Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року з української мови і літератури. Основна сесія №1. Тестові завдання з відповідями

Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року з української мови і літератури. Основна сесія №1. Тестові завдання з відповідями

Основна сесія №1

Частина 1
Українська мова

Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7.

(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному — взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова — це не/наче душа, яка ходить навшпиньках.

1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А маленької дитини
Б над колискою
В почутої мелодії
Г ходить навшпиньках

Лексика. Пряме та переносне значення слова
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 208.

2. Фразеологізмом є вислів
А багатоголосся душі
Б відкривається шлях
В взаємності з життям
Г колискова — це душа

Фразеологія
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 234-241.

3. Окремо в цьому тексті пишуться слова
А в/перше
Б від/тепер
В на/певно
Г не/наче

Орфографія. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків).
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. — К.: Зодіак- ЕКО, 2007. — С. 212-216.

4. Іменник виділено в словосполученні з тексту
А починається з колискової
Б звучання почутої мелодії
В для маленької дитини
Г ходить навшпиньках

Морфологія. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 129-131.

5. Вставне слово вжито в реченні
А першому
Б третьому
В четвертому
Г п’ятому

Синтаксис. Види речень за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання)
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Зодіак- ЕКО, 2008. — С. 181-196.

6. Складним є речення
А перше
Б друге
В третє
Г п’яте

Види речень за будовою (прості й складні).
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — С. 10-11.

7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

Синтаксис. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Зодіак- ЕКО, 2008. — С. 158-171.

8. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
А виставковий павіл..йон, шановне пан..ство
Б громадянська позиція, здаєт..ся в оренду
В п’ят..сот гривень, перевірка знан..
Г абсолютна мен..шість, пол..ське посольство
Д підійти близ..ко, гетьман..ський палац

Орфографія. Правила вживання м’ якого знака
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 171-174.

9. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку
А виконувати реч..тативом, промовиста ц..тата
Б створити за аналог..єю, словниковий д..ктант
В с..гнальні вогні, соціологічне опитування
Г історія ав..ації, порадитися з д..ректором
Д ..нженерний фах, схвалення колект..ву

Орфографія. Написання слів іншомовного походження.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 190-196.

10. Граматичну помилку допущено в словосполученні
А сто кілограмів
Б незручних туфель
В барвистих ярмарок
Г багатоповерхових готелів
Д запалення легень

Морфологія. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменника.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 142-164.

11. Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова
А край
Б груша
В кущ
Г кварц
Д вечір

12. Правила вживання лапок дотримані в уривку з афіші
А Творчий колектив «Національної опери України» ім. Т. Г. Шевченка запрошує на прем’єру балету Сергія Прокоф’єва «Ромео і Джульєтта».
Б «Кримськотатарський академічний музично-драматичний театр» (м. Сімферополь) пропонує оригінальну постановку Лісової пісні Лесі Українки.
В 20 липня у Львові буде показана моновистава «творчої майстерні Театр у кошику», що є першим сценічним прочитанням поеми Тараса Шевченка «Сон».
Г Ще в давнину малювали козака «Мамая» на картинах, скринях і стінах. Хто ж він такий? Про це — вистава Донецького обласного театру ляльок «Пригоди козака Мамая».
Д Запрошуємо мешканців і гостей Дніпропетровська на концерти Будинку органної та камерної музики. У новому залі з дивовижною акустикою встановлений механічний орган німецької фірми «Зауер», який має 2074 труби.

Орфографія. Лапки у власних назвах.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С. 130.

13. Граматичну помилку допущено в рядку
А найвірогідніше тлумачення
Б більш вищий пагорб
В менш доцільний спосіб
Г щонайвигідніші умови
Д якнайкращий підручник

Морфологія. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми).
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 194-197.

14. Граматичну помилку допущено в реченні
А Що вища культура народу, духовна та матеріальна, то вища й міцніша позиція його мови.
Б Відомо, що творча своєрідність художника найповніше виявляється в його книгах.
В Коли маєш дар, успадкований від матері, від рідного народу, то обов’язок твій — народові його й повернути.
Г Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу.
Д Коли заповіт Альфреда Нобеля оприлюднили, виникли найсуперечливіші чутки та судження.

