• Реклама

Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

1. Тема уроку: Вступ. Мова – скарбниця духовності народу

2. Тема уроку: Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

3. Тема уроку: Частини мови. Вивчені групи орфограм

4. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання

5. Тема уроку: Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

6. Тема уроку: Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)

7. Тема уроку: Відмінювання дієприкметників. Голосні в закінченнях дієприкметників.

8. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

9. Тема уроку: Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників

10. Тема уроку: Перехід дієприкметників у прикметники

11. Тема уроку: Безособові дієслівні форми на -но, -то

12. Тема уроку: Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

13. Тема уроку: Не з дієприкметниками

14. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Дієприкметник). Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей (із вживанням дієприкметників)

15. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий стислий переказ тексту

16. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Ділові папери. Розписка. Аналіз письмового переказу

17. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

18. Тема уроку: Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. Літера и в суфіксах дієприслівників

19. Тема уроку: Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

20. Тема уроку: Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їхнє творення

21. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

22. Тема уроку: Не з дієприслівниками

23. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

24. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Дієприслівник). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Навчальне читання мовчки

25. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис зовнішності людини (за власними спостереженнями)

30. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору

31. Тема уроку: Прислівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

32. Тема уроку: Ступені порівняння прислівників

33. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Особливості будови розповіді про процес праці Усний вибірковий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

34. Тема уроку: Способи творення прислівників

35. Тема уроку: Букви н та нн у прислівниках

36. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

37. Тема уроку: Не, ні з прислівниками

38. Тема уроку: И та і в кінці прислівників

39. Тема уроку: Дефіс у прислівниках

40. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу. Контрольне читання мовчки

41. Тема уроку: Написання прислівників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Прислівник, правопис прислівників)

42. Тема уроку: Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

43. Тема уроку: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні

44. Тема уроку: Непохідні і похідні прийменники

45. Тема уроку: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

46. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників)

47. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий твір-розповідь про процес праці за власним спостереженням

48. Тема уроку: Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види

49. Тема уроку: Вживання сполучників у простому й складному реченнях

50. Тема уроку: Написання сполучників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників)

51. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Сполучник)

52. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Письмовий cтислий переказ тексту, що вміщує розповідь про процес праці

53. Тема уроку: Частка як службова частина мови

54. Тема уроку: Розряди часток за значенням

55. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму

56. Тема уроку: Написання часток бо-, но-, то-, -от, таки-

57. Тема уроку: Не, ні з різними частинами мови (узагальнення)

58. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток)

59. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру

60. Тема уроку: Вигук як особлива частина мови. Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.

61. Тема уроку: Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків)

62. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Створення діалогів дискусійного характеру відповідно до запропонованої ситуації. Замітка дискусійного характеру

63. Тема уроку: Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки

64. Тема уроку: Найскладніші орфограми

65. Тема уроку: Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

66. Тема уроку: Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень

67. Тема уроку: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

68. Тема уроку: Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Тематичне тестування (тема: Словосполучення і речення)

69. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом

70. Тема уроку: Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета

71. Тема уроку: Простий і складений присудок (іменний і дієслівний)

72. Тема уроку: Тире між підметом і присудком

73. Тема уроку: Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини або елементами роздуму

74. Тема уроку: Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Види обставин за значенням

75. Тема уроку: Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Контрольне аудіювання

76. Тема уроку: Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Контрольне читання мовчки

77. Тема уроку: Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Просте речення; головні й другорядні члени речення)

Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Комментарии закрыты.