5. Реферат на основi двох-трьох джерел. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  5. Реферат на основi двох-трьох джерел. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Реферат — це стислий виклад (перед аудиторією або в письмовій формі) змісту кількох наукових праць, що стосуються певної проблеми.Основна мета реферату — передача цілісної інформації, одержаної з різних джерел. Можна цитувати або переказувати якісь думки з них. На основі кількох текстів потрібно створити один текст відповідно до теми реферату.

  32. Уважно прочитати . Чим відрізняється робота над рефератом від роботи над переказом та роботи над твором?

  Послідовність дій у роботі над рефератом

  1. Добір літератури відповідно до теми (2-3 джерела).
  2. Визначення меж теми, осмислення головної думки реферату.
  3. Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок за змістом).
  4. Складання плану реферату в чорновому варіанті.
  5. Концентрація дібраних фактів, цифр, цитат навколо кожного з пунктів плану.
  6. Робота над остаточним варіантом плану з урахуванням головної думки реферату та його обсягу.
  7. Складання тексту реферату.
  8. Редагування тексту реферату.

  33. Прочитати список літератури, що пропонується для опрацювання відповідно до теми реферату. Звернути увагу на вживання розділових знаків. За допомогою словника з’ясувати значення слова бібліографія.

  Оригінальна світська література Київської Русі

  Список літератури
  1. Історія української культури. / За ред. І. Крип’якевича — К. : Либідь, 1994. — 656 с.
  2. Повість минулих літ. Переказ Віктора Близнеця. — К. : Веселка: 1989. — 220 с.
  3. Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо (Події і люди української історії). — К. : Фірма “Довіра”, 1993. — 255 с.
  4. Соболь В.О. З глибини віків.Вивчення давньої української літератури в школі. — К. : Зодіак-ЕКО: 1995. — 185 с.

  34.Скориставшись каталогом бібліотеки та порадившись із бібліотекарем, скласти список літератури (бібліографію), яку слід опрацювати в процесі підготовки реферату на одну з поданих тем. Перелік джерел укласти за поданим у попередній вправі зразком.

  • Іларіон Київський — видатний давньоруський філософ, історик та письменник.
  • Художні переклади та переспіви “Слова о полку Ігоревім”.
  • Гуманістична спрямованість творів Григорія Сковороди.
  • Народнопоетичні витоки творчості українських поетів-романтиків початку ХІХ ст.

  Словник.
  Бібліографія — перелік книг, журналів і статей із вказівкою вихідних даних (місце і рік виходу, видавництво тощо); покажчик літератури.
  Гуманістичний — прикм. від гуманізм і гуманіст.

  35. За зразком поданих нижче планів скласти (у чорновому варіанті) план реферату на одну із поданих у попередній вправі тем (або на тему, запропоновану вчителем). Після опрацювання відповідних джерел скласти остаточний план реферату.

  Кирило-Мефодіївське братство — перша в Україні організація політичного спрямування

  Чорновий варіант плану реферату

  1. Хто й коли заснував братство.
  2. Програма діяльності і пропоновані заходи.
  3. Чи була згода між братчиками.
  4. Викриття організації. Покарання царизмом її учасників.
  5. Значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства в історії України.

  Остаточний варіант плану реферату

  1. Які таємні організації були в Україні до заснування Кирило-Мефодіївського братства (декарбистські “Малороссийское общество”, ”Соединенные славяне”).
  2. Коли й ким було організоване Кирило-Мефодіївське братство.
  3. Програма діяльності братства.
  4. Використання в документах організації кращого з тогочасної європейської соціально-політичної думки. Вплив Конституції США.
  5. Християнізм та націоналізм — визначальні засади програми діяльності братства.
  6. Розходження між братчиками щодо засобів досягнення мети.
  7. Чому справа кирило-мефодіївців мала резонанс в імперії.
  8. Значення факту заснування та програми діяльності Кирило-Мефодіївського братства в історії України.

  36. Прочитати текст, визначити його стиль. Пояснити лексичне значення виділених слів. Дати відповідь на питання: навіщо складаються реферати?

  Ознайомившись із темою реферату, слід скласти приблизний (чорновий) план його тексту. У плані потрібно зазначити ті аспекти, на які слід звернути увагу, опрацьовуючи тему.
  З текстів дібраних для опрацювання джерел потрібно відібрати ті положення, фрагменти, цитати, які стосуються думок, відображених у пунктах чорнового варіанту плану. Усе це можна відмітити за допомогою закладок або ж зробити виписки.
  У процесі опрацювання дібраних джерел обов’язково відбуваються уточнення та конкретизація деяких позицій чорнового варіанту плану. Від якогось його пункту, що виявився менш суттєвим, можливо, варто відмовитись. З урахуванням цього потрібно скласти остаточний план тексту реферату.
  На цьому роботу із літературними джерелами та складання плану можна вважати завершеною. Наступний етап — написання тексту реферату.
  Слід визначити стиль тексту рефрату. Найбільш доречним є науковий стиль (можливо, з елементами публіцистичного).
  Правила графічного оформлення реферату такі. Записи ведуться з одного боку стандартних аркушів, які скріплені обкладинкою. Наприкінці додається відповідним чином оформлений список використаної літератури (не менше 2-3 джерел). Не слід надмірно захоплюватися оздобленням обкладинки: головне у рефераті — старанний добір літератури, її ретельне опрацювання, логічність, послідовність, аргументованість викладу, чіткість висновків.
  У тексті реферату необхідні посилання на джерела: “на думку історика М.Грушевського”, “за свідченням І.Крип’якевича” і под. Якщо в рефераті висловлюються власні спостереження й висновки, необхідно наголосити: “на мою думку”, “як мені здається”. Слід уникати безапеляційності в судженнях.
  Реферат пишеться не на основі власних суджень, а за чужими матеріалами, тому така робота є компілятивною. Вона не є науковою працею в повному розумінні слова. Проте заохочує автора до праці з науковими джерелами, привчає до використання методів наукового опрацювання літератури.
  З посібника.

  Словник.
  Компіляція — неоригінальна, несамостійна наукова чи літературна праця, побудована на використанні чужих творів.

  37. Написати та відповідним чином оформити реферат на запропоновану вчителем тему.

  5. Реферат на основi двох-трьох джерел. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.