Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  1. Тема уроку: Вступ. Мова – скарбниця духовності народу

  2. Тема уроку: Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

  3. Тема уроку: Частини мови. Вивчені групи орфограм

  4. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання

  5. Тема уроку: Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

  6. Тема уроку: Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)

  7. Тема уроку: Відмінювання дієприкметників. Голосні в закінченнях дієприкметників.

  8. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

  9. Тема уроку: Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників

  10. Тема уроку: Перехід дієприкметників у прикметники

  11. Тема уроку: Безособові дієслівні форми на -но, -то

  12. Тема уроку: Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

  13. Тема уроку: Не з дієприкметниками

  14. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Дієприкметник). Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей (із вживанням дієприкметників)

  15. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий стислий переказ тексту

  16. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Ділові папери. Розписка. Аналіз письмового переказу

  17. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

  18. Тема уроку: Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. Літера и в суфіксах дієприслівників

  19. Тема уроку: Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

  20. Тема уроку: Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їхнє творення

  21. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

  22. Тема уроку: Не з дієприслівниками

  23. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

  24. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Дієприслівник). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Навчальне читання мовчки

  25. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис зовнішності людини (за власними спостереженнями)

  30. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору

  31. Тема уроку: Прислівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

  32. Тема уроку: Ступені порівняння прислівників

  33. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Особливості будови розповіді про процес праці Усний вибірковий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

  34. Тема уроку: Способи творення прислівників

  35. Тема уроку: Букви н та нн у прислівниках

  36. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

  37. Тема уроку: Не, ні з прислівниками

  38. Тема уроку: И та і в кінці прислівників

  39. Тема уроку: Дефіс у прислівниках

  40. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу. Контрольне читання мовчки

  41. Тема уроку: Написання прислівників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Прислівник, правопис прислівників)

  42. Тема уроку: Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

  43. Тема уроку: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні

  44. Тема уроку: Непохідні і похідні прийменники

  45. Тема уроку: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

  46. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників)

  47. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий твір-розповідь про процес праці за власним спостереженням

  48. Тема уроку: Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види

  49. Тема уроку: Вживання сполучників у простому й складному реченнях

  50. Тема уроку: Написання сполучників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників)

  51. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Сполучник)

  52. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий cтислий переказ тексту, що вміщує розповідь про процес праці

  53. Тема уроку: Частка як службова частина мови

  54. Тема уроку: Розряди часток за значенням

  55. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму

  56. Тема уроку: Написання часток бо-, но-, то-, -от, таки-

  57. Тема уроку: Не, ні з різними частинами мови (узагальнення)

  58. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток)

  59. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру

  60. Тема уроку: Вигук як особлива частина мови. Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.

  61. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків)

  62. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Створення діалогів дискусійного характеру відповідно до запропонованої ситуації. Замітка дискусійного характеру

  63. Тема уроку: Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки

  64. Тема уроку: Найскладніші орфограми

  65. Тема уроку: Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

  66. Тема уроку: Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень

  67. Тема уроку: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

  68. Тема уроку: Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Тематичне тестування (тема: Словосполучення і речення)

  69. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом

  70. Тема уроку: Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета

  71. Тема уроку: Простий і складений присудок (іменний і дієслівний)

  72. Тема уроку: Тире між підметом і присудком

  73. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини або елементами роздуму

  74. Тема уроку: Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Види обставин за значенням

  75. Тема уроку: Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Контрольне аудіювання

  76. Тема уроку: Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Контрольне читання мовчки

  77. Тема уроку: Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Просте речення; головні й другорядні члени речення)

  Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.