10. Оповiдання на самостiйно обрану тему. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  10. Оповiдання на самостiйно обрану тему. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  69. Визначити тему кiлькох нещодавно вивчених на уроках лiтератури художнiх творiв. Яким чином пов’язанi тема твору та його головна думка (iдея)?

  Тема — життєвi явища, що їх вiдiбрав письменник для художнього вiдтворення; те, що зображено в творi, про що вiн написаний.Тема твору нерозривно пов’язана з його iдеєю, з тим, як оцiнюється зображуване, який з нього випливає висновок.

  70. Прочитати. Використавши подану в текстi iнформацiю, дати вiдповiдь на питання: яким чином композицiя художнього твору залежить вiд обраної письменником теми? Що ще впливає на побудову твору?

  Композицiя (лат. — будова, складання, поєднання, зв’язок) — побудова лiтературного твору, розташування у певнiй послiдовностi всiх його частин (роздiлiв, епiзодiв, сцен, картин, образiв), продумане розгортання подiй i групування та розстановка персонажiв. Композицiя зумовлена задумом письменника, логiкою зображеного, свiтоглядною позицiєю автора, нормами обраного жанру, орiєнтацiєю на адресата.
  Важливу композицiйну роль у художньому творi вiдiграє сюжет — система пов’язаних мiж собою подiй, у яких розкриваються особливостi характеру персонажiв i весь змiст (тобто тема) твору.
  В основу сюжету завжди покладено якийсь пiдказаний життям конфлiкт. У зв’язку з тим, що цей конфлiкт за певних обставин виникає, розвивається, досягає найбiльшої гостроти i потiм розв’язується, у сюжетному ланцюгу подiй умовно видiляють такi основнi елементи (сюжетну схему): експозицiя, зав’язка, кульмiнацiя i розв’язка.
  Складниками композицiї, крiм сюжету, є позасюжетнi елементи: описи, авторськi вiдступи, обрамлення.
  З посiбника.

  71. Прочитати перелiк пропонованих для оповiдання тем. Якi персонажi могли б дiяти в оповiданнi, створеному на кожну з тем? Обміркувати зав’язку, кульмiнацiю та розв’язку кожного з оповiдань. Сформулювати імовірну ідею (варіанти ідеї) кожного з оповідань.

  • Самопожертва матері заради порятунку дитини (власної або чужої);
  • врятування (збереження) безцінної нацiональної релiквiї iз загрозою для власного життя;
  • порятунок планети від знищення інопланетною цивілізацією або електронними механізмами, які збунтувалися проти людей (для фантастичного оповідання).

  72. Скласти оповiдання на одну iз зазначених у попередній вправі тем. Записати текст оповiдання, дiбрати заголово

  73..Дібрати тему для оповідання із:

  • спогадів про дитинство;
  • розповідей про родовід своєї сім’ї;
  • історичних відомостей про місцину, де ви народились;
  • історії вашої школи;
  • фантастичних ситуацій, які запам’яталися вам із науково-художньої літератури або кінофільмів.

  74. Продумавши композицію оповідання на дібрану тему, обміркувати його головну думку, вибудувати сюжет, передбачити позасюжетні елементи. Написати оповідання.

  10. Оповiдання на самостiйно обрану тему. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.