Синтаксис. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Зодіак- ЕКО, 2008. С. 100-116

15. Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев ’яносто вісім наведено в рядку
А Р. в. семи сотень дев’яноста восьми
Б Д. в. сімсот дев’яноста вісьмом
В Зн. в. семисот дев’яноста вісім
Г Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма
Д М. в. (на) семисот дев’яноста вісьмох

Морфологія. Типи відмінювання кількісних числівників
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 232-238.

16. У реченні
І радісн(1)о, що Київ наш осін(2)ій,
Хоч довгу путь у світі перейшов,
Весь у труді, в натхнен(3)і, у горін(4)і,
Весь на риштован(5)ях нових будов!
подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, окрім
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

Орфографія. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 182-189.

17. Правильно утворено форму 3-ої особи множини від інфінітива
А бігти — біжуть
Б свистати — свистають
В хотіти — хотять
Г сідати — сидять
Д губити – гублять

Морфологія. Словозміна дієслів І та II дієвідміни
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. — К.: Зодіак- ЕКО, 2007. — С. 59-67.

18. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Опівдні насунулися хмари…» обрати
А заступивши темрявою небо.
Б і зависли над молодими садами.
В які змусили все живе зачаїтися.
Г і ринула стоголоса злива.
Д пішов густий літній дощ.

Синтаксис. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — С. 13-14.

19. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А надзьобувати, юшечка, щасливець
Б бджолосім’я, розмаїтість, узбережжя
В єднання, сором’язливість, щирість
Г джерельце, льодовий, щільний
Д зшивати, рум’янець, дзеркальце

Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 134-137.

20. Усі розділові знаки правильно вжиті в реченні
А Багато струмків народжується тут, високо на горах, де росами опадають тумани, й де хмари часто сіють дощі.
Б Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним пензлем?
В Хоч навколо, за тином ліс жовтів і мінився осінніми фарбами, але хміль іще буйно зеленів.
Г Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним.
Д Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю на котрій, чіпляючись колосками за гілки, буяє розкішна рослина.

Синтаксис. Складнопідрядне речення, його будова.
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — С. 34-44.

21. Частка не пишеться окремо у варіанті
А стало не/переливки
Б не/здужати всіх завдань
В не/покоїтися через погоду
Г не/дооцінювати друзів
Д говорити не/правду

Орфографія. Правопис не з різними частинами мови.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. — К.: Зодіак- ЕКО, 2007. С. 266-270.

22. Спонукальним є речення
А Жінки втомились бути непрекрасними.
Б За правду, браття, єднаймось щиро.
В Весна прийшла, та якось несподівано!
Г Шматок землі, ти звешся Україною.
Д Дрібнота буть не годна ворогами.

Синтаксис. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні).
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 71.

23. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка
А засвітити, зломити, зчищати
Б садочок, футболіст, дивина
В коротший, витрачати, позаторік
Г царювати, цимбаліст, цікавий
Д анекдот, покрівля, краяти

Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 148-150.

24. З’ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові.

Фрагмент реченняВид підрядного речення
1 … понад усе хотіли, щоб…А означальне
2 … зайшов до магазину, щоб …Б з’ясувальне
3 … дуже сподобалася книга, що її …В умови
4 … настільки досвідчена, що…Г мети
Д ступеня та способу дії

Відповідь:

Фрагмент реченняВид підрядного речення
… понад усе хотіли, щоб …– з’ясувальне
… зайшов до магазину, щоб … – мети
… сподобалася книга, що її …– означальне
… настільки досвідчена, що …– ступеня та способу дії

Синтаксис. Основні види підрядних речень
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — С. 48.

25. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Він (1)прожив під сонцем (2)коло ста літ, (3)ніколи не (4)ховаючись у холодок.
А дієслово
Б дієприкметник (форма дієслова)
В дієприслівник (форма дієслова)
Г прислівник
Д прийменник

Відповідь:
1 дієслово
2 прийменник
3 прислівник
4 дієприслівник (форма дієслова)

Морфологія.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 126-128.

26. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака на місці крапок.

