Власне висловлення (розвиток мовлення).
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Власне висловлення (розвиток мовлення). Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Чи не найскладнішим завданням тесту ЗНО є написання власного висловлення. Цей вид роботи оцінюється двадцятьма чотирма балами, тож важливість його очевидна. Уважно прочитайте настанови щодо підготовки до написання власного висловлення,

Власне висловлення — невеликий роздум на дискусійну тему, наприклад: Підтримайте або спростуйте думку: «Поразка — це наука. Ніяка перемога так не вчить…»

Висловлення має бути аргументованим і написаним в один із таких трьох способів:
• так, я погоджуюся з думкою, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину… (підтримка думки);
• не згоден (не згодна) з думкою про те, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину… (спростування думки);
• це складне для мене питання; з одного боку… , а з іншого боку… (проміжна позиція).

Вам треба сформулювати тезу, навести два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування; проілюструвати думки прикладами з художньої літератури (зазначити назву твору, указати проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, навести цитату з твору тощо), історичними фактами або прикладами із суспільно-політичного чи власного життя. У кінці треба сформулювати висновки.

Увага! Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів.
Орієнтовний обсяг роботи — 1 сторінка формату А-4 (200-250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Зауважимо, наведення цитати бажане, проте не є обов’язковим (за наявність чи відсутність цитати бали за зміст як не додають, так і не знімають).

Структура власного висловлення
1. Теза.
2. Аргументи (два або» три).
3. Один приклад із художньої літератури чи іншого виду мистецтва.
4. Один приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.
5. Висновок.

Аргументи радимо починати вставними словами по-перше й по-друге; вони можуть іти зразу після тези або ж кожен аргумент з абзацу перед прикладом. Другий варіант, на наше переконання, чіткіший і доцільніший.
Візуально ваше висловлення має виглядати орієнтовно так:

Я вважаю, що поразка — це наука, і ніяка перемога так не вчить людину…
ТЕЗА (1-2 речення)

По-перше, поразка якнайкраще загартовує людину, робить її стійкішою в сучасному суспільстві, сповненому стресів і різноманітних викликів. Переконливим прикладом щодо цього аргументу є, на мою думку, образ Степана Радчєнка з роману «Місто» Валер’яна Підмогильного…

АРГУМЕНТ 1 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень)

По-друге, людей, які вміють визнавати свої помилки й, зробивши відповідні висновки, у майбутньому їх уникати, поважають у суспільстві, адже лише сильна особистість здатна працювати над собою. Ось приклад із життя. Мій батько змалку…

АРГУМЕНТ 2 і ПРИКЛАД, що його ілюструє (4-5 речень)

Отже, поразка навчає людину жити, перемога ж не завжди… ВИСНОВОК (1-2 речення)

Як бачите, у власному висловленні має бути щонайменше чотири абзаци, кожен з яких починається відповідно такими словами: я вважаю, по-перше, по-друге, отже (або на мою думку, з одного боку, з іншого боку, таким чином) і под. Обов’язково дотримуйтеся цієї поради — і ваше висловлення матиме чітку й послідовну структуру, буде логічно організоване. Екзаменатор відразу відчує, що ви готувалися до виконання цього виду роботи й відповідно оцінить цей параметр вашого роздуму (логічність і послідовність).
Якщо ви знатимете критерії оцінювання власного висловлення, то ні в якому разі не пропустите в роздумі жодного компонента, за який екзаменатори виставляють певну кількість балів Тож ознайомтеся з критеріями, за якими у 2011 році оцінювали власне висловлення.

Критерії оцінювання тестового завдання з розгорнутою відповіддю
1. Власне висловлення оцінюється за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення. Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) — 24 бали.
2. Зміст власного висловлення оцінюється за шістьома критеріями, як показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Оцінювання змісту власного висловлення

