11. Дiловi папери. Заява. Автобiографiя. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  11. Дiловi папери. Заява. Автобiографiя. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  77.Розглянути таблицю. Розповiсти, коли й за яких обставин вдається до офiцiйно-дiлового стилю кожен школяр.

  Офiцiйно-дiловий стиль

  Основна функцiяПовiдомлення та волевиявлення (наказ, вимога або припис).
  Сфера вживанняДипломатiя. Юриспруденцiя. Справочинство. Економiка. Торгiвля.
  Основнi види висловлюваньЗакон, постанова, конвенцiя, нота, наказ, статут, угода, громадянськi та карнi акти, кримiнальний кодекс, канцелярське листування, дiловi папери (заява, автобiографiя, протокол, доручення, розписка, план, звiт, характеристика i т.iн.)
  Загальнi ознакиНаказовий характер викладу, офiцiйнiсть, логiчнiсть, об’єктивнiсть, конкретнiсть, стислiсть, знеособленiсть та стандартизованiсть викладу.
  Мовнi ознакиВживання слiв у прямому значеннi, використання термiнiв (юридичних, дипломатичних, військових та iн.), складноскорочених та скорочених слiв, усталених зворотiв (мовних клiше), переважання вiддiєслiвних iменникiв, використання неозначеної форми дiєслова у значеннi наказового способу, вживання складних речень, вставних слiв, прямий порядок слiв у реченнях.

  78. Прочитати. Визначити стиль висловлювання. Свою думку довести, використавши iнформацiю з таблицi.

  Стаття 53. Кожен має право на освіту.
  Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
  Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
  Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
  З Конституції України.

  У офiцiйно-дiловому стилі видiляють такi пiдстилi:дипломатичний (використовується у політиці та міжнародних стосунках), законодавчий, або юридичний (застосовується у юриспруденції, судочинстві) та адмiнiстративно-канцелярський (у справочинстві).

  79. Прочитати. З якою метою складено документ? Визначити тип ужитого в тексті заяви речення, з’ясувати, якою частиною мови виражено присудок. Вказати наявні в тексті документа реквізити (обов’язкові дані).

  Директорові середньої школи № 20
  міста Києва Семенченко Т.В.
  учня 9 класу Коваля Ю.С.

  ЗАЯВА

  Прошу зарахувати мене до 10 класу керованої Вами школи.

  15.У.1999р. Ю. Коваль.

  80. Прочитати. Використавши подану в тексті інформацію, створити пам’ятку “Як скласти заяву”. У якому стилі складаються пам’ятки? Чому?

  Заява — документ, який містить пропозицію або прохання однієї чи кількох осіб до установи чи керівної особи. Це один з найпоширеніших ділових паперів.
  Заяву пишуть від руки і в одному примірнику. Стандарт передбачає для заяви такі реквізити:
  1) назва організації, установи чи посади особи, яким подається заява (вказується праворуч, на останній третині рядка);
  2) відомості про того, хто подає заяву (розміщуються колонкою нижче першого реквізиту);
  3) назва документа — “заява” (пишеться посередині);
  4) текст заяви (з абзаца й з великої букви);
  5) дата й підпис (під текстом, підпис — праворуч, дата — з лівого боку).
  Заяви бувають прості (містять лише прохання чи пропозицію) й складні, мотивовані (подається обґрунтування прохання чи пропозиції, може наводитися перелік документів, що додаються до заяви).
  З посібника.

  Словник.
  Стандарт — зразок, еталон.

  81. Використовуючи як зразок поданий у вправі 80 текст документа, скласти (від свого імені) такі заяви:

  • про зарахування до професійно-технічного училища;
  • про допущення до вступних іспитів у радіотехнічному (автодорожньому) технікумі.

  82. Витлумачити лексичне значення кожного з поданих слів, за потреби звернувшись до довідки.

  Автопортрет. Автономія. Автонім. Автобіографія.

  Довідка.
  Портрет художника. Самоврядування незалежність в управлінні. Справжнє ім’я автора твору, на противагу імені вигаданому — псевдоніму. Опис власного життя.

  83. Прочитати. Розповісти про призначення автобіографії та особливості її складання.

  Автобіографія — життєпис особи, складений нею самою. Цей документ — один з небагатьох, що складається від першої особи. Проте не слід зловживати займенником “я”. Граматичне значення першої особи краще передавати за допомогою особових закінчень дієслів.
  Автобіографія має відбивати найголовніші моменти життя особи, її трудової діяльності.
  Заголовок “автобіографія” записується посередині рядка з великої букви. Тоді документ розпочинаєтся словами “Я, Петренко Микола Григорович, народився…” Рідше зустрічається такий варіант: ”Автобіографія Кузьменчук Ірини Миколаївни”. Перший рядок у такому випадку починається так: “Я народилася…”
  В автобіографії мають зазначатися такі відомості: а) прізвище, ім’я та по батькові того, хто її склав; б) дата народження; в) місце народження; г) хто батьки; г) де жив; д) інформація про навчання; є) про трудову діяльність; ж) короткі відомості про склад сім’ї. У кінці зазначається дата і ставиться підпис.
  Кожне нове повідомлення слід записувати з абзаца. Дата позначається ліворуч, підпис автора ставиться справа під текстом. Автобіографія пишеться від руки.
  Автобіографія — документ — який містить найбільше відомостей про людину. Виклад фактів у автобіографії має бути вичерпним та лаконічним.

  84. Прочитати. Використавши текст документа як зразок, скласти автобіографію. Розповісти, у яких випадках складається автобіографія, навіщо вона потрібна. Чому не можна сказати “моя автобіографія”?

  Автобіографія

  Я, Калиниченко Юрій Володимирович, народився 10 березня 1979 року в місті Києві.
  1986 року вступив до Київської середньої школи № 278, яку закінчив 1997 року.
  Того ж року вступив на перший курс філологічного факультету Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Зараз навчаюсь на 3 курсі.
  Мій батько — Калиниченко Володимир Іванович, учитель фізики середньої школи № 57 м.Києва. Мати — продавець магазину продовольчих товарів.
  25.04. 1999р. Калиниченко.

  11. Дiловi папери. Заява. Автобiографiя. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.