Розділовий знак Приклад
1 комаА Знаю я … моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім путі.
2 двокрапкаБ Це просто день, що врубується в простір … Сергій Жадан ….
3 тиреВ Ось ранок … синім возом … їде … і сонця сніп в село везе.
4 дужкиГ Вдихати вітер Батьківщини … найвище щастя на землі.
Д І сонце падало за тьмяним морем трав… на землю маки кинувши червоні.

Синтаксис. Розділові знаки в різних видах речень.
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — С. 210-221.

Відповідь:

Розділовий знакПриклад
кома –І сонце падало за тьмяним морем трав … на землю маки кинувши червоні.
двокрапка –Знаю я … моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім путі.
тире –Вдихати вітер Батьківщини … найвище щастя на землі.
дужки –Це просто день, що врубується в простір … Сергій Жадан ….

27. З’ясуйте вид поданих простих речень.

Вид реченняПриклад
1 означено-особовеА Танцюють, особове співають, веселяться на вулиці.
2 неозначено-особовеБ Лінивим не находишся — ледачим не наробишся.
3 узагальнено-особовеВ Мило мені та спокійно серед тої лісової тиші.
4 безособовеГ Усоте прославляю буйноту життя.
Д З неба, як розтоплене золото, ллється світ сонця.

Відповідь:

Вид реченняПриклад
означено-особове– Усоте прославляю буйноту життя.
неозначено-особове– Танцюють, співають, веселяться на вулиці.
узагальнено-особове– Лінивим не находишся – ледачим не наробишся.
безособове– Мило мені та спокійно серед тої лісової тиші.

Синтаксис. Типи односкладних речень.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Зодіак- ЕКО, 2008. — С. 131-148.

28. Доберіть замість пропусків потрібні слова.

Речення Пропущене слово
1 Замість паспорта можна подати … про народження.А свідоцтво
2 Це було натхненне й поетичне … в коханні.Б свідчення
3 На вході чергові обов’язково перевіряють … особи.В освідчення
4 Лейтенант уважно занотував … очевидця події.Г засвідчення
Д посвідчення

Відповідь:

Речення Пропущене слово
Замість паспорта можна подати … про народження.– свідоцтво
Це було натхненне й поетичне … в коханні.– освідчення
На вході чергові обов’язково перевіряють … особи.– посвідчення
Лейтенант уважно занотував … очевидця події.– свідчення

Лексика. Лексичне значення слова.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 202-209.

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29-36.

