3. Повторення вивченого про типи i стилi мовлення. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  3. Повторення вивченого про типи i стилi мовлення. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  19. Прочитати висловлювання, довести, що воно є текстом. Визначити тему й головну думку тексту. Про що в тексті розповідається, що в ньому описується? Щодо чого текст включає роздум? Чому складено в тексті оцінку?

  Поняття герб як лаконiчний графiчний малюнок, що має певне символiчне значення та скомпонований за встановленими правилами, виникло в Захiднiй Європi в ХI-ХII столiттях, за часiв хрестових походiв. Через деякий час постала й геральдика — мистецтво герботворчостi i водночас наука, що регулює закони складання i вживання гербiв. Дещо пiзнiше сформувалося кiлька рiзновидiв гербiв: загальнодержавнi, земельнi (окремих земель), мiськi, органiзацiйнi (цеховi, братськi), родовi.
  Герб Київського воєводства вiдомий з кiнця ХУ столiття. На червоному з бiлою облямiвкою щитi зображено стрункого бiлого янгола з лагiдним обличчям. У руках янгол тримає опущенi вниз меч та пiхву.
  Неодноразово висловлювалась думка про польське походження герба Київщини, що не вiдповiдає науковiй iстинi. Немає жодних пiдстав через притаманну польському гербові бiло-червону барву або «покiрну» поставу янгола цей герб вважати створеним під польським впливом, тому що територiальнi знаки на наших землях формувалися виключно iз самобутнiх давньоруських символiв. Так, зображення янголiв на стягах було в той час широко розповсюдженим. Поширеним в Українi бувкульт Архангела Михаїла, тому що саме вiн вважався патроном Київської землi, символом захисту її вiд ворогiв.
  Бiльшiсть давньоруських гербiв вiдзначаються чiткiстю та декоративнiстю.Ці герби надзвичайно гарні.
  З журналу.

  За своїм призначенням тексти подiляються на такi типи: розповiдь, опис, роздум, оцiнка предмета. Спрямованiсть кожного з типiв виявляється в назвах.
  Розповiдь — це висловлювання, мета якого — повiдомити про подiї чи дiї, що розгортаються (або розгорталися) в часi та просторi. Розповiдь вiдображує дiйснiсть у динамiцi.
  Опис — висловлювання про певнi ознаки чи властивостi предмета або явища. Цi ознаки є одночасними або постiйними. За допомогою опису ми можемо вирiзнити предмет з ряду iнших. Опис передає одномоментнiсть сприйняття дiйсностi, вiдображує дiйснiсть у статицi.
  Роздум — це висловлювання про встановленi людиною зв’язки мiж предметами та явищами, про причини й наслiдки ознак, якостей, подiй. Роздум фiксує не те, що є, було або може бути в дiйсностi, а те, що вiдбиває людська свiдомiсть.
  Оцiнка предмета — це висловлювання, змiстом якого є вияв ставлення мовця до того, про що вiн розповiв, що описав чи щодо сутi явища або предмета, про який йдеться в роздумі.

  20. Прочитати. До якого типу мовлення слiд вiднести текст? Свою думку довести. Вказати фрагменти тексту, що є роздумами-доведеннями, та фрагмент, що є роздумом-поясненням. У кожному з фрагментiв визначити тезу.

  «Вiдродимося!» — таке вiтання пропонував запровадити в Українi Яр Славутич, поет української дiаспори, гостюючи на батькiвщинi. Бо духовне вiдродження — доконечна умова виживання нацiї.
  Надiйною основою, пiдґрунтям цього процесу має стати повернення народовi його iсторiї, тому що саме знання вiльної вiд лакування, ретушi й усiляких табу iсторiї спроможне повернути народовi гiднiсть i честь. Проте iсторiя не повинна бути служницею, якiй надiли «нове» намисто пiдтасованих iсторичних фактiв, тому що iсторична брехня спроможна завдати народнiй моралi непоправної шкоди.
  Сьогоднi багато органiзацiй, клубiв i полiтичних партiй прагнуть мати власну символiку: емблему або й герб. Часто-густо вони використовують древнi герби, безсоромно перекручуючи й викривляючи їх, додаючи неiснуючi деталi або кольори. Це недопустимо! Древнi релiквiї неодмiнно треба зберегти такими, якими вони були. Таким чином, втручання в композицiю й колорит давнiх гербiв є аморальним.
  Не слiд забувати, що герб — символiчне зображення, створене за законами i правилами геральдики, затверджене органами влади.
  З журналу.

