7. Доповiдь на морально-етичнi i суспiльнi теми. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  7. Доповiдь на морально-етичнi i суспiльнi теми. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  44. Прочитати початок та закінчення відозви, що її склав у січні 1923 року Симон Петлюра. Чим пояснити вибір автором для тексту відозви стилю (публіцистичного) та його підстилю (ораторського)?

  Народе український!
  П’ять довгих років минуло з того незабутнього дня, коли волею й силою Твоєю, устами Першого Парламенту Твого — Центральної Ради Української проголошено: “Віднині Українська Народня Республіка стає самостійною, незалежною, вільною, суверенною Державою Українського народу”.
  Цим актом Центральна Рада мала завершити велику справу прадідів наших — славних вождів козацьких, які, з волі народної, замагались вибороти Отчизні нашій самостійність і відновити величність державну, що вславила рід наш ще за старих часів Великої Держави Київської.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Минуть жахливі криваві роки боротьби, і невпинна праця синів Твоїх загоїть рани кривавої руїни, дасть пишні скарби для всіх народів світу, дасть спокій і щастя Великій, Вільній Самостійній Україні.

  Живе слово здійснює на людей великий вплив. У публічному виступі виявляються світогляд, ерудиція, характер, здібності людини. Звернення до великої аудиторії слухачів накладає особливу відповідальність за сказане.Талант оратора, як правило, є наслідком наполегливої роботи над самовдосконаленням мовця.Найбільш придатним для публічних виступів є ораторський підстиль публіцистичного стилю.

  45. Прочитати. Скласти план розповіді про ораторський підстиль (складний).

  Ораторський підстиль використовується у виступах на мітингах, урочистих зборах, у промовах перед широкими масами.
  За своїм лексичним складом ораторський підстиль подібний до книжного публіцистичного стилю. Широко вживається суспільно-політична лексика (парламентсько-президентська держава, демократичний устрій, соціальний захист, державотворення, гідність нації), слова й словосполучення з емоційним забарвленням піднесеності, урочистості або зневаги, презирства (високий рівень духовності народу, духовний материк української діаспори, натхненний геній народного мистецтва, ганебність яничарства, благословенні українські чорноземи, політичне пристосуванство), оригінальні метафори та порівняння (остогидле імперське ярмо, отруйне зілля манкуртства, пекло чеченської війни, упокорити націю, як отару), фразеологізми, афоризми, народні прислів’я та приказки (Будь-яка імперія врешті-решт розпадається. Так і з Радянським Союзом. Колос на глиняних ногах упав і розсипався.(З журн.) Діяльність депутатів багато кого тепер не влаштовує. Та на кого ж нарікати? Самі таких обрали! Бачили очі, що купували!(З газ.)

  Синтаксис ораторського підстилю ретельно опрацьований. Для нього характерна ритмічна організація: наростання окличної інтонації заключних речень. Ораторському підстилеві властиві так звані риторичні фігури — звороти, що підсилюють виразність та емоційний вплив мовлення. До них належать риторичні звертання (Прости своїх грішних дітей, Україно! (З виступу), риторичні запитання (І все ж: хто ми? Хохли, малороси чи українці? Крапки над “і” розставить час (З виступу), риторичні ствердження (Так! Українці пережили голодомори, примусові виселеня з рідної землі! (З виступу), риторичні заперечення (Ще не вмерла Україна, і слава, і воля…” (Державний гімн України).
  Ознаки ораторського підсилю можуть пронизувати увесь текст виступу або ж виявлятися в окремих його частинах.
  З підручника.

  46. Прочитати початок тексту виступу Євгена Сверстюка на з’їзді Народного Руху. Визначити мету виступу, з’ясувати тему й головну думку поданого фрагмента тексту. Визначити стиль та підстиль тексту виступу, назвавши основні ознаки підстилю. Який тип мовлення покладено в основу тексту?

