981, т. I—II), Сафронова «Проблеми індоєвропейської прабатьківщини» (1983) і особливо «Індоєвропейська прабатьківщина» (1989) були досліджені проблеми прадавньої прабатьківщини індоєвропейців і шляху їх розселення, у тому числі і прихід прадавніх грецьких племен на територію Еллади в III—II тисячоліттях. Особливо радикальними стали виводи Сафронова, який спробував реконструювати матеріальну і духовну культуру прадавніх індоєвропейців і висунув концепцію формування прадавньої індоєвропейської цивілізації в VI—V тисячоліттях до н. е. з її локалізацією на північних Балканах. Цей вивід переглядає традиційні уявлення про прадавні грецькі племена, що просочилися на територію Древньої Греції, як первісні структури і дозволяє розглядати їх як носіїв прадавньої цивілізації.
Прихід і розселення прадавніх протогрецьких і грецьких племен в південній частині Балканського півострова і складні відносини, які встановилися, з догрецьким місцевим населенням викликали інтерес до проблем взаємодії грецької і місцевої культур, загальному генезісу прадавньої грецької цивілізації III—II тисячоліть до н. е. і її впливу на грецьку культуру I тисячоліття до н. е.
Відомим продовженням круга досліджень генезісу класичної цивілізації в контексті історії Східного Середземномор’я стала робота Яйленко «Архаїчна Греція і Ближній Схід» (1990), в якій автор усупереч пануючій в науці думці про самобутній еллінський розвиток полісної культури в архаїчний період (VIII—VI ст. до н. е.) показує сильну і багатопланову дію близькосхідних культур на її формування, а творча переробка досягнень близькосхідної цивілізації розглядається як потужний стимул для становлення власне грецької класичної культури.
У 60—80-х роках проводилися дослідження з найрізноманітніших періодів старогрецької історії. Так, з історії Ахейськой Греції, вивчення якої набуло особливий розмах після дешифрування лінійної писемності Б і прочитання письмових документів II тисячоліття до н. е., вийшло декілька серйозних робіт: Лурье «Мова і культура мікенської Греції», 1957; Ленцман «Рабство в мікенській і гомерівській Греції», 1963; Блаватська «Ахейська Греція», 1966; «Грецьке суспільство II тисячоліття до н. е.»., 1976, та ін., в яких були розглянуті найважливіші аспекти прадавньої грецької історії і висловлені різні точки зору з низки конкретних питань.
Цінні праці з історії Греції класичного періоду були видані Зельїним («Боротьба політичних угрупувань в Аттиці VI ст. до н. е.»., 1964), Казамановой («Нариси соціально-економічної історії Крита V—IV ст. до н. е.»., 1964). Вивченням політичної історії і політичної думки древніх греків займалися Бергер («Політична думка старогрецької демократії», 1966) і Доватур («Політика і політії Арістотеля», 1965). Цілий ряд серйозних праць були випущені з історії Греції IV ст. до н. е.: монографії Глускиной («Проблеми соціально-економічної історії Афін IV ст. до н. е.», 1975), Маринович («Грецьке найманство IV ст. до н. е. і криза полісу», 1975), Фролова («Грецькі тирани», 1972, і «Сицилійська держава Діонісія», 1979).
Особливим напрямом в дослідженнях стала розробка різних проблем розвитку громадської думки древніх греків архаїчного і класичного часу. Тут слід зазначити працю Фролова «Факел Прометея. Нариси античної громадської думки» (1991), в якому автор розглядає суть еллінської громадської думки, а саме розробку раціоналістичного вчення про державу і право, яке стало великим досягненням світової культури і визначив багато в чому розвиток як римської, так і європейської громадської думки.
У монографії Строгецкого «Поліс і імперія в класичній Греції» (1991) досліджується одна з ключових проблем класичного періоду: співвідношення полісних і надполісних структур і їх протистояння в період найвищого розквіту грецького полісу як суверенного міста-держави.
Активній розробці були піддані різні проблеми елліністичної історії, передусім соціально-економічні відносини. Павловська вивчала єгипетське рабовласництво, Пікус — положення царських землеробів і ремісників («Царські землероби (безпосередні виробники) і ремісники в Єгипті III ст. до н. е.»., 1972), Свенцицька — аграрні і соціальні відносини в елліністичній Малій Азії. Голубцова випустила декілька монографій, в яких отримали ретельну розробку різні аспекти громадського устрою, рабовласницьких відносин, різних форм залежності, ідеології і культури в Малій Азії елліністичного і римського часу.
Вивчалася і історія міжнародних відносин в період еллінізму. У монографіях Шофмана «Антична Македонія» (1960—1963, т. I—II), «Східна політика Александра Македонського« (1976), працях Гафурова і Цібукідіса «Александр Македонський і Схід» (1980), Бокщанина «Парфія і Рим» (1960—1966, т. 1—11), Жигуніна «Міжнародні відносини елліністичних держав в 280—220 рр. до н. е.» (1980) показана складна дипломатична гра і заплутана система взаємовідносин елліністичних країн, яка кінець кінцем призвела до їх послаблення і завоювання Римом.