  Словник.
  Дiаспора — перебування значної частини народу поза межами країни його походження.

  Роздум-доведення вiдповiдає на питання ЧОМУ? Розгорнутий роздум-доведення складається з трьох частин: тези (думки, що потребує доведення), доказу (або кiлькох доказiв) та висновка. У стягненому роздумi-доведеннi висновок вiдсутнiй.
  Роздум-пояснення вiдповiдає на питання ЩО ЦЕ ТАКЕ? Вiн складається лише з тези, яка сприймається як iстинна, а тому не потребує доведення.
  Мiркування — це висловлювання, що включає ланцюг тез. Деякi з цих тез пiдкрiпленi доведенням (роздум-доведення), деякi доведення не потребують (роздум-пояснення).

  21. Прочитати. Чи можна поданий текст вважати мiркуванням? Свою думку довести, вказавши в текстi низку тез. Поєднавши подану в текстi iнформацiю та змiст 20 статтi Конституцiї України, скласти мiркування «Державний Прапор України».

  Якi критерiї беруться до уваги для визначення «нацiональностi» символiки? Найвiрогiднiших маємо сьогоднi три. Перший — витворення її в надрах народу без подiлу його на класи, регiони, вiровизнання тощо. Другий — самобутнiсть, оригiнальнiсть колiрних сполучень i графiки, що вiдрiзняють один народ вiд iншого. Третiй — наявнiсть у символiцi нацiональної iдеї.
  Використаймо цi теоретичнi постулати для аналiзу наявних в Українi прапорiв.
  Червоний радянський прапор прийшов до нас з-за кордону. Цей символ пронизаний iдеєю безнацiональностi, тотального космополiтизму, вираженого в девiзi «Пролетарi всiх країн, єднайтеся!» За таким смисловим навантаженням вiн не може репрезентувати жодну нацiю.
  Це саме стосується й червоно-синього гiбриду УРСР, яким намагалися сполучити несполучуване. Вiн, як i iншi прапори-близнята радянських республiк, несе сталiнську iдею знищення нацiй, а не їх розвитку.
  Розглядаючи синьо-жовтий прапор, бачимо, що саме вiн має всi ознаки українського нацiонального символу. Вiн зародився в надрах українського народу, без будь-яких стороннiх впливiв. Цей прапор вiдрiзняє наш народ вiд iнших народiв свiту, може правити за атрибут його самобутностi. I нарештi, останнє. Саме пiд жовто-блакитними кольорами остаточно визрiла iдея незалежностi українського народу, пiд ними народ зробив спробу здiйснити її. На сьогоднiшнiй день вiдокремити iдею свободи України вiд синьо-жовтого прапора вже неможливо.
  Головне — iдея, закладена в символiку. Якщо ця iдея нацiональна, то й символiка нацiональна.
  За Сергієм Лепявком

  Словник.
  Постулат — твердження, яке приймають без доведення, як вихiдне.
  Космополiтизм — байдуже ставлення до батькiвщини, заперечення патрiотизму, обстоювання iдеї «свiтового громадянства».
  Тотальний — повний, всеосяжний.
  Атрибут — iстотна ознака, постiйна властивiсть чогось.

  22. Визначити стиль кожного з висловлювань. Свою думку обґрунтувати. Що вивчає стилістика?

  1. Стаття 10. Державною мовою в Українi є українська мова.
  Держава забезпечує всебiчний розвиток i функцiонування української мови в усiх сферах суспiльного життя на всiй територiї України.
  З Конституцiї України.

  2. Мова народу — це його дух i дух народу — це його мова. Яка мова — такий i народ, таке його бачення свiту. Мова невiддiльна вiд психiки етносу. Мова i етнопсихiка творять своєрiднiсть окремого народу серед iнших численних етносiв, цивiлiзацiй, нацiональностей.
  Вiльгельм фон Гумбольт,
  німецький філософ та мовознавець.

  3. Гiрко признаватися, але перешкоди на шляху до духовного вiдродження, до ствердження статусу української мови як державної ще трапляються. На переговорному пунктi вам подадуть бланк i зобов’яжуть заповнити його росiйською мовою: «Наши девушки не понимают украинского языка». Боляче чути таке не вiд якогось зайди, а вiд українців, яким рiдна мова стала кiсткою в горлi. Зрусифікованість не поспiшає здавати свої позицiї.
  Упродовж багатьох десятирiч наша мова блукала рiдною землею, не знаходячи притулку. Її топтали, нехтували нею, викидали за ворота сталiнськi та брежнєвськi єзуїти. Нарештi рiдна мова повернулася до рідного дому. Я, простий робiтник, схиляю свою сиву голову перед тими борцями, якi зумiли вiдстояти i повернути її українцям. Бо рiдна державна мова — це наша гiднiсть, слава i гордiсть.
  З газети.

  4. Ти зрiкся мови рiдної. Тобi
  Твоя земля родити перестане,
  Зелена гiлка в лузi на вербi
  Вiд доторку твого зiв’яне!

  Ти зрiкся мови рiдної. Твiй дух
  На милицях жадає танцювати.
  Вiд ласк твоїх закаменiє друг
  I посивiє рiдна мати!
  Дмитро Павличко.

  Стилістика — це розділ науки про мову, що вивчає сукупність виражальних засобів мови (фонетичних, граматичних, словотворчих, лексичних, синтаксичних), закріплених за певними сферами спілкування.
  Стиль мови — різновид мови, що вживаєтьсяза певних умов спілкування та зумовлений метою спілкування.
  Стиль мовлення — застосування відповідного стилю мови в певній сфері суспільного життя. Стилістику мовлення називають практичною стилістикою.
  У сучасній українській літературній мові розрізняють такі стилі: науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний, конфесійний (це так звані книжні стилі) та розмовно-побутовий.

  23. Обмiркувати окресленi нижче ситуацiї спiлкування. Який стиль та тип мовлення ви виберете для монологiчного висловлювання, передбаченого кожною з них? Пояснити, чим зумовлено вибiр. Перевiрити себе за таблицею.

  • керiвник мовного гуртка запропонував вам виступити з доповiддю про походження української мови;
  • голова шкiльної ради запланував на її засiданнi ваш виступ щодо необхiдностi дотримувати у школi мовного режиму;
  • у телефоннiй розмовi ви хочете повідомити однокласника, який прихворiв, про шкільні новини;
  • ви переказуєте батькам пораду класного керiвника придбати для вас шкiльну форму нового зразка.

  Отже, мовленнєве спілкування будується так:
  зорiєнтувавшись у ситуацiї спiлкування та визначивши тему, головну думку та мету майбутнього висловлювання, мовець має вибрати:
  стиль висловлювання;

  тип висловлювання (або доречне поєднання рiзних типiв); дiбрати вiдповiднi задумовi виражальнi засоби мови (слова, граматичнi форми та види речень).
  Пiсля цього мовець має реалiзувати свiй задум, тобто висловитись (усно або письмово, у формі монологу чи вступивши в діалог).Якщо мети спiлкування не досягнуто (адресат або адресати не зрозумiли мовця), це означає, що вiн припустився помилки в попереднiх етапах спiлкування.

  3. Повторення вивченого про типи i стилi мовлення. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.