  Дорогі люди! Ми живемо в неспокійному світі відчуження людини від своєї суті. Криза людини, духовна криза людства — нині найбільша тривога світу. Людина змаліла і заплуталася серед надпродукції речей, ідей та арсеналів зброї — і свої витвори вона почала ставити понад свого Творця.
  Звичайно, ми в авангарді людства — щодо руйнування традицій, самознищення. Ми перші дали світові Чорнобиль. Ми перші переживаємо кризу людини.
  На вітрині мод зарясніло слово “духовність”. Воно стало легким, як полова. Одні для заповнення вакууму приводять духовий оркестр у приміщення храму. Інші несуть своїх дітей до церкви охрестити, але потім не вчать їх жити по-християнському. Ті збирають матеріал про пришельців з космосу та цікавинки з індійської культури. Інші, зрештою, прикладають духовні зусилля в науковій та мистецькій праці — і теж наче входять у сферу духовного…
  Але чому ці похвальні заняття не виробляють у нас високого ідеалізму, безкорисливого служіння ідеалам, які породжувала висока віра, що йшла від Нагірної проповіді Христа?
  Будівельні камінці вторинного походження можна цінувати, збирати, шліфувати, але храму з них не збудуєш. Згадаймо давній переказ про двох Будівників. Одного чоловіка з тачкою, наповненою камінням, спитали: “Що ти робиш?” “Та от звеліли возити каміння — вожу”. “А що ти робиш?” — запитали другого, такого ж. “Я будую собор Святого Петра”.
  Собор Святого Петра в Римі стоїть завдяки тому — другому. Всі великі собори минулого — це передусім пам’ятки високого духу. Всі великі творіння Данте, Сервантеса, Шевченка — це теж творіння не пера і пензля, а творіння духу…

  47. Прочитати подані початки доповідей, визначити стиль кожного з початків, а відтак призначення кожної з доповідей — яка з них була б доречна на засіданні шкільного наукового гуртка, яка могла б бути виголошена на урочистій частині шкільного вечора? Яка мета кожної доповіді? Яким чином з метою доповіді пов’язано вибір стилю її тексту?

  1. Українська літературна мова розвивається на основі загальнонародної розмовної мови з її невичерпними лексико-стилістичними можливостями. Глибоке знання й використання цих мовних можливостей допомогло і допомагає видатним письменникам створювати шедеври літератури і тим самим удосконалювати й шліфувати загальнонародну мову…

  2. Яка ж співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів наша мова! Ми радіємо, почувши її слово — свіже, росянисте, вжите з художнім тактом…

  48. Уважно прочитати. Чим робота над підготовкою доповіді відрізняється від роботи над рефератом та роботи над учнівським твором?

  Як підготуватись до доповіді на зборах

  1. Визначити основні думки доповіді.
  2. Окреслити порядок викладу думок, тобто скласти план доповіді.
  3. Дібрати факти, приклади, цитати.
  4. Підготувати висновки, якими слід завершити доповідь. Чітко сформулювати пропозиції.
  5. Скласти текст доповіді (усно або письмово) у відповідному стилі.

  49. Сласти план тексту однієї з таких доповідей:

  • про одноразову допомогу сирітському будинкові (для шкільних учнівських зборів);
  • про необхідність силами школярів здійснити ремонт шкільної теплиці (для засідання шкільного гуртка біології);
  • про стан збереження пам’ятки історії та культури, що знаходиться у вашому місті або селі (для засідання шкільної ради).

  Важливими складовими публічного виступу є інтонація, міміка та жести. Усе це засоби емоційного впливу на слухачів. Особливе значення має темп мовлення оратора.

  50. Скласти текст доповіді ( письмово) на одну із зазначених у попередній вправі тем. “Проговорити” доповідь, належним чином інтонуючи сказане, використовуючи відповідну міміку й жести. Звернути увагу на темп виголошення доповіді.

  Часто на уроках виголошують доповіді за рефератом. У цьому випадку йдеться про учнівську наукову доповідь. Зрозуміло, що текст реферату складається в науковому стилі. Проте виголошуючи за рефератом доповідь, варто використати елементи публіцистичного стилю (ораторського підстилю). Так, доповідь буде краще сприйнята, якщо матиме привабливий цікавий початок, не читатиметься з аркуша, а емоційно виголошуватиметься. Подекуди, дещо відійшовши від тексту реферату, можна вдатися до використання риторичних фігур, ужити емоційно забарвлені слова й вирази, афоризми, фразеологізми тощо. Йдеться про розумне поєднання ознак різних стилів мовлення під час публічного виступу.

  7. Доповiдь на морально-етичнi i суспiльнi теми. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.