Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

Урок № 1. Вступ. Розвиток української мови

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Урок № 2. Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки

Урок № 3. Основні правила правопису

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Урок № 4. Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників та складні сполучникові речення з сурядним і підрядним зв’язком

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Урок № 5. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному

Урок № 6. Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Урок № 7. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні

Урок № 8. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

Урок № 9. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

Урок № 10. Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу

Урок № 11. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

Урок № 12. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

Урок № 13. Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети

Урок № 14. Складнопідрядні речення з підрядним наслідковим, умовним і допустовим

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Урок № 15. Смислові відношення між простими реченнями у безсполучниковому складному

Урок № 16. Кома та крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

Урок № 17. Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення

Урок № 18. Тире між частинами безсполучникового складного речення

Урок № 19. Складне речення з різними видами зв’язку

Урок № 20. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Урок № 21. Текст як поняття лінгвістики тексту

Урок № 22. Актуальне членування речення: “дане”(«відоме») і “нове”

Урок № 23. Поняття про складне синтаксичне ціле (ссц)

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Урок № 24. Звуки мови і знаки письма, співвідношення їх

Урок № 25. Вимова голосних і приголосних звуків у словах

Урок № 26. Типи орфограм

Урок № 27. Уживання м’якого знака

Урок № 28. Уживання апострофа

Урок № 29. Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням

Урок № 30. Значущі частини слова

Урок № 31. Основні способи словотвору

Урок № 32. Орфограми в префіксах і суфіксах

Урок № 33. Частини мови в українській мові

Урок № 34. Правопис відмінкових закінчень іменників

Урок № 35. Правопис відмінкових закінчень прикметників

Урок № 36. Правопис числівників

Урок № 37. Правопис займенників

Урок № 38. Дієслово та його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник). Правопис особових закінчень дієслів

Урок № 39. Н, нн у різних частинах мови

Урок № 40. Не з різними частинами мови

Урок № 41. Написання слів через дефіс

Урок № 42. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Види речень

Урок № 43. Члени речення головні й другорядні

Урок № 44. Однорідні члени речення

Урок № 45. Відокремлені члени речення

Урок № 46. Звертання. Вставні слова

Урок № 47. Способи передачі чужої мови

Урок № 48. Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання

Урок № 49. Повторення вивченого про мовлення та спілкування

Урок № 50. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

Урок № 51. Повторення вивченого про текст, стилі і типи мовлення

Урок № 52. Повторення вивченого про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Заява. Автобіографія

Урок № 53. Повторення вивченого про науковий стиль

Урок № 54. Тексти для усного та письмового переказу тексту наукового стилю

Урок № 55. Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел

Урок № 56. Повторення вивченого про публіцистичний стиль

Урок № 57. Тексти для усного та письмового переказу тексту публіцистичного стилю

Урок № 58. Робота над усним і письмовим твором у публіцистичному стилі на морально-етичні та суспільні теми

Урок № 59. Повторення вивченого про художній стиль. Тексти для усного та письмового переказу тексту художнього стилю

Урок № 60. Робота над оповіданням на самостійно обрану тему

Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків