Урок № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Урок № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Мета: закріпити знання учнів про структуру виступу та основне в його змісті; з’ясувати рівень засвоєння ними елементів практичної риторики; розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння використовувати здобуті знання на практиці, формувати навички самостійної роботи.

  Тип уроку: комбінований урок (закріплення знань; перевірка та облік якості засвоєних знань).

  Обладнання: підручник, тестові завдання.

  ХІД УРОКУ № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  І. Повідомлення мети і завдань уроку.

  ІІ. Відтворення теоретичних відомостей.

  Бесіда.

  1. Що є предметом вивчення риторики?
  2. Чим є риторика — наукою чи мистецтвом?
  3. Яку країну вважають батьківщиною риторики?
  4. Де виступали античні ритори?
  5. Чим знамениті Демосфен і Цицерон?
  6. Чому риторика не розвивалася в середньовічні часи?
  7. У чому заслуга як ритора митрополита Київської Русі Іларіона?
  8. Як називається перший вищий навчальний заклад України?
  9. Що вам відомо про підручники риторики, створені викладачами Києво-Могилянської академії?
  10. Які ознаки мовлення оратора є мірилом цінності його виступу?
  11. У чому полягає об’єктивність виступу, його образність та цілеспрямованість?
  12. Навіщо оратори вдаються до дотепів?
  13. Яка різниця між гумором та іронією?

  ІІІ. Виконання вправ на закріплення.

  Прочитати.
  Прокоментувати зміст кожного з текстів.

  Найкращий оратор — той, котрий своїм словом і навчає, і дає насолоду, і справляє глибоке враження. Навчати — обов’язок оратора, давати насолоду — честь, виявлена слухачеві, здійснювати сильне враження необхідно.
  (Цицерон)

  КРЕДО ДЕМОСФЕНА

  Бійся в базіки потрапити! Й так їм числа уже несть…
  Вийди на люди, немов на морське вирування безкрає.

  Словом, неначе кресалом, викреши правду і честь,
  Рота набивши камінням, отим, що на серце лягає.
  (А. Ботрняк)

  IV. Повідомлення про способи перевірки здобутих знань та сформованих умінь і навичок. Інструктаж до тестування.

  V. Проведення тематичного тестування.

  Тестові завдання

  1. Риторика — це:
  а) відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому;
  б) наука про правильну вимову та наголошення слів;
  в) теорія ораторського мистецтва; 
  г) емоційне ствердження або заперечення якогось факту.

  2. Батьківщиною красномовства вважають:
  а) Давній Єгипет;
  б) Стародавній Китай;
  в) античну Грецію; 
  г) Давній Рим.

  3. Батьком риторики називають:
  а) Арістотеля;
  б) Платона;
  в) Демосфена;
  г) Цицерона.

  4. Видатні оратори Київської Русі — це:
  а) Демосфен та Цицерон;
  б) Іларіон та Кирило Туровський; 
  в) Феофан Прокопович та Григорій Сковорода;
  г) Михайло Ломоносов та Георгій Кониський.

  5. Тема виступу — це:
  а) основний шлях, завдяки якому через мовлення інформація доходить до слухача;
  б) роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів;
  в) основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі; 
  г) уміння оратора виступати без підготовки.

  6. План лекції — це:
  а) повний письмовий виклад змісту виступу;
  б) слова та звороти, які означають поняття та явища певної галузі знання;
  в) узагальнюючі думки, що мають лаконічну, відточену мовну форму;
  г) послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу,
  зафіксований у вигляді переліку ключових понять або суджень.

  7. Ясність мовлення — це:
  а) насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами;
  б) смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні слухачами; 
  в) якість мовлення, що відбиває здатність оратора спонукати слухачів до творчої діяльності;
  г) якість мовлення, яка полягає в його мелодійності, плавності, інтонаційній виразності.

  8. Образність мовлення оратора — це:
  а) ясність, точність, логічна переконливість публічного виступу;
  б) уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів і туманних зворотів;
  в) наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати його всіма почуттями — бачити, чути тощо; 
  г) якість виступу, що відбиває здатність оратора розглядати конкретні факти і явища, давати їм чіткі наукові та політичні оцінки.

  9. Лаконічність мовлення відбиває:
  а) словниковий запас оратора;
  б) нормативність, літературність мовлення оратора;
  в) здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим; 
  г) емоційність, натхненність і піднесеність мовлення.

  10. Гумор — це:
  а) добродушне осміювання чиїхось вад; 
  б) різке висміювання чогось негативного;
  в) особливо дошкульна викривальна насмішка, що виявляє ненависть і презирство до зображуваного;
  г) приховане глузування, засноване на називанні супротивного, коли про щось говориться ніби в позитивному плані, але підтекст засвідчує протилежне.

  11. Кульмінація публічного виступу — це:
  а) частина виступу, спеціально відпрацьована оратором лексично, стилістично тощо;
  б) спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно підсилює попередню; 
  в) частина виступу, яка полягає у роз’ясненні, витлумаченні подій та фактів;
  г) розвивання, металізування, поглиблення раніше висловлених оратором думок.

  12. Основні думки виступу потрібно повторювати:
  а) завжди тими самими словами;
  б) щоразу варіюючи їхнє мовне оформлення; 
  в) пропонуючи слухачам повторити їх хором;
  г) пропонуючи слухачам їх записати.

  13. Найчастіше в публічних виступах на суспільну тему вдаються:
  а) до ораторського підстилю публіцистичного стилю; 
  б) до науково-навчального підстилю наукового стилю;
  в) до белетристичного підстилю художнього стилю;
  г) до розмовно-побутового стилю.

  14. Зразком іронії є така фраза:
  а) Теорія, мій друже, сіра, зеленим є лиш дерево життя. (Г. Гейне.);
  б) Цитування — дослівне передавання чужого висловлювання. (З підручника.);
  в) Древо мислі вродило — цитати, цитати, цитати. (Л. Костенко.); 
  г) Молодим оратором рекомендується не топити в цитатах власні думки. (З посібника.)

  VI. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).

  VII. Підведення підсумків уроку.

  VIІI. Домашнє завдання.
  У формі роздуму розкрити зміст афоризму «Заговори, щоб я тебе побачив» (слова, приписувані Сократові).

  Урок № 58. Тема. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування. Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Повернутися на сторінку Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.