Різні аспекти політичної історії елліністичного часу, зокрема проблеми федералізму як нового політичного інституту, отримали освітлення в роботах Сизова «Ахейський союз. Історія старогрецької федеральної держави» (1989) і «Федеральна держава елліністичної епохи: Етолійський союз» (1990). Знайдений тип федерального устрою розглядається як оптимальна форма співвідношення широкої автономії полісів, які увійшли до складу федерації, і центрального федерального керівництва, і цей досвід став деякою основою подальших федеральних устроїв як в римський, так і в європейський час.
Культура і суспільство країн східного еллінізму стали предметом дослідження Новікова «Південно-західний Іран в античний час. Від Александра Македонського до Ардашира» (1989) і Пічікяна «Культура Бактрії. Ахеменідський і елліністичний періоди» (1991). Однією з центральних проблем цих монографій є дуже складний і своєрідний синтез місцевих культур і привнесених греко-македонськими завойовниками громадських і політичних інститутів.
Відомим узагальненням регіональних досліджень про елліністичний час стала колективна монографія «Еллінізм. Економіка, політика, культура» (1991), в якій вивчення ведеться в двох напрямах: з одного боку, розглядаються теоретичні аспекти еллінізму, передусім його суть, історичні передумови, з іншого боку, поставлена така проблема, як вплив загальних умов елліністичної епохи на історію власне Балканської і острівної Греції і грецьких утворень в Північному Причорномор’ї.
Одним із впливових напрямів вітчизняної історіографії є дослідження історії і культури грецьких колоній в Причорномор’ї, передусім в Північному Причорномор’ї. У цьому регіоні ведуться інтенсивні розкопки Тіри, Ольвії, Херсонесу, Пантікапея, Фанагорії, Горгіппії і багатьох інших грецьких центрів чорноморського узбережжя. Накопичений і досліджений величезний матеріал археологічних, нумізматичних і епіграфічних джерел, на основі яких розроблені багато проблем історії і культури старогрецьких колоній. Цінні дослідження з історії Ольвії були проведені Славіним, Лапіним, Крижицьким, Марченко, Виноградовим, з історії Херсонесу — Бєловим, Стржелецьким, Щегловим, з історії Боспорського царства —Блаватським, Гайдукевичем, Кобиліной, Кругликовой, Шеловим та ін. На основі численних конкретних розробок окремих питань були видані звідні роботи з історії усього регіону Жебелевим, Блаватським, Каллістовим, Шеловим. Грузинськими істориками і археологами активно досліджується багата історія грецьких колоній і місцевих племен Східного Причорномор’я.
Органічною і дуже важливою частиною вітчизняного антиковедення є розробка проблем взаємозв’язків і взаємовідносин між античними політичними утвореннями в Північному Причорномор’ї зі світом степових кочівників, зокрема скіфських племен, які оточують їх і світом сарматів. Основи вітчизняної скіфології були закладені ще Ростовцевим («Еллінство і іранство на півдні Росії», 1918, і «Скіфія і Боспор», 1925). Потім вивчення історії і культури скіфів було продовжене такими ученими, як Граков («Каменське городище на Дніпрі», «Скіфи», 1971), Тереножкин («Кіммерійці», 1976, і «Скіфія VII—IV ст. до н. е., 1983), Артамонов («Скарби скіфських курганів», 1966; «Кіммерійці і скіфи», 1974), Смирнов («Скіфи», 1966), Раевський («Модель світу скіфської культури», 1985).
З початку 80-х років зростає інтерес дослідників і кількість робіт ще з однієї проблеми: розміщення сарматських племен на території Північного Причорномор’я, їх матеріальна і духовна культура, взаємовідносини із скіфським племінним світом і населенням грецьких полісів Північного Причорномор’я. До теперішнього часу можна говорити про народження особливої наукової дисципліни — сарматології, яка навряд чи за кількістю публікацій і постановці проблем поступається скіфології. Особливо великі заслуги в створенні сарматології, як особливої дисципліни, Смирнова, автора численних досліджень з історії сарматів, у тому числі таких капітальних робіт, як «Савромати» (1964), «Сармати і затвердження їх політичного панування в Скіфії» (1984), а також його учнів — Мошковой («Пам’ятники прохоровської культури», 1963; «Походження раньосарматської (прохоровської) культури», 1982), Максименко («Савромати і сармати на Нижньому Доні», 1983) і багатьох інших дослідників.

В цілому фахівцями різних поколінь розроблені багато аспектів старогрецької історії, створена школа з історіографії Давньої Греції.

Історіографія історії Давньої Греції. Історія Давньої Греції

Попередня сторінка з ІСТОРІЇ ГРЕЦІЇ

Повернутися до змісту ІСТОРІЯ ГРЕЦІЇ

Наступна сторінка з ІСТОРІЇ ГРЕЦІЇ