Мистецтво, не підвладне часу
(1-11) На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних художників. Не обійшла ця доля й полотна великого Вінсента ван Гога: якось переконували, що виставлена на продаж картина «Сад в Овері» — підробка. Доводили, що неможливо за короткий час зробити таку систему крапок, натякали на стилістичну невідповідність. Але ретельні рентгенівські дослідження засвідчили, що всі роботи митця написані зі «швидкістю виконання й без вагань», «на одному подихові». І картину купили за рекордну суму. Для «Саду в Овері» характерна унікальна техніка пуантилізму, сутність якої полягає в нанесенні на полотно окремих дрібних крапок чистого кольору. Якщо розглядати таку картину з відстані, ці крапки змішуються, і кольорове відчуття виявляється іншим, аніж коли фарби були б змішані на самому полотні.
(12-17) Він був найбіднішим за життя, а став найдорожчим сьогодні художником. Чи сподівався будь-коли ван Гог, що досягне такого успіху, що його роботи купуватимуть? Вінсент запевняв: «Роль, яку я відігравав чи відіграватиму, завжди залишиться другорядною». Він щиро вирішив творити мистецтво заради мистецтва. Без жодних меркантильних інтересів… Зрештою, він і не міг ними керуватися — так відкрито він бачив природу.
(18-32) 1885 року, після виснажливих тренувань і праці в багатьох техніках живопису, Вінсент виставляє на продаж одну з картин. Вона, за його словами, була настільки вдалою, що він «не зміг її продати», — художник просто подарував полотно. Ван Гог, свідомо присвятивши своє життя живопису, у який був несамовито закоханим, працює не в порожнечу: «Я знаю, що я хочу вкласти у свої картини, і намагатимусь цього досягти навіть ціною життя, тому що мене надихає абсолютна віра в мистецтво». І живописець самовдосконалюється, розвиває в собі енергію й думку. Він знає, що відчуває красу, сутність речей, і йде вузькою, але усвідомленою стежкою, аби постійно розвивати те відчуття, розкриватися всесвітові якомога більше. Вінсент відтворює своє бачення світу для того, аби зробити його чистішим, наблизити до первісного стану. 1882 року ван Гог пише: «Я хочу робити такі картини, які зворушать багатьох людей. А для цього треба писати не покладаючи рук, без зупинок, без сподівань на земні блага, без жалю до себе». Так, він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча самодисципліна.
(33-38) З дитинства ван Гог прагнув іншого, по-справжньому духовного життя, ішов своїм, загадковим шляхом. Надмірна серйозність і нелюдимість хлопця вкупі із захопленням природою та вибухами пристрасної ніжності до близьких — свідчення його пошуків досконалого світу у світі недосконалому. Дитина й дорослий митець були єдиною енергетичною істотою, яка прийшла до нашого світу
(39-45) Вінсент створював полотно легко. Він справді набив руку старанними, наполегливими й самозреченими вправами. Очевидці розповідають, що митець писав постійно й безперервно. Ван Гог просто завалював майстерню полотнами, був машиною (як сам себе називав) з виробництва картин. І всюди Вінсент не зраджує свого бачення — сміливо й вільно зафарбовує полотно, виплескуючи на нього енергію й відображаючи суть речей, їхні енергетичні форми. Найбільше в мистецтві художник цінує реалізм.
Непідробний.
(46-53) Ван Гог відсторонювався від власних творів. Він давав їм жити самостійним життям. Немає часу та й просто нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах. Увагу треба приділяти природі, якій Вінсент віддається цілком, особливо під час роботи над картиною. Живопис. Живо писати. Вінсент же пише яро — сама бачена ним природа малює його рукою, відтворюючи саму себе на полотні (не дивно, що його картини випромінюють не лише три виміри, а й інші, загадкові й неприйнятні для звичайної людини). Може, ще й тому Вінсент за дев’ять років написав понад 800 полотен — рекордна для такого відтинку часу кількість.
(54-60) Цікава історія творів митця. Він залишав безліч полотен у всіх кутках Голландії, Бельгії, Франції — скрізь, де працював. Забував, не встигав забрати, не міг забрати… І тоді з його полотнами творилися дивні речі: їх спалювали, не вбачаючи в них жодної цінності, картини тачками возили халамидники, розпродуючи їх по десять центів за штуку, з них обдирали фарбу й повторно писали на них, полотна використовували як циновки, мішені, ними прикрашали горища й затуляли дірки курників.
(61-64) Чому Вінсента ван Гога не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що він, як і інші великі люди, як і інші самобутні постімпресіоністи, випередив час! Енергетика ван Гога просто шалена. Люди ж не володіли тоді тим рівнем енергетичної вібрації, аби сприймати її, а тим більше — цінувати.
(65) Зараз вони її цінують.
За В. Терещенком, журнал «Політика і культура»

29. Синонім до фразеологізму з речення «Він справді набив руку старанними, наполегливими й самозреченими вправами» (рядки 39-40) —
А набити оскому
Б робити своє
В узяти в руки
Г собаку з’їсти

Фразеологія. Фразеологізми.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 234-241.

30. Слово, виділене у вислові «Вінсент же пише яро» (рядки 49-50), ужито, щоб
А заперечити зміст попереднього речення
Б означити потяг художника до швидкого заробітку
В підкреслити яскравість і пристрасність його манери
Г змалювати гнівне обурення художника навколишньою дійсністю

Лексика. Багатозначні й однозначні слова.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 205-206.

31. У тексті немає мікротеми
А бачення ван Гогом мети свого життя
Б малярська майстерність художника
В спадщина митця в музеях світу
Г сприйняття його творів сучасниками

Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 45.

32. Принцип «творити без жодних меркантильних інтересів» ілюструють усі фрагменти тексту, окрім
А На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних художників (рядки 1-2).
Б … треба писати не покладаючи рук, без зупинок, без сподівань на земні блага, без жалю до себе (рядки 29-30).
В Немає часу та й просто нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах (рядки 47-48).
Г Він залишав безліч полотен. повсюди, де працював. Забував, не встигав забрати, не міг забрати. (рядки 54-56).