Критерій Змістовий вияв критеріюК-ть балів
1. ТезаУчасник ЗНО чітко формулює тезу висловлення. Теза передує аргументам. Учасник ЗНО використовує мовні конструкції на зразок «я вважаю…», «на мою думку» тощо.
Учасник ЗНО може подати дві тези й аргументувати кожну окремо
2
Учасник формулює тезу частково. Учасник ЗНО не використовує мовні конструкції на зразок «я вважаю…», «на мою думку».
Або: теза розміщена після аргументів.
Або: теза розірвана аргументами чи прикладами
1
Учасник не формулює тезу. Учасник не вживає мовні конструкції на зразок «я вважаю…», «на мою думку» тощо. Аргументам не передує висловлення, що свідчить про розуміння теми0
2. АргументиУчасник наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези. Аргументи передують прикладам, які їх ілюструють. Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «тому що», «це доводить», «підтвердженням цього є», «це засвідчує», «свідченням цього є», «доказом цього може бути» тощо2
Учасник наводить принаймні один доречний доказ для обґрунтування висловленої тези.
Або: аргументи розміщені після прикладів, які їх ілюструють
1
Учасник не наводить жодного аргументу для обґрунтування тези.
Або: наведені аргументи не є доречними
0
За. Приклад з літератури чи мистецтваУчасник наводить принаймні один доречний приклад з художньої літератури або інших видів мистецтва. Указана проблема, порушена автором художнього твору, назва твору, художній образ, через який проблема розкрита, наведена цитата з твору. Учасник може також посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості. Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад…», «прикладом може слугувати…», «яскравим прикладом цього може слугувати…», «не можна не згадати…»2
Відсутня мотивація наведення цього прикладу.
Або: приклад містить фактичні помилки
1
Приклад з літератури чи інших видів мистецтва відсутній або недоречний0
3б. Приклад з історії, суспільно-політичного чи з власного життяУчасник наводить принаймні один доречний приклад з історії, суспільно-політичного життя чи з власного життя. Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «наприклад…», «прикладом може слугувати…», «яскравим прикладом цього може слугувати.,.», «не можна не згадати…»2
Приклад містить фактичні помилки1
Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя відсутній або недоречний0
4. Логічність і послідовністьУчасник будує висловлення логічно й послідовно, використовує мовні кліше, слова-скріпи, що оформлюють текст, на кшталт «по-перше», «по-друге», «з цього випливає», «як було зазначено», «повертаючись до думки», «як можна побачити» тощо. Учасник структурує роботу за абзацами2
У роботі наявні порушення логіки викладу1
Логіка викладу відсутня0
5. ВисновокВисновок відповідає тезі й органічно випливає з аргументів і прикладів. Учасник може використовувати мовні конструкції на зразок «отже», «таким чином», «можна зробити висновок», «висновком може слугувати» тощо2
Висновок частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами. Учасник неправильно оформлює висновок, наприклад, починає його словами «я вважаю»1
Висновок не відповідає тезі, не пов’язаний з аргументами та прикладами. Або: висновок становить самодостатню тезу0
Усього за зміст 12

3. У мовленнєвому оформленні власного висловлення враховується відповідність роботи орфографічним, пунктуаційним, лексичним, граматичним і стилістичним нормам української мови. Мовленнєве оформлення власного висловлення оцінюється за двома критеріями: 6а та 6б.
4. Орфографічна і пунктуаційна нормативність власного висловлення оцінюється за критерієм 6а, як це показано в таблиці 2,

Таблиця 2

Оцінювання орфографічної і пунктуаційної нормативності власного висловлення

Пропоновані критерії ЗНО-2013
кількість помилоккількість балів
0-14
2-63
7-112
12-161
17 і більше0

5. Оцінюючи орфографічну і пунктуаційну нормативність роботи, 2 негрубі помилки треба рахувати як 1 грубу.

До негрубих слід зараховувати такі помилки:
• у написанні великої літери в складних власних назвах;
• у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
• у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
• у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший/ніхто інший…):
• у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності.
Негруба орфографічна та негруба пунктуаційна помилка не сумуються і не зараховуються як одна груба.

6. Лексична, граматична та стилістична нормативність власного висловлення оцінюється за критерієм 6б, як це показано в таблиці 3.

Таблиця З

Оцінювання лексичної, граматичної та стилістичної нормативності

Пропоновані критерії ЗНО-2013
кількість помилоккількість балів
0-14
2-43
5-72
8-101
11 і більше0

7. Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у — в, і — й — та, ся — сь, з — зі — із) треба рахувати як одну стилістичну помилку.
8. Порушення технічних правил переносу слів вважається орфографічною помилкою.

Ознайомтеся з проблемними ситуаціями, що були запропоновані абітурієнтам на першій і другій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання у 2011-2012 навчальному році. Уважно прочитайте зразки власних висловлень, зверніть увагу на послідовність викладу думок, на складники цих робіт, мовні кліше. Ці власні висловлення різні за будовою. У першому структура така: теза — аргумент — приклад — аріумент — приклад — висновок; у другому: теза — два аргументи — два приклади — висновок. Обидва варіанти правильні. У текстах курсивом виділено аргументи, півжиром — вставні слова й скріпки (це важливі елементи тексту-роздуму).

