2. Повторення вивченого про текст. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  2. Повторення вивченого про текст. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  15. Прочитати. Чи є поданий запис текстом? Свою думку довести.

  Факторiв впливу на фiзичне та психiчне здоров’я людини надзвичайно багато. Не останнє мiсце займає ставлення людини до життя, до iнших людей, до самої себе.
  Такi риси, як доброта, доброзичливiсть, людянiсть зберiгають та змiцнюють здоров’я. Взаємини, заснованi на таких якостях характеру, дають i оточуючим, i самiй людинi позитивнi емоцiї, бадьорiсть, душевний спокiй, вiдчуття самоствердження, прагнення удосконалитись. Водночас негативнi емоцiї ( образа, гнiв, агресiя, заздрiсть, страх) руйнують здоров’я.
  Психологи переконливо довели, що причиною фiзичного або морального здоров’я чи нездоров’я людей є характер їхнього мислення. Мислення може бути саногненне (оздоровче) i патогенне (руйнiвне). Саногенне мислення дозволяє зрозумiти i виправдати людину,яка скривдила або пiдвела, була грубою тощо, дає можливiсть контролювати емоцiї, потреби, бажання. Патогенне мислення — це багатократне переживання в думках образи, кривди i т. iн., виношування планiв помсти, зведення рахункiв. Таке мислення — величезна загроза для фiзичного здоров’я людини.
  Таким чином, доброзичливiсть, помiркованiсть, розважливiсть спроможнi захистити вiд багатьох недуг.
  З журналу.

  Текст — це зв’язне висловлювання, що складається з кiлькох речень, об’єднаних темою, головною думкою та граматично.Тiсний змiстовий зв’язок iснує мiж зачином, основною частиною та кiнцiвкою тексту, мiж його абзацами, а також мiж реченнями тексту. Розгортання змiсту та розвиток головної думки забезпечується в текстi тим, що кожне речення, увiбравши в себе iнформацiю з речення попереднього (слово, словосполучення), додає iнформацiю нову: доповнює, уточнює, розвиває або заперечує висловлену в попередньому реченнi думку.Таким чином, текст має певну змiстову i структурну завершенiсть.Речення тексту пов’язанi мiж собою й граматично: у них узгоджено форми часу i способу дiєслiв тощо.

  16. У поданому в попереднiй вправi текстi визначити тему та головну думку. Дiбрати два варiанти заголовка: такий, що вiдбивав би тему тексту, та такий, що увиразнював би головну думку. Визначити зачин та кiнцiвку. Пояснити, чим зумовлено подiл тексту на абзаци.

  Те, про що йдеться в текстi, становить його тему. Тема складається з ряду пiдтем. Пiдтема розкривається кiлькома реченнями, якi становлять абзац.
  Абзац має таку будову: зачин (заявка на пiдтему), розробка пiдтеми та кiнцiвка. Кiнцiвка в абзацi не обов’язкова. Її може не бути за умови, що думку вичерпано.У текстi значного обсягу пiдтеми можуть членуватися на ще дрiбнiшi частини теми — мiкротеми. Чiтко сформульованi пiдтеми тексту — це пункти його простого плану. Назви мiкротем тексту — це пiдпункти складного плану.
  Головна думка — це те, заради чого створено текст, адже вiн щось схвалює чи заперечує, до чогось закликає чи вiд чогось застерiгає.

  17. Переписати речення у такiй послiдовностi, щоб вони утворили текст. Почленувати текст на абзаци. Вказати зачин та кiнцiвку. Визначити тему тексту та його головну думку.

  Зовнiшнє i внутрiшнє хамство найчастiше не є наслiдком якогось злого задуму, а ознакою занадто товстої шкiри. В Японiї, наприклад, робочий день в установi починається з ранкової гiмнастики пiд супровiд найнiжнiшої музики та побажань працiвникам адмiнiстрацiєю доброго здоров’я та гарного настрою. Iснують цiлi галузi науки, що дослiджують моральний клiмат у суспiльствi в цiлому та в конкретному гуртi людей зокрема. Чи ж можна уявити щось подiбне в нас? Серед усiх проблем людства проблема комфортного самопочуття особи в людському оточеннi чи не найголовнiша. У багатьох цивiлiзованих країнах до мiкрофона для спiлкування з людьми (скажiмо, у транспортних засобах) допускаються тiльки особи з приємним тембром голосу та з доброю душею. Адже вона стосується не лише продуктивностi працi кожного з нас, а й здоров’я та тривалостi життя.
  З журналу.

  Iнодi текст може складатися з одного речення. Прикладами таких текстiв є прислiв’я, приказки, загадки, коломийки, лiричнi чи сатиричнi вiршi-мiнiатюри, крилатi вислови-афоризми, гасла.Проте тексти, що складаються з одного речення, трапляються рідко. Здебiльшого прислiв’я, приказки, афоризми входять до складу текстiв, що вмiщують певну кiлькiсть речень.

  18. Прочитати прислiв’я. Чому, на вашу думку, кожне з них, може становити окремий текст? Усно скласти текст, увiвши до нього одне з поданих прислiв’їв.

  Лагiдна думка — половина здоров’я. Пильнуй свого носа, а не чужого проса. Як чесна душа й мудра голова, то здорове тiло. Якою мiркою мiряєш, стiльки тобi й вiдрiжуть.
  Народна творчiсть.

  2. Повторення вивченого про текст. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.