Розвиток мовлення. Структура тексту типу розповіді, опису, роздуму.
Біляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. — К.: Освіта, 2004. С. 182-186.

33. Висновком, що випливає з інших поданих суджень, є
А Усі роботи митця написані зі «швидкістю виконання й без вагань», «на одному подихові» (рядки 6-7).
Б Живописець самовдосконалюється, розвиває в собі енергію й думку (рядки 24-25).
В Він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча самодисципліна (рядки 31-32).
Г Вінсент за дев’ять років написав понад 800 полотен — рекордна для такого відтинку часу кількість (рядки 52-53).

Розвиток мовлення. Структура тексту типу розповіді, опису, роздуму.
Біляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. — К.: Освіта, 2004. С. 182-186.

34. На думку автора тексту, по-справжньому оцінити твори Ван Гога можна,
А глибоко ознайомившись із технікою пуантилізму
Б зрозумівши високу енергетику його полотен
В відвідавши дорогі для художника мальовничі місця
Г розглядаючи картини з відстані

Розвиток мовлення. Тема й основна думка висловлювання
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 44-51.

35. Ідею тексту висловлено в рядку
А Унікальна манера ван Гога зробила його найдорожчим сьогодні художником.
Б З дитинства Вінсент прагнув по-справжньому духовного життя.
В Художник, як і інші самобутні люди, випередив свій час.
Г Найбільше в мистецтві Вінсент ван Гог цінував реалізм.

Розвиток мовлення. Тема й основна думка висловлювання
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 44.

36 Стиль тексту — Стилістика. Стилі мовлення.
А науковий Біляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т.
Б художній
В розмовний
Г публіцистичний

Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. — К.: Освіта, 2004. — С. 286-287.

Частина 2
Українська література

37. Словами «Зажурилась Україна» починається
А дума
Б балада
В історична пісня
Г соціально-побутова пісня
Д календарно-обрядова пісня

38. Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться в рядку
А «Великому Хорсові путь перебігав»
Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»
В «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»
Г «Ізронив злоте слово, з сльозами змішане»
Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»

39. Автором байки «Бджола та Шершень» є
А Леся Українка
Б Тарас Шевченко
В Іван Вишенський
Г Павло Тичина
Д Григорій Сковорода

40. Автором першого твору нової української літератури є
А Іван Вишенський
Б Іван Котляревський
В Іван Нечуй-Левицький
Г Григорій Сковорода
Д Григорій Квітка-Основ’яненко

41. «Ваша «Маруся» так мені про Вас розказала, що я Вас навиліт знаю», — написав Тарас Шевченко
А Іванові Котляревському
Б Пантелеймонові Кулішу
В Іванові Нечую-Левицькому
Г Григорієві Квітці-Основ’яненку
Д Панасові Мирному

42. Заклик «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» є в творі
А «Катерина»
Б «Гайдамаки»
В «До Основ’яненка»
Г «Ісаія. Глава 35»
Д «І мертвим, і живим…»

43. Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало важливим етапом підготовки твору
А «Наталка Полтавка»
Б «Чорна рада»
В «Інститутка»
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д «Кайдашева сім’я»

44. П’єса «Хазяїн» є ідейно-тематичним продовженням твору
А «Наталка Полтавка»
Б «Мина Мазайло»
В «Сто тисяч»
Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Д «Лісова пісня»

45. Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору
А «Кавказ»
Б «Лісова пісня»
В «Intermezzo»
Г «Гайдамаки»
Д «Мойсей»

46. Звертання «Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки — смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись» адресоване
А Грицеві Бобренку («Маруся Чурай»)
Б Лукашеві («Лісова пісня»)
В Енеєві («Енеїда»)
Г Офіцерові («Катерина»)
Д Чіпці («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

47. Іван Дідух є центральним персонажем твору
А Ольги Кобилянської
Б Лесі Українки
В Івана Франка
Г Михайла Коцюбинського
Д Василя Стефаника

48. Батьковою настановою «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду» нехтують сини у творі
А «Кайдашева сім’я»
Б «Чорна рада»
В «Камінний хрест»
Г «Вершники»
Д «Україна в огні»

49. У рядках
Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
Лиш приходить подібне кохання

поет використав
А алегорію
Б синекдоху
В оксиморон
Г гіперболу
Д антитезу

50. Із гаслом «Хай живуть зайці!» на полювання вирушав автор твору
А «Тигролови»
Б «Три зозулі з поклоном»
В «Лісова пісня»
Г «Зачарована Десна»
Д «Мисливські усмішки»

51. Тематично близьким до вірша «Два кольори» є твір
А «Пісня про рушник»
Б «Балада про соняшник»
В «Ви знаєте, як липа шелестить…»
Г «Любіть Україну»
Д «Ти знаєш, що ти — людина?»