1. Прочитайте наведений текст.
Добро завжди має перемагати — це ми знаємо з дитинства. Але ж відомо, що будь-яка перемога пов ‘язана з певнім насильством.
Як добро має перемагати в нашому недоброму світі?
Викладіть ваш погляд на цю проблему.

Я вважаю, що добро у двобої із злом має перемагати без застосування насильства. Проте бувають ситуації, коли без насильства зла не переможеш. У кожній ситуації треба бути виваженим, засоби боротьби зі злом слід вибирати обдумано, а до насильства вдаватися лише за крайньої потреби,
З одного боку, часто буває так, що теплота людського серця, здатна знешкодити зло. У такому разі ніяке насильство не може бути, виправданим. Переконливим прикладом з української літератури щодо наведеного аргументу вважаю сцену знайомства Івана та Марічки з повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». Дівчинка з роду Гутенюків своїм учинком розтопила серце маленького хлопчика, коли він її ударив. Іван був вражений тим, що Марічка не тільки не розгнівалась на нього, а у відповідь дала йому півцукерки. Можливо, і дорослі Палійчуки з Гутенюками змогли б знайти компроміс мирним шляхом, якби мали більше любові у своїх серцях.
З іншого боку, бувають ситуації, коли на зло треба відповідати насильством, щоб урятувати життя своє і своїх близьких. Навряд чи хтось у XXI столітті стане заперечувати, що життя людини — найвища цінність на землі. Багато прикладів на підтвердження цього аргументу можна знайти в історії людства, Під час Другої світової війни наші війська не могли не чинити збройного опору фашистам, кожен чоловік вимушений був боронити свій край, свою родину, А криваві сторінки Коліївщини, народно-визвольні змагання під проводом Хмельницького…
Таким чином, вибираючи засоби боротьби зі злом, треба бути дуже виваженим, обережним, обачним. Насильство в досягненні добра може бути виправданим лише в особливих, межових життєвих випадках.

2. Прочитайте наведений текст.
Людина щосекунди змінює свою планету, утверджується на ній. Прагнучи підкорити природу, ми не маємо часу замислитися про доцільність володарювання над Нею.
Чи потрібно людині шукати відповідь на питання про доцільність підкорення природи й володарювання над нею.
Викладіть ваш погляд на цю проблему.

Я твердо переконаний, що людина повинна вивчати природу, але не для того, щоб володарювати над нею. Досліджувати багатства довкілля і його особливості треба, аби розумно себе поводити, не шкодити природі, бо людина — частина її. Наведу кілька переконливих, на мою думку, аргументів.
По-перше, підкорення природи може призвести до катастрофи. А по-друге, людина повноцінна лише в гармонії з навколишнім світом.
Переконливим прикладом до першого доказу вважаю новітню історію нашої планети. Через втручання в природу, порушення її екологічного балансу, учені констатують, що дедалі збільшується озонова діра. Вони б’ють на сполох, закликають зупинити використання ресурсів планети такими шаленими темпами. І за прикладами страшних наслідків від підкорення природи далеко ходити не треба. Усі пам’ятають трагедію, що сталася не так давно в Японії. Науковці стверджують, що цунамі в цій східній країні було спричинене посиленням екологічного дисбалансу в природі, втручанням людини в її життя. А глобальне потепління! Якщо людина не отямиться, то доля планети буде дуже сумною.
Проілюструвати другий аргумент я хотів би прикладом з новели Михайла Коцюбинського «Іntеrmezzо». Ліричний герой твору перебуває в депресії, він утомився від міста, від людей, не здатен адекватно сприймати світ, тож покидає свою домівку і їде на природу. Кілька днів серед нив у червні — і він здоровий, «струни» його душі «натягнуті», митець готовий повернутися до звичного життя в суспільстві.
Отже, вивчати природу треба не для підкорення, що обов’язково призведе до катаклізмів довкілля, а для збереження її і вдосконалення життя в ній. Саме в злагоді з природою людина почуває себе повноцінною, гармонійною, щасливою.

Власне висловлення слід писати в публіцистичному стилі, ні в якому разі не треба використовувати згрубілу й просторічну лексику. Уникайте тавтології (обов’язково після написання роздуму перевірте його на предмет небажаних повторів і чергувань у — в чи і — й). Виконуйте роботу охайно. Радимо написати кілька висловлень на суспільну чи морально-етичну тему й подати їх для перевірки вчителеві. Обов’язково проаналізуйте свої помилки. Успіхів!

Власне висловлення (розвиток мовлення). Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)