• Реклама

Урок № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

Урок № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

Мета: закріпити знання учнів про структуру виступу та основне в його змісті; з’ясувати рівень засвоєння ними елементів практичної риторики; розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань; перевірка та облік якості засвоєних знань).

Обладнання: підручник, тестові завдання.

ХІД УРОКУ № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

І. Повідомлення мети і завдань уроку.

ІІ. Відтворення теоретичних відомостей.

Бесіда.

 1. Що є предметом вивчення риторики?
 2. Чим є риторика — наукою чи мистецтвом?
 3. Яку країну вважають батьківщиною риторики?
 4. Де виступали античні ритори?
 5. Чим знамениті Демосфен і Цицерон?
 6. Чому риторика не розвивалася в середньовічні часи?
 7. У чому заслуга як ритора митрополита Київської Русі Іларіона?
 8. Як називається перший вищий навчальний заклад України?
 9. Що вам відомо про підручники риторики, створені викладачами Києво-Могилянської академії?
 10. Які ознаки мовлення оратора є мірилом цінності його виступу?
 11. У чому полягає об’єктивність виступу, його образність та цілеспрямованість?
 12. Навіщо оратори вдаються до дотепів?
 13. Яка різниця між гумором та іронією?

ІІІ. Виконання вправ на закріплення.

Прочитати.
Прокоментувати зміст кожного з текстів.

Найкращий оратор — той, котрий своїм словом і навчає, і дає насолоду, і справляє глибоке враження. Навчати — обов’язок оратора, давати насолоду — честь, виявлена слухачеві, здійснювати сильне враження необхідно.
(Цицерон)

КРЕДО ДЕМОСФЕНА

Бійся в базіки потрапити! Й так їм числа уже несть…
Вийди на люди, немов на морське вирування безкрає.

Словом, неначе кресалом, викреши правду і честь,
Рота набивши камінням, отим, що на серце лягає.
(А. Ботрняк)

IV. Повідомлення про способи перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок. Інструктаж до тестування.

V. Проведення тематичного тестування.

Тестові завдання

1. Риторика — це:
а) відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому;
б) наука про правильну вимову та наголошення слів;
в) теорія ораторського мистецтва; 
г) емоційне ствердження або заперечення якогось факту.

2. Батьківщиною красномовства вважають:
а) Давній Єгипет;
б) Стародавній Китай;
в) античну Грецію; 
г) Давній Рим.

3. Батьком риторики називають:
а) Арістотеля;
б) Платона;
в) Демосфена;
г) Цицерона.

4. Видатні оратори Київської Русі — це:
а) Демосфен та Цицерон;
б) Іларіон та Кирило Туровський; 
в) Феофан Прокопович та Григорій Сковорода;
г) Михайло Ломоносов та Георгій Кониський.

5. Тема виступу — це:
а) основний шлях, завдяки якому через мовлення інформація доходить до слухача;
б) роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;
в) основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі; 
г) уміння оратора виступати без підготовки.

6. План лекції — це:
а) повний письмовий виклад змісту виступу;
б) слова та звороти, які означають поняття та явища певної галузі знання;
в) узагальнюючі думки, що мають лаконічну, відточену мовну форму;
г) послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу,
зафіксований у вигляді переліку ключових понять або суджень.

7. Ясність мовлення — це:
а) насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами;
б) смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні слухачами; 
в) якість мовлення, що відбиває здатність оратора спонукати слухачів до творчої діяльності;
г) якість мовлення, яка полягає в його мелодійності, плавності, інтонаційній виразності.

8. Образність мовлення оратора — це:
а) ясність, точність, логічна переконливість публічного виступу;
б) уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів і туманних зворотів;
в) наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати його всіма почуттями — бачити, чути тощо; 
г) якість виступу, що відбиває здатність оратора розглядати конкретні факти і явища, давати їм чіткі наукові та політичні оцінки.

9. Лаконічність мовлення відбиває:
а) словниковий запас оратора;
б) нормативність, літературність мовлення оратора;
в) здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим; 
г) емоційність, натхненність і піднесеність мовлення.

10. Гумор — це:
а) добродушне осміювання чиїхось вад; 
б) різке висміювання чогось негативного;
в) особливо дошкульна викривальна насмішка, що виявляє ненависть і презирство до зображуваного;
г) приховане глузування, засноване на називанні супротивного, коли про щось говориться ніби в позитивному плані, але підтекст засвідчує протилежне.

11. Кульмінація публічного виступу — це:
а) частина виступу, спеціально відпрацьована оратором лексично, стилістично тощо;
б) спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно підсилює попередню; 
в) частина виступу, яка полягає у роз’ясненні, витлумаченні подій та фактів;
г) розвивання, металізування, поглиблення раніше висловлених оратором думок.

12. Основні думки виступу потрібно повторювати:
а) завжди тими самими словами;
б) щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення; 
в) пропонуючи слухачам повторити їх хором;
г) пропонуючи слухачам їх записати.

13. Найчастіше в публічних виступах на суспільну тему вдаються:
а) до ораторського підстилю публіцистичного стилю; 
б) до науково-навчального підстилю наукового стилю;
в) до белетристичного підстилю художнього стилю;
г) до розмовно-побутового стилю.

14. Зразком іронії є така фраза:
а) Теорія, мій друже, сіра, зеленим є лиш дерево життя. (Г. Гейне.);
б) Цитування — дослівне передавання чужого висловлювання. (З підручника.);
в) Древо мислі вродило — цитати, цитати, цитати. (Л. Костенко.); 
г) Молодим оратором рекомендується не топити в цитатах власні думки. (З посібника.)

VI. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).

VII. Підведення підсумків уроку.

VIІI. Домашнє завдання.
У формі роздуму розкрити зміст афоризму «Заговори, щоб я тебе побачив» (слова, приписувані Сократові).

Урок № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

Повернутися на сторінку Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

Комментарии закрыты.