Урок № 52. Повторення вивченого про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Урок № 52. Повторення вивченого про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Прочитати. В прямому чи переносному значенні вжито виділені слова? свою думку обгрунтувати. Витлумачити пряме значення цих слів.

  Живуть в анкеті серця імена однополчан — полеглих побратимів. (Д.Луценко.) Не поможуть епітафії і промови урочисті. Темні плями в біографії не подужає хімчистка. (В.Гужва.) Той метушиться в здобуванні віз, той пнеться розгадати суперприз. (Ю.Каплан.) Уже змалку Варя зарекомендувала себе практичню людиною. У парку вона гуляла за материною інструкцією. (М.Хвильовий.)

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
  Дехто з мовознавців вважає, що слід розрізняти поняття офіційний документ і діловий папір. До документів вони відносять закони, укази, урядові постанови, резолюції, програми, статути тощо. Діловими паперами вважають накази, звіти, заяви, доручення, розписки, протоколи. Проте більшість науковців обстоюють думку, що терміни документ і діловий папір усе ж слід вважати тотожними.
  Ділові папери складаються в офіційно-діловому стилі. Офіційно-діловий стиль — це різновид літературної мови, який обслуговує сферу офіційно-ділових стосунків. У діловому мовленні поєднуються дві функції: інформативна (повідомлення) та волюнтативна (наказовість).
  Діловому стилеві властиві такі ознаки:
  1) вживання готових усталених формул і мовних зворотів (кліше);
  2) точність, ясність, логічність, об’єктивність, стислість у викладі думок;
  3) вживання слів тільки в прямому значенні;
  4) прямий порядок слів у реченнях;
  5) вживання спеціальної термінології;
  6) відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвленої лексики.
  Офіційно-діловий стиль має окремі стильові різновиди: адміністративно-канцелярський (включає планово-звітну, розпорядчу, директивну, облікову документацію й ділове листування), законодавчий (юридичний) і дипломатичний.
  Будь-який діловий папір складається відповідно до встановленої форми. Навіть незначний відступ від взірця може зробити його недійсним. До кожного ділового папера ставляться такі вимоги:
  1) чітке дотримання усталеної структури: реквізитів, які відповідають типові документа, правильне використання ключових слів (ухвалили, прошу, рекомендуємо, гарантуємо, наказую тощо);
  2) вживання мовних засобів офіційно-ділового стилю (уникнення розмовних, просторічних, емоційно забарвлених слів);
  Документи мають різний ступінь стандартизації. Одні (розписка, заява, протокол) більш регламентовані, інші (лист, оголошення) — менш, деякі (автобіографія, характеристика) мають незначний рівень стандартизації.

  Словник.
  Кліше мовне — готовий мовний зворот, що використовується в певних умовах і подібних текстах, полегшуючи процес спілкування.
  Термінологія — сукупність термінів певної галузі виробництва, науки, мистецтва тощо.
  Реквізити — сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не має юридичної сили.
  Стандартизація — встановлення єдиних обов’язкових норм і вимог.

  Прочитати. Усно переказати зміст прочитаного.

  Заява — документ, що містить пропозицію або прохання однієї чи кількох осіб до установи чи керівної особи. Це один з найпоширеніших ділових паперів.

  Заява завжди пишеться від руки і в одному примірнику — так передбачено стандартом. Стандарт передбачає для заяви такі реквізити:
  1. назва організації, установи чи посади особи, яким подається заява (пишеться праворуч, на останній третині рядка);
  2. відомості про того, хто подає заяву (розміщуються колонкою нижче першого реквізиту);
  3. назва документа — “заява” (пишеться посередині);
  4. текст заяви (з абзаца й з великої літери);
  5. дата й підпис (під тектсом, підпис — праворуч, дата — ліворуч).
  Існують заяви прості (містять лише прохання чи пропозицію) й складні, мотивовані (подається обгрунтування просьби чи пропозиції, може наводитися перелік документів, що додаються до заяви).
  За П.Білоусенком.

  Прочитати. Вказати наявні в текстах заяв реквізити. Вказати просту й складну заяви.

  Директорові Харківської середньої
  школи № 5 Козаченкові П.І.
  директора Харківського педагогічного
  коледжа № 45 Палійчук С.М.

  Заява

  Прошу дозволити волейбольній команді училища щотижня по середах з 15 до 18 год проводити тренування на спортивному стадіоні вашої школи.

  10.10 2002 р. (підпис)

  Ректорові Національного
  Педагогічного університету
  ім. М.П.Драгоманова
  академіку М.І.Шкілю
  Незовибатька Василя Івановича,
  який проживає у м.Вінниці
  по вул. М. Пирогова, 4, кв.10

  Заява

  Прошу допустити мене до співбесіди для вступу на заочне відділення Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.

  До заяви додаю:
  1) атестат про середню освіту;
  2) копію трудової книжки;
  3) довідку про стан здоров’я;
  4) автобіографію;
  5) чотири фотокартки.

  15.05. 2002. (підпис).

  Прочитати. Які з-поміж пoданих мовних кліше можуть вживатися в текстах заяв? Позитивною чи негативною є роль кліше у діловому спілкуванні?

  Узяти до відома; прошу надати; доводжу до вашого відома, узяти за основу; доручаю одержати; до заяви додаю; план заходів затвердити, за звітний перод, прошу зарахувати мене на посаду; роботу визнати задовільною.

  Від імені учня дев’ятого класу скласти за зразком такі заяви:

  • про зарахування до 10 класу середньої школи;
  • про дозвіл достроково скласти екзамени в зв’язку з переїздом родини на постійне проживання до іншого міста;
  • про зарахування до професійно-технічного училища;
  • про допущення до вступних іспитів до технікуму радіоелектроніки (геофізики; готельного господарства).

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
  Автобіографія — життєпис особи, складений нею самою. Цей документ відбиває найголовніші моменти життя особи, її трудової діяльності.
  Заголовок документа може складатися з одного слова — автобіографія. Тоді він розпочинається так: “Я, Степанченко Іван Никодимович, народився…” Рідше трапляється такий заголовок: Автобіографія Степанченка Івана Никодимовича. В такому разі діловий папір розпочинається словами Я народився… .
  В автобіографії мають бути такі дані:
  1) прізвище, ім’я по батькові того, хто її склав;
  2) дата народження;
  3) місце народження;
  4) хто батьки;
  5) де жив;
  6) відомості про навчання;
  7) відомості про трудову діяльність;
  8) короткі відомості про склад сім’ї.
  У кінці зазначається дата й ставиться підпис.
  Кожне нове повідомлення розпочинається з нового рядка. Дата записується під текстом ліворуч, підпис автора ставиться справа. Автобіографія пишеться від руки.
  Документ складається від першої особи. Граматичне значення першої особи передається за допомогою особових закінчень дієслів.
  З книжки “Учіться висловлюватись”.

  Прочитати. За поданим зразком скласти автобіографію.

  Автобіографія

  Я, Кошовий Микола Степанович, народився 10 жовтня 1983 року в м.Харкові.
  З 1990 по 2001 рр навчався в Харківські середній школі № 28.
  По закінченні школи вступив на навчання на філологічний факультет Національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Нині навчаюся на другому курсі.
  Мій батько — Кошовий Степан Семенович — учитель української мови і літератури харківської середньої школи № 30. Мати — Кошова Світлана Олексіївна — лікар-офтальмолог, працює в дитячій поліклініці № 6 м.Харкова.

  3. 11. 2003. (підпис).

  Урок № 52. Повторення вивченого про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.