Основні правила переносу слів з рядка в рядок.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Правильно поділено для переносу всі слова рядка
А під-казка, ґу-дзик, ки-яни, при-свячений
Б бать-ко, сид-жу, об’-єкт, щас-тя
В бадь-орий, міль-ярд, кольо-ри, яск-равий
Г жит-тя, але-я, пере-крити, козаць-кий
Д опе-рація, ві-сь. львів-ський, щед-рість

2. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку
А Ки-їв, де-в’ять, змага-ння
Б перед-звін, вік-но, туман-ний
В крає-вид, пере-класти, під-йом
Г су-джу, вол ьо-вий, куль-ка
Д арф’-яр, прось-ба, люд-ський

3. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку
А сиві-ють, видиок-руг, небес-ний
Б баталь-йон, урожай-ний, поя-ва
В зуст-річний, заме-тіль, ате-льє
Г водо-йма, ор-линий, лис-тяний
Д пре-святий, узбі-ччя, трав’-яний

4. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку
А від’-ємний, знай-дений, при-ємний
Б пі-джак, пере-ллють, від-дячити
В гай-овий, три-гранний, сон-ний
Г вагон-ний, звід-кіль, пое-тичний
Д бажа-ння, посі-яний, слаб-кість

5. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку
А хвиль-ка, по-хвалитися, са-джає
Б криль-ми, тінь-овий, узбереж-жя
В чорно-книжник, дру-зями, мрі-ями
Г музей-ний, під-звітний, конь-як
Д кра-йовий, ми-ттєвий, остан-ній

6. Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку
А пів’-ясена, сльо-зи, солом’я-ний
Б водо-грай, краї-на, найцін-ніше
В багат-ство, хвой-ний, ку-льовий
Г че-сть, сер-йозний, приватиза-ція
Д облич-чя, небо-схил, край-небо

Відповіді до теми Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 А;
2 Б;
3 А;
4 В;
5 Б;
6 Г.

Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)