52. На тлі Другої світової війни розгортаються події твору
А «Я (Романтика)»
Б «Жовтий князь»
В «Вершники»
Г «Тигролови»
Д «Україна в огні»

53. Мотив трагічної внутрішньої роздвоєності центрального персонажа наявний у творі
А «Маруся Чурай»
Б «Марія»
В «Лісова пісня»
Г «Маруся»
Д «Я (Романтика)»

54. Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору
А «Я (Романтика)»
Б «Зачарована Десна»
В «Вершники»
Г «Тигролови»
Д «Тіні забутих предків»

55. Рядки
І радісним буремним громом
Спадають з неба блискавиці,
Тарасові провісні птиці —
Слова шугають над Дніпром

є в творі
А «Сучасники»
Б «Сто років, як сконала Січ»
В «Любіть Україну»
Г «Лебеді материнства»
Д «На колимськім морозі калина»

56. Рядки
На межі двох епох, староруського золота повен,
Зазгучав сонценосно твій сонячно-ярий оркестр

адресовані
А Василеві Симоненку
Б Володимирові Сосюрі
В Андрієві Малишку
Г Павлові Тичині
Д Максимові Рильському

57. Установіть відповідність між назвою та автором твору

Назва творуАвтор твору
1 «Contra spem spero»А Ольга Кобилянська
2 «Маруся Чурай»Б Марко Вовчок
3 «Людина»В Іван Драч
4 «Інститутка»Г Ліна Костенко
Д Леся Українка

Відповідь:

«Contra spem spero»Леся Українка
«Маруся Чурай»Ліна Костенко
«Людина»Ольга Кобилянська
«Інститутка»Марко Вовчок

58. Установіть відповідність між назвою та персонажами твору

Назва творуПерсонажі твору
1 «Україна в огні»А Сомко, Шрам
2 «Чорна рада»Б Григорій Многогрішний, Медвин
3 «Тигролови»В Андрійко Катранник, Отроходін
4 «Жовтий князь»Г Христя Хуторна, фон Крауз
Д Сашко, дід, прабаба

Відповідь:

«Україна в огні»Христя Хуторна, фон Крауз
«Чорна рада»Сомко, Шрам
«Тигролови»Григорій Многогрішний, Медвин
«Жовтий князь»Андрійко Катранник, Отроходін

59. Установіть відповідність між жанром і назвою твору

Жанр творуНазва твору
1 комедіяА «Тигролови»
2 посланняБ «Наталка Полтавка»
3 романВ «Інститутка»
4 повістьГ «І мертвим, і живим…»
Д «Хазяїн»

Відповідь:

Комедія«Хазяїн»
Послання«І мертвим, і живим…»
Роман«Тигролови»
Повість«Інститутка»

60. Установіть відповідність між псевдонімом і справжнім прізвищем письменника

ПсевдонімСправжнє прізвище
1 Остап ВишняА Іван Тобілевич
2 Марко ВовчокБ Павло Губенко
3 Леся УкраїнкаВ Іван Лозов’ягін
4 Іван БагрянийГ Марія Вілінська
Д Лариса Косач

Відповідь:

Остап ВишняПавло Губенко
Марко ВовчокМарія Вілінська
Леся УкраїнкаЛариса Косач
Іван БагрянийІван Лозов’ягін

 

Частина 3
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Підтримайте або спростуйте думку: «Ми – не безліч стандартних ‘‘я’’, а безліч всесвітів різних».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року з української мови і літератури. Основна сесія №1. Тестові завдання з відповідями

Повернутись на сторінку ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) з української мови і літератури з відповідями

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *