Урок № 60. Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Урок № 60. Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Прийменник, правопис прийменника; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

  Тип уроку: урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

  Обладання: роздавальний матеріал, тестові завдання.

  Хід уроку № 60. Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  І. Перевірка домашнього завдання.

  Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома учнями.

  Картка 1
  Переписати речення, вставляючи пропущені літери та знімаючи риску. Вказати прийменники похідні й непохідні.

  Із/за гаю сонце сходить, за гай і заходить. (Т.Шевченко.) Я л..чу на/зустріч ночі. (Олександр Олесь.) Із забавами та з турботами тісно сяд..мо круг стола. (А.Малишко.) Ми с..димо в кімнаті по в..чері, не світимо, як Робінзон в п..чері. (М.Рильський.) Але що це освітило весь огром по/сер..д ночі? (Б.Олійник.)

  Картка 2
  Переписати речення, знімаючи риску. Визначити прийменники похідні й непохідні. Вказати вжиті в реченнях фразеологізми, розкрити їхнє значення.

  А грози сипались іскрами, немов з/під шалених копит. (М.Сингаївський.) Ген по/під верби вигнулась Десна, несучи води в луки моложаві. (О.Довгий.) Та все пливе туманом на човні з/за обрію осінній тихий смуток. (Д.Луценко.) По/за спиною сипнуло морозом, у душі війнуло холодом. (Панас Мирний.)

  Картка 3
  Переписати речення, вставляючи пропущені літери та знімаючи риску. У першому реченні підкреслити всі члени речення.

  В/здовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчк.. поглядає. По/переду Гамалія байдаком к..рує. Пл..вуть собі, а з/за хвилі сонце хвилю ч..рвонить; п..ред ними море миле гомонить і кл..котить. Літа орел, літа сизий по/під н..бесами; гуля Максим, гуля батько ст..пами, лісами. З творів Т.Шевченка.

  Картка 4
  Переписати речення, вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. Вказати похідні прийменники.

  По/під гору ва..ко воза котити. Не/пр..прягай воза по/перед коня. За/мість коня та по/оглоблях. За день на/вколо моря не/об’їдеш. З чужим і по/с..ред с..ла ро..лучайся. Візьми, жінко, сокиру з/під лавки, щоб не/покалічився сусід Савка. З/під двох каменів виходить одне борошно.Народна творчість.

  Словниковий диктант.

  Попід горою, з-попід хмар, понад Дніпром, з-під лоба, дивитися спідлоба, напередодні свята, задля слави, напроти вікон, упродовж року, з-поміж людей, з огляду на обставини, поперед нас, з-над дороги, незалежно від складу, заради честі, з-поза гурту, у зв’язку з ускладненням.

  ІІ. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

  ІІІ. Усна перевірка знань.

  Бесіда.

  • Яка частина мови називається прийменником? Навести приклади.
  • Яку функцію виконує прийменник у реченні?
  • Чому прийменник — службова частина мови?
  • З якими частинами мови поєднуються прийменники? З якими відмінками вживаються? Навести приклади.
  • На які групи поділяються прийменники за походженням? Навести приклади.
  • Які бувають прийменники за будовою? Навести приклади.
  • Які прийменники пишуться через дефіс? Навести приклади.

  ІV. Проведення тестування.

  • Інструктаж щодо проведення тестування.
  • Виконання учнями тестових завдань.
  • Відповіді учителя на запитання учнів (після того, як роботи здано).

  Тестові завдання для тематичного контролю (зразки)

  1. Прийменник — це
  а) змінна самостійна частина мови;
  б) незмінна самостійна частина мови;
  в) незмінна службова частина мови.

  Дібрати й записати словосполучення з прийменником (напр.: виїхати з міста; повернутися на батьківщину).

  2. Похідними є прийменники,
  а) утворені префіксальним або суфіксальним способами;
  б) утворені способом складання або переходу з інших частин мови;
  в) спосіб творення яких визначити неможливо.

  Скласти (пригадати) й записати речення з похідним прийменником (напр.: Посадили ми калину понад берегами. (П.Усенко.) Якось дощ линув посеред ночі. (Ї.Волькер.) Коло загублених стежок лежить нетлінний колосок. (Д.Павличко.)

  3. Через дефіс пишуться похідні прийменники,
  а) утворені від прислівників, іменників і прийменників (понад, наприкінці);
  б) утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників (із-за, з-під);
  в) утворені від прислівників та іменників з непохідними прийменниками (під час, з метою).

  Скласти (пригадати) й записати речення з прийменником, що пишеться через дефіс (напр.: Колись же встанем з-під ярем! (П.Тичина.) Три явори з-попід грому нахилились низько. (А.Малишко.) Подали груш — то й з-за столу! Із-за корча добре стріляти. (Нар.творч.)

  4. Завжди з прийменником вживається
  а) родовий відмінок;
  б) орудний відмінок;
  в) місцевий відмінок.

  Скласти (пригадати) й записати речення з прийменником, з’ясувати, з формою якого відмінка цей прийменник вжито (напр.: Лічу в неволі (М.в.) дні і ночі. (Т.Шевченко.) Тисне з-під зла й пересудів (Р.в.) правда жива на землі! (М.в.) (І.Франко.)

  5. Самостійно прийменник членом речення
  а) є завжди;
  б) не буває;
  в) може бути — залежно від своєї ролі в реченні.

  Скласти (пригадати) й записати речення з прийменником, підкреслити в ньому всі члени речення (напр.: Наша вишня на гілці подає мені сонце. (Б.Олійник.)

  6. Однозвучними з іменниками є такі прийменники:
  а) поруч, понад, поміж, посеред;
  б) близько, поверх, позад, всупереч;
  в) коло, круг, край, протягом.

  Скласти (пригадати) й записати два речення з омонімами: край (іменник) та край (прийменник) (напр.: Коли є хліба край, то й під вербою рай. (Нар.творч.) Молода калина в’ється на узгір’ї край дороги. (Д.Павличко.)

  V. Підбиття підсумків уроку.

  VІ. Домашнє завдання.

  Урок № 60. Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників). Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.