Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А ш..потіти, ш..рокий, сп..тати
Б к..сіль, кош..ня, зал..вати
В мереж..во, гл..бінь, п..ріг
Г мар..во, згар..ще, мороз..во
Д книж..чка, вул..чка, вузл..чок

2. Літеру и пропущено в реченні
А Правда холодна, а бр..хня тепла.
Б Мир та лад — в..лякий клад.
В Як не вмієш, то й не б..рися.
Г Див..ться звисока, а нічого не бачить.
Д Сини до хати прин..суть, а дочки угли розн..суть.

3. Літеру е пропущено в реченні
А В юності нам найчастіше виб..рає дорогу серце.
Б Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю.
В Багряні хребти попідп..рали небо.
Г Зоря вечірня прост..лає останні смуги на воді.
Д Можна все на світі виб..рати. сину.

4. Прочитайте речення.
А з(1)мля л(2)жить м(3)дова, а поля пожаті мріють, на городах дост(4)гають гарбузи з(5)леноребрі.

Літеру и треба писати замість цифри
А1
Б 2
ВЗ
Г4
Д 5

5. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А зас..нати, дзв..ніти, др..жати
Б гр..мтіти, сп..нити, прокл..нати
В л..ман, кр..мезний. оз..ратися
Г с..рпанок, добр..во, кр..шталевий
Д чужинецький, ож..ваги, бад..лина

6. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А схв..лювати, ос..ледець, пряд..во
Б пал..чка, в..сочина, кош..чок
В д..плом, створ..ння, вогн..ще
Г м..лькати, гл..бінь, скр..піти
Д кр..шити, сем..ро, х..мерний

7. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А промов..стий, сх..литися, тр..мати
Б пр..звисько, вр..ватися, зб..регти
В виховат..ль, сел..ще, тр..валий
Г к..рпатий, т..рплячий, розх..тати
Д очищ..ння, нам..стинка, поз..чати

8. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А сл..вовий, перепл..вуть, д..таль
Б бл..скавиці, одгр..міти, муз..ка
В печ..ніга, кр..тичннй, заруч..ни
Г хр..зантема, велос..пед, с..режки
Д конт..нент, гар..зонт, п..рукар

9. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А зл..генька, пр..вітний, кл..новий
Б зап..чалитися, хр..бет, зв..чайний
В м..нувшина, д..белий, дол..нька
Г п..чатка, зап..речити, л..дацюга
Д д..вина, гр..чаний, м..тушливий

10. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А тихес..нький, вос..ни, видов..ще
Б куч..рявий,зн..нацька, пл..скатий
В об..реш, зас..лити, невм..руший
Г л..ментуватн, стр..міти, скр..бти
Д вир..нути, дал..чінь, оч..видець

11. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А розч..сати, підстр..гати, бр..хати
Б ап..льсиновий, м..дадіст, пташ..чка
В спост..реження, хвил..чка, побл..зу
Г мисл..ння, виш..нька, автор..тет
Д суп..речливий, вар..во, од..колон

12. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А р..бристий, р..веранс, р..дати
Б марм..лад, пел..на, през..дент
В в..ршина, св..стіти, р..зонанс
Г вер..щати, р..візія, хр..стини
Д ч..новник, об..рти, тв..рдиня

13. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А р..кламний, тр..нування, цуц..ня
Б поч..кати, дощ..чка, р..монтний
Б зд..вований, п..стливий, ож..ледь
Г буз..на, м..режка, справ..дливий
Д обл..денілий, пр..стиж, л..бонь

14. Прочитайте поезію.
М(1)нає літо. Осінь вже бр(2)де,
Лісів багрець торкнувся вер(3)сневий.
І пахне чебр(4)цем, і листя де-не-де,
Кружляючи, лягає під д(5)рева.

Літеру и треба писати замість цифри
А 1
Б 2
Б 3
Г 4
Д 5

15. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А к..шеня, к..п’ятити, л..генда
Б бр..ніти, вит..рати, скр..піти
Б тр..вога, ст..блина, ож..вати
Г д..ректор, зд..рати, мер..хтіти
Д т..рпіти, п..ріг, прим..ритися

16. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А шел..стіти, г..рой, глиб..на
Б б..региня, скр..готати, л..мон
Б кл..котіти, заб..ру, ст..жина
Г л..тіти, мережево, поверхово
Д зам..хти, мороз..во, пош..пки

17. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А вул..чка, оч..рет, ч..мпіон, юр..сдикція
Б ф..стиваль, гр..чаний, плет..во, в..чоріти
В зам..рехтіти, гус..ниця, л..вада, т..раж
Г ал..горія, скл..піння, ш..ренга, дон..чка
Д бр..ніти, вел..тень, зайч..ня, Водохр..ще

18. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А д..шевий, лот..рея, ст..блина, щ..бетання
Б щ..дрівка, вел..чезний, вист..лити, ч..пурннй
В сут..ніти, в..рещати, кол..скова, в..рболіз
Г в..черя, кр..тичний, благоч..стивий, м..даль
Д кл..котіти, тр..вожний, в..селка, ш..потіти

19. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А зуп..няти, ч..рствий, д..сяток, м..дівник
Б сем..ро, з..леніти, об..режний, вовч..ня
В справ..дливість, д..вина, в..теран, бер..зень
Г заруч..ни, сел..зень, пол..тіти, с..лянський
Д ч..решня, кр..латий, пл..чима, пш..ниця

20. Прочитайте поезію.
Л(1)тять, пл(2)вуть і сурмлять у в імлі
шовкові, жовті й с(3)зопері птиці
із конт(4)инентів чорної з(5)млі
у рідні гнізда, на свої кр(6)ниці.

Літеру е треба писати на місці цифр
А 1,3
Б 2,4
В 1,5
Г 5,6
Д 2,3

21. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А к..тушка, ак..рдеон, ..таман
Б ак..мпанемент, к..жан, ..ренда
В п..ром, сарк..фаг, трансн..рант
Г к..нфорка, пат..логія. к..шалот
Д ф..нікулер, ді..рама, п..ролон

22. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А г..лова, п..лтавський, б..гатство
Б к..лосся, вор..шити, д..ріжка
В к..зак, марм..ровий, з..зуля
Г пар..бок, г..нчар, оп..лонка
Д б..рсук, кр..хмаль, м..настир

23. Букву о на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А с..кира, кр..пива, п..ртрет
Б ябл..ко, г..лубиний. л..пата
В к..жух, п..ріг, б..гатир (заможний)
Г сл..в’яни, ч..рнило, к..зан
Д т..вар, к..миш, марм..р

24. Правильно написано всі слова рядка
А допомогати, коровай, зломити
Б отаман, горячий, ламати
В солдат, богато, качан
Г ганяти, багач, паганий
Д калач, допомога, гонити

Відповіді до теми Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 В;
2 Г;
3 Б,
4 Г;
5 Д;
6 Б;
7 А;
8 Б;
9 Г;
10 Б;
11 Б;
12 Г;
13 А;
14 А;
15 Б;
16 В;
17 Г;
18 А;
19 Б:
20 В;
21 А;
22 Д;
23 А;
24 Д.

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)