Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

Урок № 1. Вступ. Мова – скарбниця духовності народу

Урок № 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

Урок № 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

Урок № 4. Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання

Урок № 5. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Уроки № 6, 7. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)

Уроки № 8, 9. Відмінювання дієприкметників. Голосні в закінченнях дієприкметників.

Урок № 10. Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

Урок № 11. Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників

Урок № 12. Перехід дієприкметників у прикметники

Урок № 13. Безособові дієслівні форми на -но, -то

Уроки № 14, 15. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

Уроки № 16, 17. Не з дієприкметниками

Урок № 18. Тематичне тестування (тема: Дієприкметник). Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей (із вживанням дієприкметників)

Уроки № 19, 20. Зв’язне мовлення. Письмовий стислий переказ тексту

Урок № 21. Зв’язне мовлення. Ділові папери. Розписка. Аналіз письмового переказу

Урок № 22. Зв’язне мовлення. Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

Урок № 23. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. Літера и в суфіксах дієприслівників

Уроки № 24, 25. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

Уроки № 26. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їхнє творення

Уроки № 27, 28. Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

Уроки № 29, 30. Не з дієприслівниками

Уроки № 31. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

Уроки № 32. Тематичне тестування (тема: Дієприслівник). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Навчальне читання мовчки

Уроки № 33, 34. Зв’язне мовлення. Письмовий твір-опис зовнішності людини (за власними спостереженнями)

Уроки № 35. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору

Уроки № 36. Прислівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Уроки № 37. Ступені порівняння прислівників

Урок № 38. Зв’язне мовлення. Особливості будови розповіді про процес праці Усний вибірковий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

Урок № 39. Способи творення прислівників

Уроки № 40, 41. Букви н та нн у прислівниках

Уроки № 42, 43. Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

Уроки № 44, 45. Не, ні з прислівниками

Урок № 46. И та і в кінці прислівників

Урок № 47-49. Дефіс у прислівниках

Урок № 50. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу. Контрольне читання мовчки

Урок № 51-53. Написання прислівників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Прислівник, правопис прислівників)

Урок № 54. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

Уроки № 55, 56. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні

Урок № 57. Непохідні і похідні прийменники

Уроки № 58, 59. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс

Урок № 60. Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників)

Урок № 61. Зв’язне мовлення. Письмовий твір-розповідь про процес праці за власним спостереженням

Урок № 62-63. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види

Урок № 64. Вживання сполучників у простому й складному реченнях

Уроки № 65, 66. Написання сполучників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Сполучник, правопис сполучників)

Уроки № 67. Тематичне тестування (тема: Сполучник)

Уроки № 68, 69. Зв’язне мовлення. Письмовий cтислий переказ тексту, що вміщує розповідь про процес праці

Урок № 70. Частка як службова частина мови

Урок № 71. Розряди часток за значенням

Урок № 72. Зв’язне мовлення. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами роздуму

Уроки № 73, 74. Написання часток бо-, но-, то-, -от, таки-

Уроки № 75, 76. Не, ні з різними частинами мови (узагальнення)

Урок № 77. Тематичне тестування (тема: Частка. Правопис часток)

Урок № 78. Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум дискусійного характеру

Урок № 79. Вигук як особлива частина мови. Кома і знак оклику при вигуках. Дефіс у вигуках.

Урок № 80. Тематичне тестування (тема: Вигук, правопис вигуків)

Урок № 81. Зв’язне мовлення. Створення діалогів дискусійного характеру відповідно до запропонованої ситуації. Замітка дискусійного характеру

Урок № 82. Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки

Урок № 83. Найскладніші орфограми

Урок № 84. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

Урок № 85. Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень

Урок № 86. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні

Урок № 87. Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Тематичне тестування (тема: Словосполучення і речення)

Урок № 88. Зв’язне мовлення. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом

Урок № 89. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета

Уроки № 90-92. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний)

Урок № 93. Тире між підметом і присудком

Уроки № 94, 95. Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини або елементами роздуму

Урок № 96. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Види обставин за значенням

Урок № 97. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Контрольне аудіювання

Урок № 98. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Контрольне читання мовчки

Урок № 99. Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Просте речення; головні й другорядні члени речення)

Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків